Regulamin Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 

 §1

 1. Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „PSD IPAN”, odbywa się w drodze konkursu spełniającego wymogi merytorycznej, otwartej i przejrzystej procedury rekrutacji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Rekrutacja odbywa się na wniosek dyrektora instytutu (spośród instytutów tworzących PSD IPAN), w miarę potrzeb i dostępności środków. Rekrutację prowadzi koordynator dyscypliny PSD IPAN, (zwany dalej koordynatorem) lub jego zastępca, właściwy dla wnioskującej jednostki.

 §2

 1. Do PSD IPAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w PSD IPAN na zasadach określonych w Ustawie i regulaminach PSD IPAN.
 3. W konkursie może wziąć udział osoba nieposiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 1, jednak musi je uzyskać przed rozpoczęciem kształcenia w PSD IPAN.
 4. Zgłoszenia kandydatur do PSD IPAN są przyjmowane przez poszczególne instytuty w trybie i formie wskazanej w ogłoszeniu o rekrutacji.
 5. Wygranie konkursu na doktoranta jednoznaczne jest z niezwłocznym usunięciem przez odpowiedniego koordynatora kandydatury danej osoby z pozostałych konkursów ogłoszonych w danym instytucie i będących w trakcie rozstrzygania.

§3

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, jest to dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. Jeśli w procesie rekrutacji przesyłany jest skan niniejszego dokumentu musi być on kolorowy. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je w formie oryginałów przed przyjęciem do PSD IPAN, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia kształcenia.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia.
 4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
 5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.

§4

 1. Komisje rekrutacyjne, w liczbie co najmniej trzech osób, z zachowaniem w miarę możliwości reprezentatywnej równowagi płci, są powoływane przez koordynatora do każdego konkursu osobno. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest koordynator lub zastępca; może nim być także wyznaczona przez koordynatora lub zastępcę inna osoba ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego. W skład komisji wchodzi potencjalny promotor/promotorzy.
 2. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji podawane są do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie dwujęzycznej wersji na stronie internetowej danego instytutu, na stronie PSD IPAN oraz opublikowanie anglojęzycznej wersji ogłoszenia na portalu Euraxess, co najmniej miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o przyjęcie do PSD IPAN.
 3. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera co najmniej:
  a) informację o proponowanej tematyce i grupie badawczej, w której praca będzie realizowana;
  b) opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji oraz opis wymagań formalnych dla kandydata;
  c) określenie warunków pracy oraz wysokości stypendium;
  d) informację o procesie rekrutacji, sposobie rejestracji i kryteriach wyboru kandydatów;
  e) informację o liczbie dostępnych miejsc;
  f) informację o terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń;
  g) informację o terminie rozstrzygnięcia konkursu;
  h) informację, że po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu;
 4. W przypadku braku zgłoszeń termin składania wniosków może zostać przedłużony.

