Tytuł projektu: „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”

Okres realizacji: 2021 – 2023

Cel: podniesienie doskonałości naukowej instytucji partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Genetyki Człowieka PAN w obszarze hemato-onkologii

Dofinansowanie UE: 899 525 EUR

Projekt realizowany w konsorcjum z: Uniwersytetem w Groningen, Uniwersytetem w Getyndze, Uniwersytetem w Ulm

Strona projektu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr  952304.

 

 


Projekt partnerski samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 2020-2021

Dofinansowanie UE: 1 079 764 PLN

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID – 19.

Opis projektu: Instytut Genetyki Człowieka PAN realizuje zadanie związane z zakupem sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19.

 

 

 


Tytuł Projektu: „PROM. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

Okres realizacji: 2019 – 2021

Celem programu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Program umożliwia wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt realizowany w ramach Programu PROM przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Dofinansowanie UE: 388 720 PLN

Strona projektu.


Tytuł projektu: „Rozwój internacjonalizacji Instytutu Genetyki Człowieka PAN poprzez wsparcie zdolności instytucjonalnej do obsługi zagranicznych doktorantów i naukowców” (Akronim: 2INTEGRATe)

Okres realizacji: 2020 – 2021

Cel: podniesienie zdolności instytucjonalnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN poprzez realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników IGC oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Dofinansowanie UE: 145 048 PLN

Strona projektu.


Tytuł projektu: „Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania <<odcisków raka>> we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”.

Okres realizacji: 2018-2021

Celem projektu jest opracowanie produktu: testu diagnostycznego i predykcyjnego, do wykrywania śladów materiału genetycznego raka we krwi obwodowej („CancerFingerprints) u pacjentów z rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (HNSCC).

Efektem projektu będzie nowy produkt medyczny, nieznany dotąd na rynku polskim i rynkach zagranicznych.Opracowany produkt znajdzie szerokie zastosowanie w gospodarce jako narzędzie diagnostyczne i towarzyszące terapii HNSCC, ale także jako element rutynowych badań okresowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  4 143 012,50 PLN

Projekt realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Centrum Badań DNA Sp. z o.o

 

 


Tytuł projektu: „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B” w ramach programu FIRST-TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji: 2019 – 2021

Dofinansowanie projektu z UE:  1 952 960 PLN

Opis projektu: Cechą charakterystyczną chłoniaków nieziarniczych z komórek B są translokacje onkogenów (np. MYC, BCL2) z regionem regulatorowym genu kodującego łańcuch ciężki immunoglobuliny (IGH). Proliferacja wielu chłoniaków zależna jest od ekspresji powyższych onkogenów i ścieżek sygnałowych receptora komórek B (BCR), który ulega ekspresji z drugiego, funkcjonalnego allelu IGH. Elementy regulatorowe w genie IGH były badane w rozwoju prawidłowych komórek B, ale ich rola w komórkach nowotworowych nie została określona. Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych elementów w regionie regulatorowym IGH oraz enhancerowych RNA (eRNA) niezbędnych do wzrostu komórek chłoniaków B-komórkowych. W tym celu zostaną zastosowane nowoczesne metody, takie jak badanie przesiewowe CRISPR/Cas9, GRO-seq, immunoprecypitacja chromatyny. Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Holandii i USA.