Dorobek naukowy:

64 publikacje (IF= 48, liczba cytowań= 468, index Hirscha HI= 12),
1 monografia (Medical News 2006, 75, suppl.IV),
90 wykładów, w tym 54 na zaproszenie,
62 doniesienia zjazdowe,
promotorstwo 15 prac magisterskich i 3 licencjackich (od 2008 r.),
członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Folia Neuropathologica,
liczne recenzje dla redakcji czasopism, tj: Folia Neuropathologica, Journal of Neurological Sciences, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Acta Biochimica Polonica, Journal of Applied Genetics i in., głównie w tematyce związanej z genetyką otępień.

Zrealizowane projekty badawcze (wybrane):

 • MNiSW – Projekt międzynarodowy współfinansowany (Decyzja Nr 3564/7.PR/2016/2) (2016-2017): “Międzynarodowa sieć doskonałości dla badań nad predyspozycją genetyczną do rozwoju chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych uwarunkowaną polimorfizmami genu UCP1”  we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (dr hab.L.Karabon) oraz Instytutem Biologii Eksperymentalnej im. M.Nenckiego PAN w Warszawie (prof. B.Kamińska, dr W.Konopka, mgr B.Zglinicki),
 • UMP (Nr: 502-14-02209325-09854)(2012-2015): “Badania nad podłożem genetycznym i immunologicznym w nawracających przewlekłych zapaleniach jamy ustnej (aft)”  we współpracy z Kliniką Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMP,
 • Urząd Miasta Poznania wraz z UMP (Nr: 502-06-02209324-03194) (2007-2010): “Poszukiwanie genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka w chorobach przyzębia: Analiza polimorfizmów w genach cytokin, genotypów APOE i nawyków żywieniowych u chorych w postacią agresywną i przewlekłą zapalenia przyzębia”.  Międzyuczelniany projekt na integrację placówek naukowych Poznania: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, UAM i PAN.

Pracę z Zakładzie Genetyki Człowieka PAN rozpoczęłam jako studentka. Po uzyskaniu stopnia magistra biologii w specjalności biologia molekularna na Wydziale Biologii UAM zostałam zatrudniona przez prof. Antoniego Horsta w Zespole Poradnictwa Genetycznego (prof. Anna Latos-Bieleńska). Opracowanie i wdrożenie metodyki prenatalnej diagnostyki cytogenetycznej płodu opartej na analizie komórek płynu owodniowego we współpracy z Kliniką Ginekologii i Położnictwa AM w Poznaniu (prof. H.Kędzia) było pierwszym wykonanym zadaniem naukowym. Po obronie pracy doktorskiej pt.: „Polimorfizm genu Alfa1-antytrypsyny (locus Pi: Protease inhibitor) w populacji polskiej” (promotor: prof. Antoni Horst) zrealizowanej we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Międzylesiu (dr J.Rujner, prof. J.Socha) rozpoczęłam wraz z Kliniką Neurologii AM w Poznaniu (prof. M.Wender) badania nad podłożem genetycznym zespołów otępiennych: choroby Alzheimera (AD) i otępień czołowo-skroniowych (FTDP-17). W populacji chorych z regionu Poznania wykryłam kilka nowych nieopisanych dotąd mutacji patogennych w genie Preseniliny 1 (L424R, A246E, P267L, E318G) odpowiedzialnych za rozwój rodzinnej postaci AD; a w rodzinach japońskich także mutacji w genie MAPT warunkujących rozwój FTDP-17 (3’E10+11, N279K, P301L). Analiza zmienności kilkunastu genów w badaniach typu case-control study umożliwiła opracowanie algorytmu drzewa decyzyjnego do badań nad epistazą w AD (prof. K.Moliński).

Aktualna tematyka badawcza:

