Zakład prowadzi diagnostykę molekularną rodzinnej polipowatości jelita grubego (FAP) i raka rdzeniastego tarczycy. Poszukujemy i charakteryzujemy geny warunkujące choroby człowieka i podatność na działanie leków. Badamy geny warunkujące osteoporozę, chorobę Leśniowskiego-Crohna, chorobę Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, tętniaka aorty oraz geny uczestniczące w spermatogenezie. Zakład prowadzi prace z zakresu biotechnologii dotyczące zwierząt transgenicznych dla potrzeb biomedycznych.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Microchimerism in twins.

Waszak M, Cieślik K, Wielgus K, Słomski R, Szalata M, Skrzypczak-Zielińska M, Kempiak J, Bręborowicz G;

Arch Med Sci, 2013, 9 (6): 1102-1106.

Wybrane projekty badawcze

1. Akronim MEDPIG, INNOMED/I/17/NCBR/2014

„Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych.”

Zadanie nr 5. Opracowanie i charakterystyka nowych konstrukcji genowych do transgenezy.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED

Decyzja nr INNOMED 1/20106/07/2013/6

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik zadania nr 5. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2014-2017

2. Akronim ONKOKAN, INNOMED/I/11/NCBR/2014

„Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych.”

Zadanie nr 7. Ocena polimorfizmu i ekspresji genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów i odpowiedzi na ich podanie w populacji polskiej.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED.

Decyzja nr INNOMED 1/20104/07/2013/7

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Kierownik zadania nr 7. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN,

Czas trwania: 2014-2017

4. UDA/POIG.01.04.00-24-002/11-00

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. „Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek”, Kierownik projektu Prof. dr hab. n. med. Florian Ryszka, Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA”

Zadanie badawcze „Opracowanie metodyki określenia zygotyczności prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji nerek i powtarzalnego modelu zwierzęcego”

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2012-2013

5. Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N303 457238

„Określenie stopnia determinacji genetycznej w auksologicznych badaniach prenatalnych – analiza zmienności genetycznej bliźniąt.”

Kierownik projektu prof. dr hab. Krystyna Cieślik, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2010-2014

6. Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N401 037838

„Analiza polimorfizmów genów warunkujących reakcję na środki anestetyczne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym oraz reakcję na środki przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym.”

Kierownik projektu dr Adam Mikstacki, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2010-2014

7. Projekt Rozwojowy N R13 0018 06

„Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym.”

Kierownik dr Wiesław Zygmunt Królikowski, CM UJ

Zadanie Analiza zmienności genetycznej prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji i klonowania somatycznego

Kierownik zadania prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski

Czas trwania: 2009-2012

8. Projekt Rozwojowy N R13 0075 06/2009

„Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu o techniki inżynierii tkankowej.”

Kierownik dr hab. Romuald Antoni Cichoń, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Zadanie Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka potencjalnie transgenicznych świń.

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2009-2012

9. Projekt Rozwojowy N R12 0036 06/2009

„Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka.”

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB

Zadanie 5. Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka transgenicznych świń oraz ocena ekspresji transgenu na poziomie transkrypcji i translacji.

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2009-2013

10. Projekt promotorski, mgr Joanna Mikołajczyk-Stecyna, N N402 471437

„Porównanie podłoża genetycznego tętniaka aorty brzusznej i niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie analizy asocjacji polimorfizmów genów wybranych metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów.”

Kierownik prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2009-2012

11. ERIN no.:  227750

„Support study for the identification of potential needs and possibilities for an integrated European infrastructure network of animal facilities in ruminant physiology and breeding”

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 18 miesięcy, 2008-2010

12. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N403 209635

„Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów a tętniakiem aorty brzusznej lub niedrożnością aortalno-biodrową”

Kierownik: dr hab. Marcin Gabriel, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2008-2010

13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 209835

„Czynniki genetyczne zaangażowane w reakcję na leki tiopurynowe u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit”

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2008-2012

14. Projekt promotorski, mgr Marta Podralska. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N401 014435

„Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych”

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2008-2010

15. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 287436

„Analiza asocjacji polimorfizmów wybranych genów z ryzykiem wystąpienia nowotworu zróżnicowanego tarczycy, przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie.”

Kierownik mgr Marta Kaczmarek, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2009-2011

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. roln. Oliwia Zakerska-Banaszak
dr hab. n. med. Marzena Skrzypczak-Zielińska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Nagroda firmy Biocodex

Przyznał: Firma Biocodex

W konkursie „Mikrobiota w zdrowiu i chorobie” została przyznana nagroda na sfinansowanie projektu badawczego, pt. Leczenie pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS) przy pomocy transplantacji mikrobioty jelitowej – ocena skuteczności terapii oraz jej wpływu na zmianę mikrobiomu jelitowego. Kierownik: dr Marcin Gabryel.

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
mgr inż. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
dr n. przyr. Aleksandra Korcz
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Kto: dr n. med. Marcin Sajek
Stypendium na dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Przyznał: NAWA

Stypendium na dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pobyt badawczy będzie realizowany w University of Colorado, Denver, USA.

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Statuetka
Przyznał: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną w krzewieniu idei pracy organicznej.

Kto: dr hab. n. med. Ewa Strauss
Nagroda
Przyznał: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Nagroda za najlepszą prezentację wygłoszoną w Fast Track Session, pt. „Związek polimorfizmów genów selenoprotein SELENOS, GPX4 i SEPP1 z występowaniem miażdżycy tętnic obwodowych oraz międzyosobniczą zmiennością indeksu kostka-ramię” podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbyła się w dniach 3-5 października 2019 r.

Kto: dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Za realizację projektu pt.: "Badania potencjalnej roli białek NANOS w kontroli translacji funkcjonalnie powiązanych ze sobą mRNA, w ludzkich komórkach linii płciowej: poszukiwanie mechanizmu potranskrypcyjnych regulonów u ssaków."

Kto: dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: mgr Justyna Hoppe-Gołębiewska
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer