Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN

Na podstawie:

 1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 96 poz. 619 z późn. zm.)
 2. Ustawy, Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.)
 3. Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 65 poz. 595 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 196 poz. 1169)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 225 poz.1351)
 6. Decyzji Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie utworzenia Studium Doktoranckiego Chemii i Biochemii ustala się następujący
  regulamin tego Studium.

 

I PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Studium Doktoranckie prowadzi Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
 2. Studia Doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne w zakresie chemii i biologii.

§2

 1. Szkolenie słuchaczy Studium Doktoranckiego organizuje Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 2. Koszty stypendiów i innego typu wynagrodzeń dla słuchaczy Studium Doktoranckiego oraz koszty prac eksperymentalnych związanych z rozprawami doktorskimi słuchaczy Studium pokrywane są ze środków będących w dyspozycji Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz środków wynikających z umów będących w dyspozycji opiekunów naukowych słuchaczy i ich placówek macierzystych.

§3

 1. Studium Doktoranckim kieruje Kierownik Studium, który powołany zostaje przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu.
 2. Nadzór nad działalnością Studium Doktoranckiego sprawuje Rada Naukowa Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
 3. Pracą naukową słuchacza Studium Doktoranckiego kieruje opiekun naukowy. Opiekunem naukowym może być jedynie osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

§4

 1. Studia doktoranckie trwają 4 lata a ich celem jest zdobycie wiedzy umożliwiającej przygotowanie rozprawy doktorskiej.
 2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora przez uczestnika Studium Doktoranckiego odbywa się w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu naukowego (Dz.U. Nr. 15 poz. 128).
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego dla uczestnika Studium Doktoranckiego powinno nastąpić nie później niż w ciągu II roku studiów.
 4. Słuchacz Studium Doktoranckiego występuje z wnioskiem do wybranej Rady Naukowej o otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora. Promotor, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Naukową, może wystąpić z wnioskiem o powołanie promotora pomocniczego.

 

II ZASADY REKRUTACJI

 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, lekarza lub inny równorzędny.
 2. Rekrutację na Studium Doktoranckie prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Instytutu spośród samodzielnych pracowników naukowych ICHB PAN lub innych placówek współpracujących ze Środowiskowym Studium Doktoranckim.
 3. Komisję Rekrutacyjną tworzą, Kierownik Studium, co najmniej dwóch samodzielnych pracowników ICHB lub innej placówki współpracującej ze Środowiskowym Studium Doktoranckim o specjalności będącej przedmiotem egzaminu, przedstawiciel Doktorantów wskazany przez Samorząd Doktorantów Studium.
 4. Rekrutacja na Studium Doktoranckie przy IChB PAN odbywa się nie częściej niż dwa razy w roku.
 5. Informacje o wolnych miejscach i ich profilu ukazują się na stronie internetowej w miarę otrzymywania takich informacji od Kierowników Zakładów, Pracowni czy Zespołów dysponujących takim miejscem.
 6. O profilu i terminie egzaminu(ów) oraz liczbie miejsc powiadamia Kierownik Studium po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu. Powiadomienie ukazuje się na stronie internetowej IChB PAN (www.ibch.poznan.pl) nie później niż dwa tygodnie przed terminem egzaminu.
 7. Przy ubieganiu się o przyjęcie na Studium Doktoranckie kandydat winien złożyć w Sekretariacie Instytutu następujące dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie skierowany do Dyrektora Instytutu,
  • życiorys,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra lub zaświadczenie wystawione przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim.
  • pismo opiekuna naukowego informujące o sposobie finansowania stypendium.
  • w przypadku innych placówek współpracujących ze Środowiskowym Studium Doktoranckim przy ICHB PAN, pismo Dyrektora/Kierownika tejże placówki wnioskujące o przyjęcie kandydata na Studium.
 8. O przyjęciu decyduje pisemny lub/i ustny egzamin wstępny z chemii organicznej lub biologii przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora IChB PAN.
 9. Egzamin może być ustny lub pisemny. Odpowiedzi kandydatów oceniane są w skali O –
 10. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie średniej ocen 3,5 lub więcej. W przypadku większej liczby chętnych, miejsce na Studium otrzymuje kandydat, który zdobył największą liczbę punktów.
 11. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor ICHB PAN na wniosek Komisji Rekrutacyjnej.
 12. Punkt 4 powyższych zasad rekrutacji dotyczy kandydatów, których stypendia pochodzą z funduszy statutowych ICHB PAN lub wynagrodzenia z funduszy projektów badawczych uzyskanych przez pracowników IChB PAN. W pozostałych przypadkach rekrutacja odbywa się w terminie uzgodnionym przez kierownika Studium i kandydata.
 13. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.
 14. Instytut zapewnia Laureatom diamentowego grantu miejsce na Studium Doktoranckim. Laureaci zwolnieni są z egzaminu wstępnego, za który otrzymują maksymalna liczbę punktów (5,0). Laureaci są jednak zobowiązani do złożenia stosownego wniosku o przyjęcie na Studium i wymaganej dokumentacji, w tym dokumentu stwierdzającego przyznanie ww. grantu.