 1. Badania nad podłożem genetycznym/ epigenetycznym i immunologicznym periodontopatii oraz nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej (aft) są prowadzone we współpracy z Kliniką Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu (dr A. Kurhańska-Flisykowska) i Katedrą Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMP (dr Z.Ślebioda, prof. E.Szponar) w następujących kierunkach:
  • Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych o znaczeniu predykcyjnym i prognostycznym w postaci agresywnej i przewlekłej zapalenia przyzębia;
  • Analiza podłoża genetycznego i immunologicznego nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej – rola zmienności genów Beta Defenzyn (SNP, CNV), poszukiwanie nowych AMPs (Anti-microbial peptides) o właściwościach antybakteryjnych skutecznych w leczeniu aft;
  • Patogeneza molekularna zespołu Pappilon-Lefevre: analiza spektrum mutacji w genie Katepsyny C w polskich rodzinach chorych(z  Zakładem Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej UJ CM w Krakowie);
  • Opracowanie zaleceń żywieniowych oraz suplementu diety skutecznie wspomagających proces leczenia zapalenia przyzębia opartych na profilu nutrigenetycznym chorego (z Zakładem Higieny Żywienia Człowieka UP w Poznaniu);
  • NeuroPerio Kliniką (z Kliniką Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego UM w Poznaniu): Analiza rozpowszechnienia chorób przyzębia w populacji osób po udarze krwotocznym lub niedokrwiennym mózgu; Choroby przyzębia jako czynnik ryzyka w rozwoju stwardnienia rozsianego – analiza stomatologiczna, periodontologiczna chorych połączona z oceną genotypu APOE.
 2. Opracowanie modelu linii komórkowych adipocytów BAT i WAT człowieka do badań nad biologią brunatnej i białej tkanki tłuszczowej w perspektywie możliwości zastosowania stymulowanej aktywacji ex vivo adipocytów pobranych z tkanki tłuszczowej osób z otyłością w kierunku ich różnicowania w adipocyty zdolne do termogenezy (i spalania nadmiaru tłusczu zmagazynowanego w WAT) w ramach projektu 7FP UE IRSES Marie Curie Actions, People, IRSES: International Research Staff Exchange Scheme (PIRSES-GA-2012-319010) p.t.“Międzynarodowa sieć doskonałości dla badań nad predyspozycją genetyczną do rozwoju chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych uwarunkowaną polimorfizmami genu UCP1” we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (dr hab. L.Karabon, prof. I.Frydecka), Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i NadciśnieniaTętniczego UMP (dr hab. P.Bogdański), Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UMP (dr hab. R.Czepczyński, prof. M.Ruchała) oraz Institute of Gene Biology, RAS, Moscow, Russia (prof. Y.Shidlovsky), FAME Laboratory, Institute of Research and Technology Thessaly, Centre for Research and Technology Hellas, Karies, Trikala, Greece (prof. A.Flouris), Institute of Biochemistry of Active Compounds, Grodno, Rep. of Belorus (prof. L.Nadolnik), University of Wolverhampton, School of Sport, United Kingdom (prof. G.Metsios), Institute of Molecular Biology, NAS RA, Erevan, Rep. of Armenia (prof. L.Lepiskoposyan)
 3. Badania nad złożonością uwarunkowań predysponujących do rozwoju postaci ocznej demodekozy z wykorzystaniem analizy metagenomicznej, proteomicznej i genetycznej” we współpracy z Zakładem Genetyki, Wydział Biologii UAM (prof. M.A.Bobowicz) i Kliniką Okulistyki UMP (dr. A.Brązert, prof. J.Kocięcki).
 4. W poszukiwaniu genu zespołu Tourette’a
  Poznanie zmian w genomie i epigenomie chorych w populacji dzieci i młodzieży regionu Polski Zachodniej oraz ocena ew. roli wszechobecnych toksyn środowiskowych (bisfenol, ftalany, pespycydy) w rozwoju GTS (przez analogię do opisanego wcześniej wpływu tych związków na powstawanie zaburzeń neurorozwojowych w autyźmie i ADHD). Trwa zbieranie materiału klinicznego.
 5. Poszukiwanie roślinnych związków o charakterze neuroprotekcyjnym do wykorzystania w profilaktyce i terapii łagodnych zaburzeń poznawczych oraz zespołów otępiennych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne (od 1992 r.),
 • członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTBioch  (2009-2013),
 • członek Zarządu Oddziału Poznańskiego PTBioch  (2013- teraz),
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (od 1993r.),
 • Polskie Towarzystwo Periodontologiczne (od 2015 r.).

Popularyzacja nauki:
Wykłady w kolejnych edycjach Festiwalu Nauki i Sztuki oraz współtworzenie Tygodnia Mózgu w Poznaniu organizowanych przez Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu, IGC PAN i IChB PAN.

