1. Plan wykładu „Genom człowieka: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka” – semestr letni 2022/2023 (wykład fakultatywny)
  2. SYLLABUS „Genom człowieka: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka” – semestr letni 2022/2023

PLAN WYKŁADU

GENOM CZŁOWIEKA: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka
Semestr letni 2022/2023
(wykład fakultatywny)

Wykłady będą odbywały się zgodnie z poniższym planem w trybie online.
Osoba odpowiedzialna: : prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

 

Data Temat
15 marzec
15:00 –17:00
PAR-CLIP oraz metody pokrewne w globalnej identyfikacji komórkowych interakcji RNA-białko
(osoba prowadząca: dr Marcin Sajek)
22 marzec
9:0011:00
Spektrometria mass w badaniach proteomu komórki
(osoba prowadząca: dr hab. Magdalena Łuczak)
29 marzec
9:0011:00
Generowanie indukowanych komórek pluripotencjalnych oraz ich modelowanie w poszczególne tkanki
(osoba prowadząca: dr hab. Natalia Rozwadowska)
5 kwiecień
9:0011:00
Podstawy i zastosowania Mikroskopii Sił Atomowych w badaniach biologicznych i poza nimi
(osoba prowadząca: mgr Augustyn Moliński)
12 kwiecień
9:0011:00
Immunoprecypitacja chromatyny oraz RNA
(osoba prowadząca: dr Weronika Sura)
19 kwiecień
9:0011:00
Sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek
(osoba prowadząca: Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski)
26 kwiecień
9:00 – 11:00
CRISPER-Cas9
(osoba prowadząca: dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk)
10 maj
9:00 – 10:00
Nowoczesne metody obrazowania
(osoba prowadząca: dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło)


SYLLABUS

GENOM CZŁOWIEKA: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka

Semestr letni 2022/2023

(Wykłady będą odbywały się w środy, począwszy od 15 marca 2023  w trybie online)

Nazwa przedmiotu Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka
Miejsce Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych metod stosowanych w badaniach molekularnych podstaw chorób człowieka:

Wykłady będą poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

-PAR-CLIP (Photoactivatable Ribonucleoside-Enhanced Crosslinking and Immunoprecipitation) oraz metodom pokrewnym służącym do globalnej identyfikacji interakcji RNA-białko w komórce

– Spektrometria mas w badaniach proteomu komórki

– Generowanie indukowanych komórki pluripotencjalne (IPS) oraz ich modelowanie do specyficznych tkanek

– Zasady działania oraz zastosowanie mikroskopii sił atomowych w biologii molekularnej

– Immunoprecypitacja chromatyny oraz RNA

– Nowoczesne metody obrazowania

– CRISPER-Cas9

– sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek

Typ przedmiotu fakultatywny
Semestr/rok Semestr letni 2022/2023
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych, po którym nastąpi dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 2 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji przygotowanej w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu -PAR-CLIP (Photoactivatable Ribonucleoside-Enhanced Crosslinking and Immunoprecipitation) oraz metodom pokrewnym służącym do globalnej identyfikacji interakcji RNA-białko w komórce

– Spektrometria mas w badaniach proteomu komórki

– Generowanie indukowanych komórki pluripotencjalne (IPS) oraz ich modelowanie do specyficznych tkanek

– zasady działania oraz zastosowanie mikroskopii sił atomowych w biologii molekularnej

– Immunoprecypitacja chromatyny oraz RNA

– Nowoczesne metody obrazowania

– CRISPER-Cas9

– sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF oraz bibliografia do wykładów
Bibliografia Będzie podana w późniejszym terminie