Kierownik grupy
JADWIGA JARUZELSKA
profesor nauki biologicznych
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 208
CV

Model postranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu z udziałem białek oddziałujących z RNA, na przykładzie białka PUM

Członkowie grupy

 Opis badań

Publikacje

Lista projektów badawczych

Nagrody

Pracownicy samodzielni Doktoranci Adjunkci Biolodzy

KAMILA KUSZ-ZAMELCZYK

dr hab. nauk medycznych
kamila.kusz-zamelczyk@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 220

MATISA ALLA

mgr biotechnologii
matisa.alla@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 207

MARCIN PIOTR SAJEK

dr nauk medycznych
marcin.sajek@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

KRYSTYNA KWIATKOWSKA

mgr biotechnologii medycznej
krystyna.kwiatkowska@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

AMANDA KUNIK

mgr biotechnologii
amanda.kunik@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

MACIEJ JERZY ŚMIAŁEK

dr nauk medycznych
maciej.smialek@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

ŻANETA LEMAŃSKA

mgr biotechnologii medycznej
zaneta.lemanska@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

LAKSHMI BELLARY

dr nauk zwierzęcych
lakshmi.bellary@igcz.poznan.pl
tel.: +48 616 579 206

Opis badań

Pierwotne komórki płciowe człowieka we wczesnym etapie różnicowania, wyprowadzone z linii W15
Pierwotne komórki płciowe człowieka we wczesnym etapie różnicowania, wyprowadzone z linii W15

Regulacja ekspresji genów we wczesnych etapach rozwojowych ludzkich komórek płciowych, w kontekście niepłodności

Projekt ten koncentruje się na potranskrypcyjnych mechanizmach zaangażowanych we wczesnych etapach rozwoju komórek płciowych, w których uczestniczą białka oddziałujące z RNA, takie jak PUMILIO (PUM) oraz NANOS. Białka te wiążą się z regionem 3’ nieulegającym translacji (3’UTR) w specyficznych docelowych mRNA i determinują ich losy w kooperacji z maszynerią mikroRNA.  Badania polegają na identyfikacji powstających na bazie tych białek rybonukleoproteinowych interaktomów. Analizujemy ich dynamikę, w trakcie powstawania oraz wczesnych etapów różnicowania pierwotnych komórek gametogenicznych człowieka. W szczególności interesują nas zmutowane warianty białek oddziałujących z RNA, zidentyfikowane  u pacjentów cierpiących na niepłodność. Chcielibyśmy pokazać jakie potencjalne zmiany owe warianty powodują w interakcjach powyższych białek z RNA.

Oczekujemy że to podejście pozwoli nam wskazać szlaki kluczowe w podczas powstawania oraz wczesnych etapów różnicowania komórek płciowych oraz poznać molekularne przyczyny niepłodności człowieka. Modelem naszych badań jest linia ludzkich  macierzystych komórek embrionalnych W15, które różnicujemy w kierunku komórek płciowych. Nasze badania prowadzimy w oparciu o wysokoprzepustowe techniki oraz szeroką gamę narzędzi bioinformatycznych.

Słowa kluczowe: potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów, białka oddziałujące z RNA, mikroRNA, komórki płciowe

Identifikacja nowych genów zaangażowanych w proces determinacji płci człowieka

Badania mają na celu rzucenie światła na molekularne mechanizmy determinacji i różnicowania płci, by zrozumieć genetyczne podstawy nieprawidłowości rozwoju płciowego (DSD) człowieka. Na podstawie wysokoprzepustowych analiz genomu kilkudziesięciu pacjentow obarczonych DSD zidentyfikowaliśmy kilka genów kandydujących.  Kontynuujemy badania by udowodnić ich rolę w procesach determinacji  i różnicowania płci człowieka. Współpracujemy z polskimi ośrodkami sprawującymi opiekę nad pacjentami cierpiącymi na DSD (Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Szpitalem-Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz z ośrodkami zagranicznymi (Uniwersytetem Genewskim, Uniwersytetem Medycznym w Erywaniu oraz Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Kijowie).

Słowa kluczowe: determinacja płci człowieka, nieprawidłowości rozwoju płci (DSD)

Lista projektów badawczych

  • Narodowe Centrum Nauki OPUS 2019/35/B/NZ1/01665 (2020-2024); Interaktom RNP białka NANOS1: struktura i dynamika w powstawaniu/wczesnym różnicowaniu ludzkich komórek gametogeniczych – znaczenie dla rozrodu człowieka (kierownik projektu)
  • Narodowe Centrum Nauki OPUS 2013/09/B/NZ1/01878 (2013-2017), Globalna regulacja mRNA przez PUMILIO oraz rola MAELSTROM, składnika nuage oraz markera nowotworów jądra, w nasieniaku człowieka (kierownik projektu)
  • Narodowa Szwajcarska Fundacja Nauki, SCOPES numer  IZ73ZO_152347/1 (2013-2016); Genetyczne podłoże nieprawidłowości rozwoju płci człowieka (koordynator polskiej grupy)