§5

 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje oceny złożonych przez kandydatów aplikacji. W drugim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, które mogą odbywać się w języku angielskim.
 2. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone aplikacje pod kątem profilu wykształcenia kandydata  w stosunku do tematyki projektu uwzględniając:
  a) osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
  b) doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodową i zawodową, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.
  Za ww. osiągnięcia kandydat może uzyskać sumarycznie 0-12 punktów.
 3. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają maksymalnie trzy osoby, których aplikacje uzyskały w pierwszym etapie rekrutacji najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 6. W przypadku, gdy żadna z aplikacji nie uzyskała przynajmniej 6 punktów, konkurs może zostać powtórzony.
 4. Informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu kandydat otrzymuje drogą mailową najpóźniej 14 dni po zamknięciu konkursu i co najmniej 7 dni przed planowaną rozmową kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej prezentacji na zadany temat.
 5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
  a) wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut, w której kandydat chce podjąć kształcenie (0-9 pkt.);
  b) znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji (0-9 pkt.).
 6. Na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas rekrutacji w pierwszym i drugim etapie, tworzona jest lista rankingowa kandydatów.
 7. Do PSD IPAN przyjmowani będą kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali w sumie najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem postanowień ust.8 niniejszego paragrafu.
 8. Minimalna suma punktów koniecznych do przyjęcia do PSD IPAN wynosi 15. Osoby, które uzyskały w sumie w obu etapach mniej niż 15 punktów, nie mogą zostać przyjęte do PSD IPAN. W przypadku rezygnacji kandydata, który został najwyżej oceniony, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego powtórzenia lub do przyjęcia osoby, która zajęła kolejne miejsce na liście rankingowej kandydatów, pod warunkiem uzyskania przez nią odpowiedniej sumy punktów, uprawniającej do przyjęcia do PSD IPAN. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał 15 lub więcej punktów, konkurs może zostać powtórzony.
 9. Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do PSD IPAN są jawne i zostaną umieszczone na stronie internetowej danego instytutu oraz stronie PSD IPAN w postaci listy rankingowej z punktacją uzyskaną na obu etapach konkursu i punktacją sumaryczną, wraz ze wskazaniem osób przyjętych.
 11. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do PSD IPAN podejmuje dyrektor właściwego instytutu na podstawie rekomendacji komisji rekrutacyjnej.
 12. Przyjęcie do PSD IPAN następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. W przypadku cudzoziemców decyzja o przyjęciu do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 13. Decyzje o przyjęciu i odmowie podpisuje dyrektor danego instytutu.
 14. Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora zainteresowanego instytutu.

§6

 1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu i nieuregulowanych w podanych w § 2 Regulaminu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk aktach prawnych rozstrzyga Rada Programowa, dyrektor danego instytutu lub Kolegium Dyrektorów.
 2. Formularz „Wniosek o przyjęcie do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Z dniem 30 września 2022 r. traci moc Regulamin Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, który wszedł w życie z dniem 9 kwietnia 2022 r.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z początkiem semestru letniego 2022/23

 

Regulamin Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk 
obowiązujący od dnia 01.10.2023 r.

 §1

 1. Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „PSD IPAN”, odbywa się w drodze konkursu spełniającego wymogi merytorycznej, otwartej i przejrzystej procedury rekrutacji, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Rekrutacja odbywa się na wniosek dyrektora instytutu (spośród instytutów tworzących PSD IPAN), w miarę potrzeb i dostępności środków. Rekrutację prowadzi koordynator dyscypliny PSD IPAN, (zwany dalej koordynatorem) lub jego zastępca, właściwy dla wnioskującej jednostki.

 §2

 1. Do PSD IPAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w PSD IPAN na zasadach określonych w Ustawie i regulaminach PSD IPAN.
 3. W konkursie może wziąć udział osoba nieposiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 1, jednak musi je uzyskać przed rozpoczęciem kształcenia w PSD IPAN.
 4. Zgłoszenia kandydatur do PSD IPAN są przyjmowane przez poszczególne instytuty w trybie i formie wskazanej w ogłoszeniu o rekrutacji.
 5. Wygranie konkursu na doktoranta jednoznaczne jest z niezwłocznym usunięciem przez odpowiedniego koordynatora kandydatury danej osoby z pozostałych konkursów ogłoszonych w danym instytucie i będących w trakcie rozstrzygania.

§3

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, jest to dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. Jeśli w procesie rekrutacji przesyłany jest skan niniejszego dokumentu musi być on kolorowy. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je w formie oryginałów przed przyjęciem do PSD IPAN, a najpóźniej w dniu rozpoczęcia kształcenia.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia.
 4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
 5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.