Współpraca z zagranicą:
Staże naukowe w ramach stypendiów naukowych (EMBO, DAAD, Ministerstwa Edukacji Rządu Belgii, Instytutu Szwedzkiego, JSPS – Japanese Society of Science Promotion): Univ. of Wales (Cardiff, UK), Univ. of Bremen (Niemcy), Univ. of Antwerp (Antwerpia, Belgia), Karolinska Institute (Stockholm, Swecja), National Institute of Neuroscience (Tokyo, Japonia) oraz wymiany naukowej PAN: Instytut Genetyki Molekularnej RAN, Instytut Genetyki Medycznej RANM (Moskwa, Rosja), Instytut Medycyny Eksperymentalnej RANM (Sankt Petersburg, Moskwa), Instytut Biochemii NAB, Grodno, Rep. Białorusi.

Publikacje

Prevalence of uncoupling protein one genetic polymorphisms and their relationship with cardiovascular and metabolic healt.

Dinas PC, Nintou E, Vliora M, Pravednikova AE, Sakellariou P, Witkowicz A, Kachaev ZM, Kerchev VV, Larina SN, Cotton J, Kowalska A, Gkiata P, Bargiota A, Khachatryan ZA, Hovhannisyan AA,

Antonosyan MA, Margaryan S, Partyka A, Bogdanski P, Szulinska M, Kregielska-Narozna M, Czepczyński R, Ruchała M, Tomkiewicz A, Yepiskoposyan L, Karabon L, Shidlovskii Y, Metsios GS, Flouris AD

PLoS One, 2022 Apr 28;17 (4):e0266386, 15 stron, doi: 10.1371/journal.pone.0266386. eCollection 2022.

IF-3,24 MNiSW-100

Status periodontologiczny jako wskaźnik prognostyczny w udarze niedokrwiennym mózgu.

Bober P, Kowalska A

Stomatologia Współczesna, 2021, 28 (5): 8-14.

MNiSW-20

Antimicrobial peptides and their bactericidal, immunomodulating and anticancer activities – a literature mini-review.
Kowalska A, Walter de Walthoffen Sz, Durska E
Rozdz. monografii „Advances in Biomedical Research – from Cancer Prevention to Treatment”, red. Izabela Młynarczuk-Biały, Łukasz Biały, Wydawnictwo Nauk. TYGIEL + WUM, Lublin 31.12.2020. ISBN: 978-83-66489-45-5, str. 182-196

MNiSW-20

Podłoże genetyczne zespołu Tourette'a - wspólne geny choroby tików i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Kowalska A;

W: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące. Wyd. Naukowe UMP (red. B. Galas-Zgorzelewicz, E. Mojs), ISBN 978-83-7597-379-2, Poznań 2019, rozdział 6, str.:89-110, MNiSW-20.

Konferencje

Data:
1.XII.2017
Gdzie:
Wydział Biologii UAM, Poznań

Posiedzenie Rady Instytutu Biologii Eksperymentalnej
"Analiza genomu i epigenomu człowieka w uwarunkowanych wieloczynnikowo chorobach cywilizacyjnych" (wykład)

Data:
6-8.IX.2017
Gdzie:
Gdańsk

Ogólnopolska Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów Konferencja Biomillenium 2017
„Demodekoza jako kliniczny efekt interakcji: mikrobom- roztocz-człowiek” (wykład)
„Human Beta-Defensin genes variability as a risk factor of dental (carries), periodontal (periodontitis) and oral mucosa (recurrent aphtous stomatitis) pathology” (plakat)

Data:
3.VI.2017
Gdzie:
Poznań

I Wielkopolski Dzień Periodontologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Studenckie Towarzystwo Naukowe „Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka zmian w profilu metylacji DNA istotnych w rozwoju zapalenia przyzębia” (wykład)

Data:
1-3.VI.2017
Gdzie:
Poznań

17th International Congress of Young Medical Scientists
“Periodontal disease as a risk factor of sclerosis multiplex - dental examination and apolipoprotein E genotype analysis“(wykład)

Data:
6.V.2017
Gdzie:
Poznań

II International Student Congress of Medical Sciences
“Frontiers in Neuroscience Neuropharmacology and Neurophysiology”, Congress Centre of Poznań University of Medical Sciences “Genetic and epigenetic basis of Gilles de la Tourette syndrome – new perspectives for tics disorders pharmacotherapy “ (wykład)

Data:
10-11.III.2017
Gdzie:
Olomouc, Czech Republic

11th East West Immunogenetics Conference
“U-gene multi-national network for the study on genetic background of aberrant thermogenin expression (UCP1) in obesity leading to cardio-metabolic disorders” (wykład)

