Program kształcenia w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN)

§1

Program kształcenia w ramach PDS IPAN prowadzi do osiągniecia efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w celu uzyskania stopnia doktora i przygotowuje do pracy o charakterze badawczym, badawczo-rozwojowym i dydaktycznym.

§2

 1. W ramach kształcenia w PDS IPAN doktorant zobowiązany jest do:

  1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem;

  1.2. Uzyskania co najmniej 35 punktów ECTS poprzez:

  a) uczestniczenie w zajęciach i seminariach obowiązkowych z zakresu własnej dyscypliny; doktorant powinien uzyskać łącznie 20 punktów ECTS, a w szczgólnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w  § 7 ust. 4 i 23 Regulaminu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, co najmniej 14 punktów ECTS..

  b) uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych organizowanych przez PDS IPAN w wybranych dyscyplinach naukowych prowadzonych przez PDS IPAN oraz, za zgodą promotora, poza PDS IPAN; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 8 punktów ECTS.

  c) udział w zajęciach kształtujących kompetencje uniwersalne; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 5 punktów ECTS.

  d) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej; doktorant powinien uzyskać łącznie co najmniej 2 punkty ECTS.

 2. Szczegółowy program kształcenia obejmujący listę wykładów monograficznych, warsztatów, ćwiczeń, praktyk i innych zajęć realizowanych w Instytutach tworzących PDS IPAN, w danym roku akademickim, wraz z odpowiadającym im wymiarem punktów ECTS, udostępniany jest na stronie internetowej PDS IPAN na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Realizację programu kształcenia doktorant dokumentuje w Karcie Przebiegu Kształcenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego programu.

Wzór Karty Przebiegu Kształcenia w PSD IPAN

Program kształcenia w Poznańskiej Szkole Doktorskiej
Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN)

 Zagadnienia dydaktyczne Liczba ECTS Liczba godzin Typ zajęć Sposób sprawdzenia wiedzy
I rok
Genetyka rozwoju człowieka

(wykład obowiązkowy)

3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
Biologia systemowa

(wykład fakultatywny)

2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań w tym udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab
II rok
Epigenetyka

(wykład obowiązkowy)

3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
Bioinformatyka i statystyka

(wykład fakultatywny)

2 60
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań, w tym udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 25 godz.)
konwersacja zaliczenie
TOTAL 9 300+lab
III rok
Molekularne podstawy nowotworów

(wykład obowiązkowy)

3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
wykład egzamin ustny
Filozofia z elementami etyki oraz kwestie prawne związane z testami genetycznymi 2 60
(1ECTS 30 godz.)
seminarium egzamin ustny
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 30 godz.)
Końcowy egzamin ustny
SUMA ECTS 9 300+ lab
IV rok
Zmienność genomu w kontekście chorób człowieka

(wykład obowiązkowy)

3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka

(wykład fakultatywny)

2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań, w tym udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab

36 ECTS (przepisy przewidują 30-45 ECTS)
Zgodnie z art. 165 ust. 2b PSW, jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.