Wyniki rekrutacji:

[6-2021-IGC-PSD] Lista rankingowa. Ranking list

[6-2021-IGC-PSD]Zakończenie konkursu .Completed competition

Ogłoszenia o rekrutacji:

 1. [12/2021/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu


[12/2021/IGC/PSD] OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO POZNAŃSKIEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ INSTYTUTÓW PAN W POZNANIU W RAMACH PROJEKTU BADAWCZEGO

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu

oraz kierownik projektu badawczego, dr hab. Maciej Giefing

ogłaszają konkurs

    na stanowisko doktoranta-stypendysty Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu

Zakładzie Genetyki Nowotworów IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

    I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Genetyki Nowotworów
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium ok 4200 PLN brutto (ok 3700 PLN netto /m-c)
 4. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 33 miesiące
 5. Termin składania dokumentów: do 16.08.2021 r.
 6. Data ogłoszenia: 16.07.2021 r.

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS-20 nr 2020/39/B/NZ2/01004

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Giefing

Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina

 1. Opis badań:

      Klasyczny chłoniak Hodgkina (cHL) jest jednym z częstszych chłoniaków szczególnie wśród młodych dorosłych. Chorobę te charakteryzuje jeszcze nie do końca poznana sieć interakcji między deregulowanymi czynnikami genetycznymi i epigenetycznymi. W trakcie wcześniejszych badań zidentyfikowaliśmy w cHL grupę deregulowanych miRNA – krótkich RNA o funkcji regulatorowej, będących istotnymi składnikami maszynerii epigenetycznej komórki. W obrębie tej grupy zidentyfikowaliśmy także miRNA dotychczas niekojarzone z chłoniakiem Hodgkina o wysokiej ekspresji w tym chłoniaku, natomiast we wszystkich wykorzystanych kontrolach dane miRNA wykazywały istotnie niższą ekspresję. Na tej podstawie stawiamy hipotezę, że zidentyfikowane miRNA to potencjalne oncomiRy, a więc miRNA o funkcji onkogennej. Stąd, celem projektu jest identyfikacja biologicznej funkcji tych miRNA w kontekście patogenezy cHL.

Aby rozszyfrować funkcję danych miRNA, w pierwszej części projektu wyciszymy ich ekspresję w wybranych liniach komórkowych cHL i przeprowadzimy analizy funkcjonalne mające na celu wykazanie zmian w żywotności komórek. MiRNA, których wyciszenie będzie miało największy wpływ na żywotność komórek będą dalej badane przy użyciu techniki AGO2-RIP-seq połączonej z globalną analizą proteomu (LC-MS/MS). Zbiór zidentyfikowanych mRNA i odpowiadających im białek regulowanych przez badane miRNA zostanie następnie zbadany za pomocą analiz bioinformatycznych, które wykażą biologiczna funkcję danego miRNA. W ostatnim etapie projektu potwierdzimy eksperymentalnie wybrane interakcje miRNA-mRNA przy użyciu testu reporterowego.

Słowa kluczowe:

onkogenne miRNA, cHL, ziarnica złośliwa, czynniki epigenetyczne

Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:

– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu oraz analizie wyników,

– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych,

– opieka nad studentami.

Możliwości:

-praca w Zakładzie dysponującym bogatym i nowoczesnym warsztatem technik molekularnych i komórkowych oraz z zespołem entuzjastycznie nastawionym do pracy naukowej,

       – udział w szkoleniach i stażach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

    II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, genetyki nowotworów i epigenetyki,
 3. Znajomość technik biologii molekularnej: PCR, RT-qPCR, mile widziane także Western blot, i cytometria przepływowa,
 4. Znajomość technik inżynierii genetycznej: projektowanie insertów do wektorów ekspresyjnych i reporterowych
 5. Znajomość podstaw pracy z liniami komórkowymi: prowadzenie hodowli, transfekcja komórek,
 6. Znajomość metod pracy z DNA i RNA: izolacja kwasów nukleinowych,
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 8. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce,
 9. Umiejętność pracy w grupie.

  III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy
 2. List motywacyjny
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu wraz z suplementem (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu
  (dostępna pod linkiem: http://bip.igcz.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zgoda-rekrutacja-Consent_for_the_processing.pdf)
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN ( PL, EN,)
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

   IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia
 4. Znajomość języka angielskiego.

   V.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  VI.Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego

Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: https://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/ oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

  VII. Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty:

elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl podając w tytule wiadomości: [12/2021/IGC/PSD]

Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje:

kierownik projektu, dr hab. Maciej Giefing: maciej.giefing@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-138

oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

 

APLIKACJE NIEKOMPLETNE ORAZ ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora instytutu.

       [12-2021-IGC-PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do PSD IPAN