Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej prowadzi badania naukowe związane z genetyką mukowiscydozy, genetyką pierwotnej dyskinezy rzęsek i chorób genetycznych związanych z rzęskami. Zakład bada także molekularne i genetyczne aspekty chorób hematoonkologicznych (szczególnie ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej) oraz monitorowania odpowiedzi na leczenie (choroba resztkowa). W Zakładzie prowadzone są także badania zagadnień związanych z różnorodnością genetyczną populacji ludzkich. We wszystkich przypadkach interesują nas zarówno aspekty poznawcze, jak i aplikacyjne badanych zagadnień.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich.

Ziętkiewicz E, Daca-Roszak P

W: Genetyka medyczny i molekularna, pod red. J. Bala, Rozdział 4, PWN, ISBN: 978-83-01-23089-0, 2023, str. 47-67.

MNiSW-80

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy STRATEGMED

strategmed

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce (PersonALL)
realizowany w ramach Programu STRATEGMED-III „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”

przez konsorcjum w składzie:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
NET-O-LOGY spółka z o.o.

Okres realizacji: 2016 – 2019

2. Projekt badawczy NCN nr 2016/20/T/NZ4/00525

ncn

„Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD)”

Okres realizacji: 2016 – 2018

3. Projekt badawczy NCN nr 2014/13/B/NZ2/03858

ncn

„Cało-eksomowe sekwencjonowanie w polskiej populacji chorych w poszukiwaniu genetycznych podstaw pierwotnej dyskinezy rzęsek ,PCD”

Okres realizacji: 2015 – 2018

4. Projekt badawczy NCN nr 2014/15/B/NZ2/03394

ncn

„Sekwencjonowanie nowej generacji  transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmów i heterogenności dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej z limfocytów T (T-ALL)”

Okres realizacji: 2015 – 2018

5. Projekt badawczy NCN nr 2013/11/N/NZ5/03730

ncn

„Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej”

Okres realizacji: 2014 – 2017

6. Projekt badawczy NCN nr 2013/09/D/NZ4/01692

ncn

„Wpływ czynników zewnętrznych na dynamikę różnicowania nabłonka oddechowego w kontekście wykorzystania metod ciliogenezy in vitro w badaniach pierwotnej dyskinezy rzęsek”

Okres realizacji: 2014 – 2017

7. Projekt badawczy Unii Europejskiej COST BM1407

beat-pcd logo

Translational research in primary ciliary dyskinesia – bench, bedside, and population perspectives (BEAT-PCD)

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej. http://www.cost.eu/COST_Actions/bmbs/BM1407

Okres realizacji: 2015 – 2019

8. Projekt badawczy Unii Europejskiej COST IS1303

CHipMe_logo

“Citizen’s Health through public- private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives’ CHIP-ME”

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej.
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1303

Okres realizacji: 2013 – 2017

9. Projekt badawczy Unii Europejskiej FP7 305404

BESTCILIA      SFP

„Better Experimental Screening and Treatment for Primary Ciliary Dyskinesia”

Międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej
www.bestcilia.eu

Okres realizacji: 2013 – 2016

10. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki nr OR00 0027 12

MNiSW-PL

 

 

 

„Identyfikacja markerów genetycznych przydatnych do identyfikacji populacji ludzkich (AriaDNA)”

Wieloośrodkowy projekt badawczo-rozwojowy

Okres realizacji: 2011 – 2014

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda PTGC
Przyznał: PTGC

Podczas XI Zjazdu PTGC w Bydgoszczy, Małgorzata Dawidowska – kierownik Samodzielnej Grupy Badawczej Hematoonkologii Podstawowej i Translacyjnej w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu genetyki człowieka w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy habilitacyjnej: „ Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda Naukowa Miasta Poznania - 2023.
Przyznał: Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Nagrodę przyznano za kompleksowe badania podłoża molekularnego i mechanizmów patogenezy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, łączące aspekty poznawcze i aplikacyjne. Do nagrody przedstawiono cykl 5 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w latach 2021-2022.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.
Przyznał: FNP

START jest programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im realizację planów naukowych.

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Mgr Alicja Rabiasz z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała stypendium (EMBO Scientific Exchange Grant)
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

na realizację projektu "The use of mRNA therapy to restore ciliary function in zebrafish with knockout of CCDC39, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene" w Nova Medical School w Portugalii.

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Helisa 2022
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, VI Polski Kongres Genetyki, Kraków, 27-30.06.2022 r.

for the best posters presented on the Human Genetics session: Alicja Rabiasz, Monika Drobna-Śledzińska, Natalia Maćkowska- Maślak, Ewa Ziętkiewicz - POLR2K as a passenger gene mutated together with SPAG1, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene.

Kto: mgr Joanna Jurczak
Helisa 2022
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, VI Polski Kongres Genetyki, Kraków, 27-30.06.2022 r.

za najlepsze plakaty zaprezentowane na sesji Genetyki Człowieka: Joanna Jurczak, Zuzanna Bukowy-Bieryłło, Hanna Przystałowska-Macioła, Patrycja Daca-Roszak, Roman Jaksik, Michał Witt, Ewa Ziętkiewicz - Functional studies on in vitro differentiation of airway epithelium in ALI culture as a tool for modeling ciliopathies.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Monika Drobna-Śledzińska
Stypendium
Przyznał: Dyrektor IChB PAN

Stypendium na rok akademicki 2020/21

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Polska Nagroda Ingeligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierowtnej dyskienzy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Dawidowska
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

Kto: mgr Alicja Rabiasz
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA”