1. Plan wykładu „Molekularne podstawy nowotworów”-semestr zimowy 2021/2022 (wykład obowiązkowy)
  2. SYLLABUS „Molekularne podstawy nowotworów”-semestr zimowy 2021/2022 (wykład obowiązkowy)
  3. Plan Seminarium doktoranckie – Semestr zimowy i letni 2021/2022 (seminarium obowiązkowe)
  4. SYLLABUS Seminarium doktoranckie – Semestr zimowy i letni 2021/2022 (seminarium obowiązkowe)
  5. Plan lektoratu z języka angielskiego – semestr zimowy i letni 2021/2022
  6. SYLLABUS -język angielski – semestr zimowy i letni 2021/2022

PLAN WYKŁADU

Molekularne podstawy nowotworów

Semestr zimowy 2021/2022

(wykłady obowiązkowe)

Wykłady będą się odbywały w środy (online) zgodnie z poniższym harmonogramem.

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC

 

Data Godzina                                 Temat
                                                    NOWOTWORY LITE                                                      
6.10.2021

 

9:00 – 9:45 Nowotwory głowy i szyi – wprowadzenie

(dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC)

 

13.10.2021

 

9:00 – 10:30 Zmiany molekularne w nowotworach litych

(dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj / dr Kinga Bednarek)

20.10.2021

 

9:00 – 9:45 Kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA

(prof. Krzysztof Szyfter)

27.10.2021

 

9:00 -10:30

 

MicroRNA w genetyce nowotworów

(prof. Piotr Kozłowski / dr Paulina Gałka-Marciniak)

3.11.2021

 

9:00 – 10:30 Kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi;

Nowoczesna diagnostyka guzów litych

(dr Katarzyna Kiwerska)

10.11.2021

 

9:00 -9:45 Proces detoksykacji w komórkach nowotworowych

(dr hab. Damian Brauze, prof. IGC)

17.11.2021

 

 

9:00 -9:45

 

 

 

10:00-10:45

Molekularny mechanizm oporności lekowej komórek nowotworowych guzów litych,

(dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ)

 

Nowoczesne leczenie nowotworów głowy i szyi

(prof. Małgorzata Wierzbicka)

 

                                                                                          NOWOTWORY HEMATOLOGICZNE
 

24.11.2021

 

 

9:00 – 9:45

Molekularne podstawy chłoniaków i białaczek – wprowadzenie

(prof. Krzysztof Lewandowski)

8.12.2021 9:00 –09:45

 

Epigenetyka nowotworów hematologicznych– chłoniak Burkitta

(dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk)

15.12.2021

 

9:00 –10:30 Strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych

(dr Michał Gniot – MNM diagnostics oraz Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej SKPP, UMP)

12.01.2022

 

8:00 – 8:45

 

9:00 – 9:45

Molekularny mechanizm oporności lekowej komórek nowotworowych nowotworów hematologicznych              (dr hab. Dominik Dytfeld, prof. UMP)

Epigenetyka nowotworów hematologicznych – klasyczny chłoniak Hodgkina                                                                       prof. IGC, dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC

19.01.2022

 

 9:00 -10:30 Nowoczesne leczenie nowotworów hematologicznych

(prof. Lidia Gil)

26.01.2022 9:00 –10:30 Aberracje chromosomowe w diagnostyce chłoniaków i białaczek

(dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. IGC)


SYLLABUS

Molekularne podstawy nowotworów

Semestr zimowy 2021/2022

(Wykłady będą prowadzone online, w środy, zaczynając 6 października 2021)

Kurs Molekularne podstawy nowotworów
Instytucja prowadząca

 

Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

Ul. Strzeszyńska 32

Język Angielski
Oczekiwane efekty nauczania pod względem: wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji społecznych Doktorant powinien:

1.Poszerzyć  wiedzę z zakresu genetyki i epigenetyki, diagnostyki molekularnej oraz terapii nowotworów.

W szczególności zostaną opracowane następujące szczegółowe tematy:

– molekularne i chromosomowe zmiany w nowotworach litych i hematologicznych

– kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA

– rola miRNA w nowotworach

– kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi

– proces detoksykacji i oporności lekowej w komórkach nowotworowych

– epigenetyka nowotworów hematologicznych

– strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych- diagnostyka molekularna oraz leczenie nowotworów

 

2. Zapoznaje się z nowymi kierunkami w dziedzinie genetyki nowotworów.

3. Uczy się formułować naukowe pytania z dziedziny genetyki nowotworów.

 

Typ kursu Obowiązkowy
Semestr/rok Semestr  zimowy 2021/2022
Dane osoby odpowiedzialnej za kurs dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC
Dane osoby odpowiedzialnej za egzamin dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC
Format Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, online, z użyciem  sprzętu audiowizualnego. Każdy wykład  będzie zakończony dyskusją.
Podstawowe i rozszerzone wymagania Znajomość języka angielskiego oraz wiedza z zakresu biologii molekularnej
Liczba  ECTS 3 ECTS
Streszczenie ECTS 1 ECTS odpowiada  25-30 godzinom osobistych opracowań nastawionych na poszerzanie wiedzy w oparciu o sugerowaną bibliografię (porównaj poniższą listę bibliografi).
Metoda nauczania Na wykładach będą używane prezentacje Power Point oraz projektor multimedialny.
Metoda oceny Egazmin pisemny w formie projektu
Warunek zaliczenia Pozytywna ocena z egzaminu
Tematy

 

– molekularne i chromosomowe zmiany w nowotworach litych i hematologicznych

– kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA

– rola miRNA w nowotworach

– kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi

– proces detoksykacji i oporności lekowej w komórkach nowotworowych

– epigenetyka nowotworów hematologicznych

– strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych- diagnostyka molekularna oraz leczenie nowotworów

Dodatkowe materiały

 

Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF.

