• Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 619 z późniejszymi zmianami.)
  • Statutu Instytutu zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
  • Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich ( Dz. U. z 2011 r. nr 225, poz. 1351 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami).