Ogłoszenia o rekrutacji:

 1. [2/2021/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w IGC PAN w Poznaniu

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu
oraz kierownik projektu badawczego, Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
ogłaszają konkurs
na stanowisko doktoranta-stypendysty Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu
Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium ok. 4280 PLN brutto /m-c
  (ok. 3 800 PLN netto /m-c)
 4. Termin składania dokumentów: do 8.04.2021 r.
 5. Data ogłoszenia: 08.03.2021 r.
  Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 19 nr. 2020/37/B/NZ5/00549
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Maciej Kurpisz
  Tytuł projektu: „Genomika systemowa w poszukiwaniu nowych genów/wariantów u spokrewnionych rodzin, w tym u mężczyzn z niepowodzeniami rozrodu”
 6. Opis badań:
  Około 1/5 par małżeńskich, pochodzących zwłaszcza z regionów/państw wysoko cywilizowanych jest zagrożona trwałą niepłodnością. Rozpoznanie przyczyn niepłodności jest nadal bardzo słabe. Ok. 50% przyczyn niepłodności u mężczyzn należy do grupy tzw. niewyjaśnionych. Przy braku możliwości identyfikacji przyczyn, stosuje się – jako ostatni wybór – technikę wspomaganego rozrodu. Stąd istnieje silna potrzeba opracowania nowego algorytmu diagnostycznego i terapeutycznego opartego na czynnikach genomowych (molekularnych). Spermatogeneza jest szczególnie wrażliwym procesem, albowiem męskie komórki rozrodcze kształtują się de novo, a za ten skomplikowany proces odpowiada ponad 2000 genów. Przyjmuje się, że ponad 50% przypadków zaburzeń spermatogenezy ma tło genetyczne, zaś brak plemników w ejakulacie (azoospermia) objawia się u 1% osobników płci męskiej, co ma charakter epidemiczny. Azoospermia ma niski stopień wyleczalności (w sensie uzyskania plemników w ejakulacie) i jest oczywistym, że dalszy postęp terapeutyczny będzie zależał od molekularnego rozpoznania przyczyn azoospermii/niepłodności męskiej. W przedstawionym projekcie proponujemy zastosowanie wszelkich dostępnych metod biologii systemowej (w tym: sekwencjonowanie całogenomowe, analizę tzw. wariantów rzadkich oraz części kodującej jak i regulatorowej, analizę transkryptomową) po uprzedniej rekrutacji niepłodnych osobników męskich pochodzących z rozbudowanych i spokrewnionych rodzin, co umożliwia szczególnie owocna analizę z powodu kumulacji negatywnych cech predysponujących do niepłodności.

Słowa kluczowe: spermatogeneza, niepłodność męska, azoospermia, sekwencjonowanie całogenomowe

 Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:
– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu
– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych
– opieka nad studentami

 Możliwości:
– praca w Zakładzie dysponującym bogatym i nowoczesnym warsztatem technik molekularnych i komórkowych oraz zespołem entuzjastycznie nastawionym do pracy naukowej
– udział w szkoleniach i stażach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych

II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej
 3. Znajomość technik biologii molekularnej, pracy z RNA i DNA (izolacja, PCR, qPCR)
 4. Znajomość metod bioinformatycznych i cytogenetycznych będzie dodatkowym atutem
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 6. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce
 7. Umiejętność pracy w grupie

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu wraz z suplementem (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu
  (dostępna pod linkiem: http://bip.igcz.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zgoda-rekrutacja-Consent_for_the_processing.pdf)
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN (PL, EN),
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle,
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej,
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia;
 4. Znajomość języka angielskiego.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na   rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego 

 1. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 48 miesięcy
 2. Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: http://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/) oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

VII. Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań z dopiskiem: [2/2021/IGC/PSD]  lub elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl, podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia: [2/2021/IGC/PSD]

Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje: maciej.kurpisz@igcz.poznan.pl oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

Aplikacje niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora instytutu.

[2-2021-IGC-PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do PSD IPAN