Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.

Ta edycja programu została zakończona w 2022 roku.

Tytuł projektu: „Rozwój internacjonalizacji Instytutu Genetyki Człowieka PAN poprzez wsparcie zdolności instytucjonalnej do obsługi zagranicznych doktorantów i naukowców” (Akronim: 2INTEGRATe)

Cel: podniesienie zdolności instytucjonalnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN poprzez realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników IGC oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Zadania przewidziane w projekcie:

 • kurs języka angielskiego dla pracowników administracji (350 godz.)
 • kurs języka angielskiego dla kadry zarządzającej (60 godz., poziom początkujący/średniozaawansowany)
 • kurs języka angielskiego dla naukowców (60 godz., poziom średniozaawansowany)
 • szkolenie „Zarządzanie zespołem międzynarodowym – trening międzykulturowy” dla pracowników naukowych i innych (naukowo – technicznych, inżynieryjno – technicznych) posiadających conajmniej 4 letnie doświadczenie w pracy badawczej (14 godz.)
 • szkolenia zawodowe dot. obsługi obcokrajowców dla pracowników administracji (3 szkolenia zewnętrzne)
 • mobilność – udział w międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych dla pracowników administracji i osób zaangażowanych we współpracę międzynarodową oraz proces kształcenia (2 wyjazdy: Konferencja EAIE, Akademia EAIE)
 • przystosowanie intranetu na potrzeby obcokrajowca – wersja anglojęzyczna
 • przygotowanie elektronicznego systemu rekrutacji
 • przygotowanie dokumentów/procedur w języku obcym

Kontakt: Biuro Koordynacji Badań, pok. A24, tel +48 61 65 79 156, e-mail grantoffice@igcz.poznan.pl

Rekrutacja do udziału w projekcie

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa (pobierz)
 2. Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych zadaniach szkoleniowych proszone są o wypełnienie i podpisanie zgłoszenia ( pobierz ) a następnie dostarczenia go do  Biura Koordynacji Badań lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: grantoffice@igcz.poznan.pl.
 3. Terminy składania zgłoszeń: 29 września 2020 r. na:
 • szkolenia zawodowe dot. obsługi obcokrajowców dla pracowników administracji
 • mobilność – udział w międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych dla pracowników administracji i osób zaangażowanych we współpracę międzynarodową oraz proces kształcenia (Akademia EAIE)

Uczestnicy niepełnosprawni
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne wymagające dodatkowego wsparcia w procesie rekrutacji czy uczestnictwa w projekcie proszone są o kontakt z personelem projektu (dane kontaktowe powyżej).