Wyniki rekrutacji:

Rozstrzygniecie rekrutacji do konkursu nr 06/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
Lista rankingowa konkursu nr 06/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Rozstrzygniecie rekrutacji do konkursu nr 11/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
Lista rankingowa konkursu nr 11/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Rozstrzygniecie rekrutacji do konkursu nr 16/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk
Lista rankingowa konkursu nr 16/2020/IGC/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenia o rekrutacji:

 1. [6/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu
 2. [11/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu
 3. [16/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu

[6/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN  w Poznaniu w ramach projektu badawczego

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu
oraz kierownik projektu badawczego, prof. Jadwiga Jaruzelska ogłaszają konkurs
na stanowisko doktoranta-stypendysty Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu
w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne.
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium doktoranckie ok. 3700 PLN/m-c netto przez 4 lata
 4. Termin składania dokumentów: do 31.08.2020 r.
 5. Rekrutacja dotyczy projektu OPUS-18 (2019/35/B/NZ1/01665); kierownik projektu:
  Jadwiga Jaruzelska. Tytuł projektu: Interaktom RNP białka NANOS1: struktura i dynamika w powstawaniu/wczesnym różnicowaniu ludzkich komórek gametogeniczych – znaczenie dla rozrodu człowieka”.

Opis badań  Niepowodzenia rozrodu dotykają około 15% par na świecie. Podłoże genetyczne charakteryzuje  15-30% przypadków niepłodności męskiej i stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju nowotworu jądra. NANOS1 jest regulatorem potranskrypcyjnej ekspresji genu w komórkach płciowych, zawiera wysoce zakonserwowaną domenę wiązania z RNA składającą się z  dwóch palców cynkowych (CCHC)2 i wchodzi w interakcje z białkami. Zidentyfikowaliśmy wariant NANOS1 w powiązaniu z niepłodnością. Ogólnym celem projektu jest poznanie struktury i dynamiki interaktomu rybonukleoproteinowego NANOS1 na etapie powstawania/wczesnego różnicowania ludzkich komórek płciowych, w porównaniu z białkiem zmutowanym. Zastosujemy stałą nadekspresję NANOS1 typu dzikiego oraz zmutowanego, w odniesieniu do dwóch modeli komórkowych: 1/ różnicowanej in vitro linii embrionalnych komórek ludzkich (hPGCLCs) oraz 2/ linii TCam-2 pochodzącej z ludzkiego nasieniaka. Celem badań jest 1. identyfikacja docelowych RNA związanych z NANOS1 typu dzikiego oraz zmutowanego znajdujących się na różnych etapach rozwoju, z zastosowaniem  XRNAX,  eCLIP, odpowiednich przeciwciał, izolacji RNA RiboZero i analiza RNA-Seq. Identyfikacja genów będzie przeprowadzona z zastosowaniem odpowiednich baz danych oraz narzędzi bioinformatycznych. 2. Identyfikacja białek wchodzących w interakcję z NANOS1 przygotowanych metodą SILAC będzie dokonana z zastosowaniem spektrometrii mas a wyniki zostaną potwierdzone ko-immunoprecypitacją i western blot. 3. Identyfikacja w docelowych RNA (dla białka NANOS1 typu dzikiego i zmutowanego) motywów specyficznie rozpoznawanych przez białka posiadające domenę wiązania z RNA oddziałujących z NANOS1 będzie dokonana z zastosowaniem odpowiednich narzędzi bioinformatycznych a oddziaływanie tych białek z RNA będzie ocenione poprzez reportery lucyferazowe. Rybonukleinowe sieci oddziaływań białka NANOS1 typu dzikiego i zmutowanego będą uwidocznione z zastosowaniem narzędzi bioinformatycznych i platform takich jak CytoScape. Oczekujemy, że sieci te będą odmienne dla białka typu dzikiego oraz zmutowanego w odniesieniu do badanych etapów rozwoju komórek płciowych. 4. Najbardziej interesujące interakcje (RNA/białko i białko/białko) białka NANOS1 typu dzikiego a nieobecne lub osłabione w przypadku zmutowanego białka NANOS1 będą analizowane z zastosowaniem różnych testów fenotypowych by potwierdzić wpływ białka NANOS1 na te procesy. W tym celu po wyciszeniu endogennej ekspresji NANOS1 zmierzony zostanie poziom docelowych RNA białka NANOS1 z zastosowaniem qPCR w czasie rzeczywistym oraz western blot. Oczekujemy, że pod wpływem wyciszenia NANOS1 poziom niektórych docelowych RNAs/białek zmieni się. Jeśli taki efekt nastąpi, następnym etapem będzie  sprawdzenie, czy owa zmiana wpływa on na apoptozę, cykl życiowy proliferację lub inne funkcje życiowe, które mogłyby wytłumaczyć fenotyp niepłodnych pacjentów posiadających mutację genu NANOS1, względnie fenotyp który się pojawi w komórkach TCam-2.

Słowa kluczowe: niepłodność, nowotwory jądra typu germinalnego, rozwój komórek płciowych człowieka, białka posiadające domeny oddziaływania z RNA, potranskrypcyjna regulacja ekspresji genu, kompleksy rybonukleoproteinowe

Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:
– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu;
– opieka nad magistrantami;
– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych.

Możliwości:
– praca w międzynarodowej grupie kolegów dysponujących bogatym i najnowocześniejszym warsztatem technik molekularnych oraz entuzjastycznie nastawionych do pracy naukowej
– udział w szkoleniach i stażach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Doświadczenie w technikach biologii molekularnej, pracy z RNA, DNA, hodowli komórkowych,
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 5. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce,
 6. Umiejętność pracy w grupie.

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu (pobierz),
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN (PL, EN),
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
 4. Znajomość języka angielskiego.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 VI. Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego

 1. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 4 lata 10.2020.-31.09.2024.
 2. Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: http://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/) oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

VII. Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań z dopiskiem: [6/2020/IGC/PSD]  lub elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl, podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia: [6/2020/IGC/PSD]
Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje: jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

Wnioski niepełne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora zainteresowanego instytutu.


[11/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu
oraz kierownik projektu badawczego, dr Katarzyna Iżykowska ogłaszają konkurs
na stanowisko doktoranta-stypendysty Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu
w Zakładzie Patologii Molekularnej IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Patologii Molekularnej
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne.
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium ok. 3 700 PLN/m-c netto
 4. Termin składania dokumentów: do 31.08.2020;
 5. Data ogłoszenia: 29.06.2020;
 6. Rekrutacja dotyczy projektu SONATA 15 (2019/35/D/NZ5/00407); kierownik projektu: dr Katarzyna Iżykowska. Tytuł projektu: „Znaczenie deacetylaz histonowych klasy II: HDAC9 i HDAC10 w Zespole Sezary’ego.”

Przedmiotem badań jest poznanie znaczenia nadekspresji genów kodujących deacetylazy histonowe: HDAC9 i HDAC10 w zespole Sézary’ego. Zespół Sézary’ego należy do grupy T-komórkowych chłoniaków skórnych, o wciąż mało znanej etiologii oraz trudnej diagnostyce i braku skutecznego leczenia. Geny należące do grupy HDAC kodują deacetylazy histonowe zaangażowane w epigenetyczną regulację ekspresji genów. Zadania w projekcie będą obejmować analizę wpływu wybranych HDAC na kluczowe procesy komórkowe, takie jak apoptoza, cykl komórkowy, proliferacja komórek i autofagia. Ponadto, za pomocą analizy RNAseq przeanalizowane zostaną zmiany w globalnej ekspresji genów i szlakach komórkowych, na które wpływają te geny. Za pomocą technologii ChiP-Seq zmapowane zostaną miejsca wiązania HDAC9 i HDAC10 w genomie, a dzięki koimmunoprecypitacji (Co-IP) i spektrometrii masowej zidentyfikowane zostaną białka związane z HDAC. Uzyskane wyniki przyczynią się nie tylko do lepszego zrozumienia patogenezy zespołu Sézary’ego i być może udoskonalenia terapii, ale również do poszerzenia ogólnej wiedzy dotyczącej sposobu działania badanych deacetylaz histonowych.

Metodologia: hodowle komórkowe, transdukacja lentiwirusowa, CRISPR-Cas9, immunofluorescencja, cytometria przepływowa, RNAseq, Chip-Seq, Co-IP, spektrometria masowa.

Słowa kluczowe: Zespół Sézary’ego, deacetylazy histonowe, HDAC9, HDAC10, epigenetyczna regulacja ekspresji genów, badania funkcjonalne, sekwencjonowanie nowej generacji, proteomika.

Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:
– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu;
– opieka nad magistrantami;
– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych.

 Możliwości:
– praca w multidyscyplinarnym zespole badawczym;
– udział w szkoleniach i stażach krajowych i zagranicznych.

II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Doświadczenie w technikach biologii molekularnej, pracy z RNA, DNA, hodowli komórkowych,
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 5. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce,
 6. Umiejętność pracy w grupie.

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu (pobierz)
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN (PL, EN),
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
 4. Znajomość języka angielskiego.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 VI. Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego

 1. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 3-lata, 1.10.2020 – 31.09.2023.
 2. Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: http://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/) oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

VII. Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań z dopiskiem: [11/2020/IGC/PSD]  lub elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl, podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia: [11/2020/IGC/PSD]

Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje: katarzyna.izykowska@igcz.poznan.pl oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

Wnioski niepełne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora zainteresowanego instytutu.


[16/2020/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu w ramach projektu badawczego

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu
oraz kierownik projektu badawczego, dr hab. Natalia Rozwadowska
ogłaszają konkurs na
stanowisko doktoranta-stypendysty Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu
w Zakładzie Patologii Molekularnej IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Patologii Molekularnej
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne.
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium ok. 3 800 PLN/m-c netto (do oceny śródokresowej);
  ok. 4 500 PLN/m-c netto (po ocenie śródokresowej)
 4. Termin składania dokumentów: do 29.08.2020 r.
 5. Data ogłoszenia: 29.07.2020 r.

Rekrutacja dotyczy projektu PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ5/01900,
Kierownik projektu: Natalia Rozwadowska
Tytuł projektu: Badanie genów regulowanych przez białko z rodziny RBM będącego elementem uczestniczącym w splicingu podczas spermatogenezy u człowieka”

 1. Opis badań:

Niepłodność w skali świata dotyka 15% par w wieku rozrodczym. Szacuje się, że w około 50% przypadków nieprawidłowości leżące u podstaw niepłodności związane są z czynnikami występującymi u mężczyzn. Statystyki są alarmujące i skłaniają naukowców do pogłębionych badań nad procesami prowadzącymi do powstawania gamet męskich. Obecny stan wiedzy na temat genetycznego podłoża występowania niepłodności jest niewystarczający, a metody diagnostyki nadal są niedoskonałe i niejednokrotnie nie pozwalają na postawienie precyzyjnej diagnozy a co za tym idzie proponowanej terapii. Kolejną przeszkodą w badaniach nad procesami gametogenezy był brak odpowiedniego modelu, który umożliwiłby badanie spermatogenezy człowieka in vitro. Obecnie dzięki wykorzystaniu komórek macierzystych i ich potencjału do różnicowania, badania nad procesami prowadzącymi do powstawania komórek germinalnych są prowadzone w nielicznych ośrodkach naukowych na świecie.
Zaproponowany projekt ma na celu poznanie funkcji białek z rodziny RBMXL. Doniesienia literaturowe na temat białek z rodziny RBM wskazują na ich zaangażowanie w regulację procesów związanych z kontrolą ekspresji genów w trakcie różnicowania komórek linii płciowych. Ponadto, zmiany w sekwencji tych genów mogą stanowić genetyczne podłoże niepłodności.
Głównym celem proponowanych badań jest poznanie sieci genów regulowanych przez białka z rodziny RBMXL z zastosowaniem najnowszych technologii opartych na NGS (RNAseq,RIPseq, eCLIP-seq) w modelu in vitro nasieniaka człowieka. Ponadto, proponujemy badanie zmian na poziomie RNA jakie wywołuje białka RBMXL w unikatowym w skali świata modelu pierwotnych komórek germinalnych pozyskanych z pluripotentnych komórek macierzystych człowieka. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pozwolą zgłębić funkcje rodziny genów RBMXL w kontekście spermatogenezy i przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, czy mutacje w tym genie mogą być odpowiedzialne za upośledzenie produkcji plemników, a w konsekwencji niepłodność.

Słowa kluczowe: spermatogeneza, białka RBM, komórki macierzyste, metabolizm RNA

Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:

– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu;
– opieka nad magistrantami;
– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych.

 Możliwości:
– praca w Zakładzie dysponujących bogatym i najnowocześniejszym warsztatem technik molekularnych i komórkowych oraz entuzjastycznie nastawionych do pracy naukowej,
– udział w szkoleniach i stażach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych,
– finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 6-miesięczny staż zagraniczny (dodatkowe stypendium wyjazdowe ok. 9 000 PLN/m-c).

II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Doświadczenie w technikach biologii molekularnej, pracy z RNA, DNA, hodowli komórkowych,
 4. Znajomość metod bioinformatycznych będzie dodatkowym atutem
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 6. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce,
 7. Umiejętność pracy w grupie.

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu wraz z suplementem (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu
  (dostępna pod linkiem: http://bip.igcz.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zgoda-rekrutacja-Consent_for_the_processing.pdf)
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN (PL, EN),
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
 4. Znajomość języka angielskiego.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 VI. Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego

 1. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 36 miesięcy 1.10.2020-30.09.2023
 2. Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: http://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/) oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

VII. Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań z dopiskiem: [16/2020/IGC/PSD]  lub elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl, podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia: [16/2020/IGC/PSD]

Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje: natalia.rozwadowska@igcz.poznan.pl oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora instytutu.