Kandydat do stopnia doktora nauk medycznych przedkłada dyrektorowi Instytutu następujące dokumenty:

 

  1. prośbę o otwarcie przewodu doktorskiego, propozycję osoby promotora oraz przedmiotów egzaminów doktorskich,
  2. proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej z podaniem celu pracy, metodyki wraz ze spisem literatury,
  3. opinię naukową wystawioną przez opiekuna naukowego posiadającego stopieńnaukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
  4. życiorys, z uwzględnieniem dotychczasowej pracy naukowej,
  5. spis publikacji,
  6. uwierzytelniony odpis dyplomu ukończeniastudiów wyższych,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie o zwrocie kosztów, związanych z przewodem doktorskim, jeśli kandydat nie jest pracownikiem Instytutu,
  9. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegałsię o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce naukowej.

Jeśli rozprawa doktorska stanowi część pracy zbiorowej, do wymienionych dokumentów należy załączyć oświadczenie współautorów pracy, w tym również kandydata, określające ich udział w opracowaniu.