§4

 1. Komisje rekrutacyjne, w liczbie co najmniej trzech osób, z zachowaniem w miarę możliwości reprezentatywnej równowagi płci, są powoływane przez koordynatora do każdego konkursu osobno. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego regulamin instytucji finansującej stypendium doktoranckie, skład komisji może wyznaczać dyrektor danego instytutu. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest koordynator lub zastępca; może nim być także wyznaczona przez koordynatora lub zastępcę inna osoba ze stopniem co najmniej doktora. W skład komisji wchodzi potencjalny promotor/promotorzy. Przynajmniej jeden z członków komisji powinien posiadać stopień doktora habilitowanego.
 2. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji podawane są do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie dwujęzycznej wersji na stronie internetowej danego instytutu, na stronie PSD IPAN oraz opublikowanie anglojęzycznej wersji ogłoszenia na portalu Euraxess, co najmniej miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o przyjęcie do PSD IPAN.
 3. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera co najmniej:
  a) informację o proponowanej tematyce i grupie badawczej, w której praca będzie realizowana;
  b) opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji oraz opis wymagań formalnych dla kandydata;
  c) określenie warunków pracy oraz wysokości stypendium;
  d) informację o procesie rekrutacji, sposobie rejestracji i kryteriach wyboru kandydatów;
  e) informację o liczbie dostępnych miejsc;
  f) informację o terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń;
  g) informację o terminie rozstrzygnięcia konkursu;
  h) informację, że po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu;
 4. W przypadku braku zgłoszeń termin składania wniosków może zostać przedłużony.

§5

 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna dokonuje oceny złożonych przez kandydatów aplikacji. W drugim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, które mogą odbywać się w języku angielskim.
 2. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone aplikacje pod kątem profilu wykształcenia kandydata  w stosunku do tematyki projektu uwzględniając:
  a) osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
  b) doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodową i zawodową, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.
  Za ww. osiągnięcia kandydat może uzyskać sumarycznie 0-12 punktów.
 3. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają maksymalnie trzy osoby, których aplikacje uzyskały w pierwszym etapie rekrutacji najwyższą liczbę punktów, ale nie mniej niż 6. W przypadku, gdy żadna z aplikacji nie uzyskała przynajmniej 6 punktów, konkurs może zostać powtórzony.
 4. Informację o zakwalifikowaniu do drugiego etapu kandydat otrzymuje drogą mailową najpóźniej 14 dni po zamknięciu konkursu i co najmniej 7 dni przed planowaną rozmową kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej prezentacji na zadany temat.
 5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
  a) wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut, w której kandydat chce podjąć kształcenie (0-9 pkt.);
  b) znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji (0-9 pkt.).
 6. Na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas rekrutacji w pierwszym i drugim etapie, tworzona jest lista rankingowa kandydatów.
 7. Do PSD IPAN przyjmowani będą kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali w sumie najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem postanowień ust.8 niniejszego paragrafu.
 8. Minimalna suma punktów koniecznych do przyjęcia do PSD IPAN wynosi 15. Osoby, które uzyskały w sumie w obu etapach mniej niż 15 punktów, nie mogą zostać przyjęte do PSD IPAN. W przypadku rezygnacji kandydata, który został najwyżej oceniony, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego powtórzenia lub do przyjęcia osoby, która zajęła kolejne miejsce na liście rankingowej kandydatów, pod warunkiem uzyskania przez nią odpowiedniej sumy punktów, uprawniającej do przyjęcia do PSD IPAN. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał 15 lub więcej punktów, konkurs może zostać powtórzony.
 9. Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej w ogłoszeniu o konkursie.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do PSD IPAN są jawne i zostaną umieszczone na stronie internetowej danego instytutu oraz stronie PSD IPAN w postaci listy rankingowej z punktacją uzyskaną na obu etapach konkursu i punktacją sumaryczną, wraz ze wskazaniem osób przyjętych.
 11. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do PSD IPAN podejmuje dyrektor właściwego instytutu na podstawie rekomendacji komisji rekrutacyjnej.
 12. Przyjęcie do PSD IPAN następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. W przypadku cudzoziemców decyzja o przyjęciu do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 13. Decyzje o przyjęciu i odmowie podpisuje dyrektor danego instytutu.
 14. Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora zainteresowanego instytutu.

§6

 1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu i nieuregulowanych w podanych w § 2 Regulaminu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk aktach prawnych rozstrzyga Rada Programowa, dyrektor danego instytutu lub Kolegium Dyrektorów.
 2. Formularz „Wniosek o przyjęcie do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Z dniem 30 września 2023 r. traci moc Regulamin Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, który wszedł w życie z dniem 1 października 2022 r.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z początkiem semestru letniego 2023/24