 

III PROGRAM I PRZEBIEG STUDIÓW

§1

Studium Doktoranckie przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN powołane zostało do kształcenia młodej kadry naukowej w zakresie chemii i biochemii w pięciu niżej wymienionych kierunkach:

 1. Chemia organiczna i bioorganiczna ze szczególnym uwzględnieniem:
  • chemii kwasów nukleinowych i ich składników
  • badań struktury i właściwości kwasów nukleinowych i białek.
 2. Biologia, biochemia i genetyka molekularna ze szczególnym uwzględnieniem:
  • badań nad biosyntezą i metabolizmem kwasów nukleinowych i białek,
  • biochemia i biologia molekularna roślin w tym, badanie mechanizmów regulacji ekspresji genów i otrzymywanie roślin transgenicznych,

Kształcenie w powyższych kierunkach oparte jest na aktualnych osiągnięciach chemii organicznej, biochemii i nauk pokrewnych oraz uwzględnia przygotowanie doktorantów do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej i zawodowej.

§2

Program studiów doktoranckich w IChB PAN obejmuje zajęcia w formie wykładów i seminariów kończących się egzaminami lub kolokwiami zaliczającymi.
Przewiduje się następujące formy zajęć:

 1. Seminaria doktoranckie.
 2. Wykłady z przedmiotów podstawowych, kończone egzaminami. Wykłady odbywają się w czasie I-IV rok studiów i mają charakter monograficzny.
 3. Seminarium z filozofii lub psychologii.
 4. Lektorat z języka angielskiego.

§3

 1. Opiekun naukowy z doktorantem ustala indywidualny plan pracy, który obejmuje:
  1. zajęcia obowiązkowe (wykłady, seminarium, lektorat),
  2. studia indywidualne i indywidualną pracę badawczą,
  3. konsultacje opiekuna naukowego.
 2. Plan studiów słuchacza Studium powinien być tak ustalony, aby złożenie wymaganych regulaminem egzaminów nastąpiło w ciągu 4 lat trwania studiów.

§4

Po drugim roku studiów doktoranckich przeprowadzana jest ocena postępów doktorantów w zakresie realizacji programu studiów oraz prac badawczych stanowiących podstawę przyszłej pracy doktorskiej. Oceny dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora ICHB. Słuchaczowi przysługuje w ciągu dwóch tygodni prawo odwołania się od decyzji Komisji do Dyrektora instytutu.

 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIUM

§1

 1. Słuchacz Studium Doktoranckiego ma prawo do korzystania z 8. tygodniowej przerwy w zajęciach w ciągu roku, którą winien wykorzystać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Słuchacz Studium Doktoranckiego może korzystać ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego jednostki macierzystej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych tej jednostki.
 3. Słuchacz Studium Doktoranckiego ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 4. W przypadku wyjazdu na staż badawczy powyżej jednego miesiąca, następuje zawieszenie wypłaty stypendium, która zostaje przywrócona po powrocie i podjęciu zajęć na Studium Doktoranckim.5.     Staże naukowe krajowe lub zagraniczne nie powodują przedłużenia czasu Studium Doktoranckiego.
 5. Ukończenie Studium Doktoranckiego wymaga zdania egzaminów z co najmniej 6. wykładów przedmiotowych oraz zaliczenia seminarium doktoranckiego.
 6. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów doktoranckich (wzór Dz. U. z dnia 29. 06. 2005 poz. 964, zał. Nr 2).
 7. Słuchacz może zrezygnować ze Studium Doktoranckiego bez konsekwencji finansowych jedynie w pierwszym roku studiów. Rezygnacja w późniejszym okresie wiąże się z koniecznością zwrotu stypendium, o ile nie wystąpiła ona z przyczyn losowych niezależnych od słuchacza.

§2

Do podstawowych obowiązków uczestnika Studium Doktoranckiego należy:

 • systematyczna praca naukowa w celu przygotowania rozprawy doktorskiej, uczestnictwo w zaleconych wykładach i seminariach,
 • składanie obowiązkowych egzaminów, przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, p/poż i innych przepisów obowiązujących w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN lub w placówce, w której wykonuje się prace eksperymentalne.

§3

W przypadku rezygnacji ze Studium Doktoranckiego należy niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Dyrektora Instytutu IChB PAN.

§4

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy doktorskiej są własnością instytutu. Notatki i opis wyników uzyskanych przez doktoranta pozostają w instytucie.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z dniem 28 czerwca 2013 traci ważność dotychczas obowiązujący regulamin Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi wżycie z dniem 28 czerwca 2013

 

Regulamin studium doktoranckiego – POBIERZ PDF