Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk laureatką 5 konkursu w programie FIRST TEAM

Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”.

Nowy projekt badawczo – rozwojowy w Instytucie

W wyniku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dofinansowanie uzyskał projekt pt.  „Test do oceny potencjału proliferacyjnego gruczolaków ślinianek w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”.