Powiązana bibliografia.

Bibliografia Będzie zaproponowana w późniejszym terminie

 


Seminarium doktoranckie

Semestry zimowy i letni 2021/2022

(seminarium obowiązkowe)

Seminaria będą odbywały się w czwartki w godzinach 9:00-10:00

online

 

Przedmiotem seminarium będą następujące zagadnienia:

1. Prezentacja projektów doktorskich

2. Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

3. Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

4. Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

6. Szkolenie w zakresie profesjonalnego budowania kariery naukowej


SYLLABUS

Semestr zimowy i letni 2021/2022

Seminaria będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie w godzinach 9:00-10:00 online

Nazwa przedmiotu Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych
Miejsce

 

Instytutu Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 32

Język angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant nabędzie następujące umiejętności:

1. prezentowania wyników własnych badań

2. zdobywania i prezentowania wiedzy w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie której dotyczy rozprawa doktorska.

3. w przygotowywaniu projektów badań w tym aplikowaniu o finanse Unii Europejskiej

4. w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. w zakresie budowania własnej kariery naukowej

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Zimowy i letni 2021/2022

 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Seminaria będą odbywały się w języku angielskim w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu audio-wizualnego. Po prezentacji następuje dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 3 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Seminaria odbywają się w oparciu o prezentację w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień wymienionych poniżej
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Pozytywna ocena przygotowania prezentacji multimedialnej
Treść przedmiotu Prezentacja projektów doktorskich

Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

Materiały dodatkowe PDF prezentacji
Bibliografia Będzie dostarczona uczestnikom na dwa tygodnie przed seminarium

Plan lektoratu z języka angielskiego

 semestr zimowy 2021/2022

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego będą odbywały się co tydzień w środę, w godzinach 9:30-15:30, w salce konferencyjnej.

Grupa A (1) 12:30-14:00
Grupa B (2) 11:00-12:30
Grupa C (3) 09:30-11:00
Grupa D (4) 14:00-15:30

 


SYLABUS

Semestr zimowy oraz letni 2021/2022

(ćwiczenia odbywają się w środy i rozpoczynają się dnia 6 października)

 

Nazwa przedmiotu Język Angielski
Miejsce:

 

Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant powinien rozwinąć swoje umiejętności językowe tj. mówienie, pisanie, rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu zarówno w zakresie języka ogólnego jak i akademickiego od poziomu biegłości językowej B2 do poziomu C1. Celem kursu jest: polepszenie poprawności gramatycznej oraz zakresu stosowanych struktur; poszerzenie słownictwa aby umożliwić wypowiedź na różnorodne tematy; poprawienie spójności wypowiedzi dzięki różnorodnym łącznikom oraz znacznikom dyskursu; opanowanie werbalnych i niewerbalnych środków przekazu w celu przedstawiania prezentacji; nabranie pewności siebie w trakcie wystąpień publicznych.

 

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr zimowy 2021/2022

 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

mgr Leszek Ratajczak
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Sposób realizacji ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2
Liczba punktów ECTS 1 ECTS
Bilans punktów ECTS .

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).

Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia z całą grupą lub w mniejszych grupach / parach; dyskusje, debaty, prezentacje studentów; prace domowe
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena z egzaminu
Treść przedmiotu

 

1.      Czasy gramatyczne: przegląd

2.      Słownictwo: czasowniki formalne i nieformalne

3.      Wspólne cechy języka akademickiego

4.      Spójniki i łączniki w tekstach naukowych.

5.      Prezentacje: komunikacja niewerbalna: kontakt wzrokowy oraz język ciała

6.      Unikanie powtórzeń: kolokacje czasownik – rzeczownik

7.      Podsumowania i parafrazy

8.      Słownictwo: podstawowe czasowniki frazowe

9.      Używanie odnośników.

10.  Prezentacje: wstęp oraz odnoszenie się do wcześniej wspomnianych treści.

11.  Rozumienie tekstu: rozumienie z kontekstu

12.  Słownictwo: opisywanie ciągu przyczynowo – skutkowego.

13.  Tryby warunkowe.

14.  Wyrażanie opinii, (nie) zgadzanie się.

15.  Prezentacje:  wprowadzanie pomocy wizualnych.

16.  Słownictwo: opisywanie procesu.

17.  Konwencje w języku akademickim: cytaty, tabele, wykresy, akronimy i skróty. Pisownia brytyjska i amerykańska.

18.  “Hedging” w języku akademickim.

19.  Struktury emfatyczne.

20.  Prezentacje: używanie intonacji oraz efektywne wykorzystanie pauz.

21.  Słownictwo: przymiotniki używane do wyrażania oceny

22.  Pisanie streszczeń.

23.  Strona bierna.

24.   Prezentacje: podsumowanie, radzenie sobie z pytaniami.

Materiały dodatkowe

 

artykuły, prezentacje TED, materiały własne przygotowane przez lektora
Bibliografia

 

M Hewings. Cambridge Academic English. Upper Intermediate. Cambridge University Press (2012).

M McCarthy, F Odell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press (2017).

K Paterson, R Wedge. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford University Press (2013)

J Bottomley. Academic Writing for International Students of Science. Routledge (2015).