Data:
24-25.XI.2016
Gdzie:
Poznań

XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej TYTOŃ A ZDROWIE
“Influence of smoking on global DNA methylation and risk for a periodontal disease” (wykład)

Data:
4.XI.2016
Gdzie:
Warszawa

Polish-French Scientific Conference
"Alzheimer’s disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow ?” “Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer’ss disease and stroke” (plakat)

Data:
22.IX.2016
Gdzie:
Łódź

V Polski Kongres Genetyki
“Multi-national network of excellence for research on genetic predisposition to cardio-metabolic disorders due to UCP1 gene polymorphisms” (wykład)

Data:
27-30.VI.2016
Gdzie:
Druskininkai, Lithuania

XIVth International Conference of the Lithuanian Biochemical Society
“Markers of chronic stress in rat brain”(wykład)

Data:
7-10.IX.2016
Gdzie:
Poznań

Annual World Dental Congress
“Genetic and epigenetic background of aggressiveand chronic periodontitis” (wykład)
"Interleukin 1 β genotype and clinical phenotype in recurrent aphtous stomatitis” (wykład)
“Periodontal diseases as a risk factor for stroke- preliminary data (plakat)

Data:
21-23.IV.2016
Gdzie:
Wrocław

10th East-West Immunogenetics Congress
“Interleukin 1 beta gene variability impact on etiology of recurrent aphthous stomatitis – data from a genetic association analysis in a Polish cohort of patients” (plakat)

Data:
18-19.III.2016
Gdzie:
Warszawa

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego
“Dietary deficiencies in patients with periodontal diseases” (plakat)

Data:
25-26.XI.2015
Gdzie:
Poznań

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE
"Razem dla zdrowia. Interdyscyplinarne ujęcie tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków" (wykład)

Data:
30.09-2.10.2015
Gdzie:
Grodno, Rep. Belarus

International Scientific Meeting
“Metabolic syndrome: Experiment, Clinics and Therapy” (wykład)

Data:
28-30.09.2015
Gdzie:
Poznań

XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
“Zdrowie Psychiczne a etapy rozwoju” (wykład)

Data:
2-3.07.2015
Gdzie:
Warszawa

EMBO Young Scientists Forum 2015
(plakat)

Data:
3-7.06.2015
Gdzie:
London, UK

8th Conference of the European Federation of Periodontology EUROPERIO 8
(plakat)

Data:
19.03.2015
Gdzie:
Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Dietetyka Gerontologiczna – wyzwania i szanse" (wykład)

Data:
9-12.04.2014
Gdzie:
Kraków

12 Kongres Stomatologów Polskich
(wykład)

Data:
23-25.10.2013
Gdzie:
Grodno, Rep. Belarus,

International Scientific Meeting
“Metabolic syndrome: Experiment, Clinics and Therapy” (wykład)

Data:
5-7.09.2013
Gdzie:
Polańczyk

VIII Ogólnopolskie Dni Neurologii Dziecięcej
(wykład)

Data:
6-8.06.2013
Gdzie:
Poznań

10th Baltic Bone and Cartilage Conference
(wykład)

Data:
12.04.2013
Gdzie:
Poznań

Seminarium Naukowe Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydziału Lekarskiego II UM

Data:
3-7.06.2012
Gdzie:
Wiedeń, Austria

7th Conference of the European Federation of Periodontology EUROPERIO 7
(plakat)

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Naukowa zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przyznaną dla zespołu w składzie: Dr hab. Zuzanna Ślebioda, Prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska, Dr hab. Anna Kowalska.
Przyznał: Rektor UMP

za cykl 7 prac dotyczących wybranych aspektów genetycznych i uwarunkowań ogólnoustrojowych towarzyszących aftom przewlekłym nawracającym (RAS)

Kto: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Stypendium konferencyjne.
Przyznał: Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski.

Doniesienie pt.: "Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer's disease and stroke" (Kowalska A, Kurhańska-Flisykowska A et al.) podczas Polish-French Scientific Conference: Alzheimer's disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow? Poznań, 4.11.2016 r.

Kto: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2010-2014
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Kto: dr hab. n. med. Anna Kowalska
Stypendium naukowe JSPS (Japanese Society for the Promotion of Science) na 2 tygodniowy udział w Summer Program Lecture Course
Przyznał: Brain Sciences Institute RIKEN w Tokio, Japonia