Skład Rady

Przewodnicząca Rady

dr Małgorzata Dawidowska                 Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej

Wiceprzewodnicząca Rady

dr Agnieszka Malcher                          Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych

Członkowie Rady

dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk    Zakład Patologii Molekularnej
dr n. med. Tomasz Kolanowski           Zakład Patologii Molekularnej
dr Marzena Skrzypczak-Zielińska      Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
mgr Joanna Janiszewska                    Zakład Genetyki Nowotworów
mgr Michał Walczak                             Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych

Działalność Rady

Podstawę regulaminową działania Rady stanowią rozporządzenia zawarte w § 1-3 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania Rady Młodych Pracowników Naukowych. Rada stanowi organ  pomocniczy i pośredniczący między Młodymi Pracownikami Naukowymi Instytutu a Koordynatorką do spraw Młodych Naukowców Instytutu, Panią prof. dr hab. Jadwigą Jaruzelską.

Definicja Młodego Pracownika Nauki, przyjęta przez Radę, inspirowana Europejską Kartą Naukowca:
Młodym pracownikiem naukowym w IGC PAN jest osoba wykonująca pracę naukową,  której celem jest uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, niezależnie od sposobu zatrudnienia i kryterium wieku. Definicja obejmuje zatem doktorantów i osoby ze stopniem doktora przed habilitacją, które wybrały ścieżkę rozwoju zawodowego zakładającą uzyskanie habilitacji, ale nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności naukowej.

Rada przyjmuje politykę otwartości na propozycje i wnioski płynące ze środowiska Młodych Pracowników Naukowych Instytutu i zachęca do bezpośredniego kontaktu z członkami Rady celem przedstawienia spraw wymagających interwencji lub opinii Rady.