Zakład prowadzi diagnostykę molekularną rodzinnej polipowatości jelita grubego (FAP) i raka rdzeniastego tarczycy. Poszukujemy i charakteryzujemy geny warunkujące choroby człowieka i podatność na działanie leków. Badamy geny warunkujące osteoporozę, chorobę Leśniowskiego-Crohna, chorobę Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, tętniaka aorty oraz geny uczestniczące w spermatogenezie. Zakład prowadzi prace z zakresu biotechnologii dotyczące zwierząt transgenicznych dla potrzeb biomedycznych.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Microchimerism in twins.
Waszak M, Cieślik K, Wielgus K, Słomski R, Szalata M, Skrzypczak-Zielińska M, Kempiak J, Bręborowicz G; Arch Med Sci, 2013, 9 (6): 1102-1106.

Wybrane projekty badawcze

1. Akronim MEDPIG, INNOMED/I/17/NCBR/2014

„Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych.”

Zadanie nr 5. Opracowanie i charakterystyka nowych konstrukcji genowych do transgenezy.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED

Decyzja nr INNOMED 1/20106/07/2013/6

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik zadania nr 5. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2014-2017

2. Akronim ONKOKAN, INNOMED/I/11/NCBR/2014

„Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych.”

Zadanie nr 7. Ocena polimorfizmu i ekspresji genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów i odpowiedzi na ich podanie w populacji polskiej.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED.

Decyzja nr INNOMED 1/20104/07/2013/7

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Kierownik zadania nr 7. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN,

Czas trwania: 2014-2017

4. UDA/POIG.01.04.00-24-002/11-00

Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. „Badania nad opracowaniem technologii produkcji skutecznego płynu do przeszczepu nerek”, Kierownik projektu Prof. dr hab. n. med. Florian Ryszka, Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA”

Zadanie badawcze „Opracowanie metodyki określenia zygotyczności prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji nerek i powtarzalnego modelu zwierzęcego”

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2012-2013

5. Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N303 457238

„Określenie stopnia determinacji genetycznej w auksologicznych badaniach prenatalnych – analiza zmienności genetycznej bliźniąt.”

Kierownik projektu prof. dr hab. Krystyna Cieślik, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2010-2014

6. Projekt własny - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N401 037838

„Analiza polimorfizmów genów warunkujących reakcję na środki anestetyczne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym oraz reakcję na środki przeciwbólowe w okresie pooperacyjnym.”

Kierownik projektu dr Adam Mikstacki, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2010-2014

7. Projekt Rozwojowy N R13 0018 06

„Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym.”

Kierownik dr Wiesław Zygmunt Królikowski, CM UJ

Zadanie Analiza zmienności genetycznej prosiąt dla potrzeb ksenotransplantacji i klonowania somatycznego

Kierownik zadania prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski

Czas trwania: 2009-2012

8. Projekt Rozwojowy N R13 0075 06/2009

„Transgeniczne bioprotezy zastawek serca tworzone w oparciu o techniki inżynierii tkankowej.”

Kierownik dr hab. Romuald Antoni Cichoń, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Zadanie Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka potencjalnie transgenicznych świń.

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2009-2012

9. Projekt Rozwojowy N R12 0036 06/2009

„Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka.”

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB

Zadanie 5. Molekularna i cytogenetyczna charakterystyka transgenicznych świń oraz ocena ekspresji transgenu na poziomie transkrypcji i translacji.

Kierownik zadania prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Czas trwania: 2009-2013

10. Projekt promotorski, mgr Joanna Mikołajczyk-Stecyna, N N402 471437

„Porównanie podłoża genetycznego tętniaka aorty brzusznej i niedrożności aortalno-biodrowej na podstawie analizy asocjacji polimorfizmów genów wybranych metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów.”

Kierownik prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2009-2012

11. ERIN no.:  227750

„Support study for the identification of potential needs and possibilities for an integrated European infrastructure network of animal facilities in ruminant physiology and breeding”

Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, współpraca prof. R. Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 18 miesięcy, 2008-2010

12. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N403 209635

„Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów a tętniakiem aorty brzusznej lub niedrożnością aortalno-biodrową”

Kierownik: dr hab. Marcin Gabriel, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2008-2010

13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 209835

„Czynniki genetyczne zaangażowane w reakcję na leki tiopurynowe u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit”

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2008-2012

14. Projekt promotorski, mgr Marta Podralska. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N401 014435

„Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych”

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2008-2010

15. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 287436

„Analiza asocjacji polimorfizmów wybranych genów z ryzykiem wystąpienia nowotworu zróżnicowanego tarczycy, przebiegiem klinicznym i odpowiedzią na leczenie.”

Kierownik mgr Marta Kaczmarek, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania:  2009-2011

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: mgr Justyna Hoppe-Gołębiewska
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Medal
Przyznał: Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne

W 1977 r. z Towarzystwa Internistów Polskich zostało wyłonione Polskie Towarzystwo Gastroenterologii i z tej okazji został wybity medal z mosiądzu upamiętniający to wydarzenie. Ten pamiątkowy medal otrzymał w dniu 15.03.2019 r. prof. Ryszard Słomski za przyjaźń, zrodzoną przez lata wyjątkowej współpracy, wspólne określanie i realizowanie celów i za wszystko, wszystko inne…

Kto: mgr Erkut Ilaslan
Stypendia dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019,
Przyznał: Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN

Kto: mgr inż. Maciej Śmiałek
Stypendium ETIUDA, 18.07.2018 r.
Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (The Wellcome Trust/Canceer Research UK Gurdon Institute of Cancer and Developmental Biology, University of Cambridge).
Przyznał: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: "Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)".

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017.
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

w dn. 23-24.10.2017 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju. Prof. R. Słomski odebrał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznaną Katedrze Biochemii i Biotechnologii w Poznaniu w kategorii Szkolnictwo wyższe i nauka za projekty pn.: "Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych" oraz "Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Członek konsorcjum - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, jest kluczowym partnerem w obydwu projektach.

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Specjalista roku 2016.
Przyznał: Minister Zdrowia

W dn. 14.10.2017 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył tytuły Specjalisty roku 2016 diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom i lekarzom. Tytuł Specjalisty roku otrzymał prof. Ryszard Słomski za zdany z najwyższą oceną państwowy egzamin z laboratoryjnej genetyki sądowej.