MgrTytuły profesora nauk medycznych

 1. Dr hab. Marzena Gajęcka
  Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Marzenie Gajęckiej tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
 2. Dr hab. n. med. Grzegorz PrzybylskiUchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora,
  Postanowieniem z dnia 15 września 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. Grzegorzowi Przybylskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
 3. Dr hab. n. med. Andrzej Pławski
  Postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Andrzejowi Pławskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane w Instytucie Genetyki Człowieka PAN

 1. Dr Małgorzata Dawidowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: „Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”,
  44. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 16.10.2019 r.
 2. Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: „Rola mikroRNA w paogenezie nowotworów hematologicznych”,
  44. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 16.10.2019 r.
 3. Dr Marzena Skrzypczak-Zielińska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie osiągnięcia naukowego pt.: „Molekularne aspekty badań farmakogenetycznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i wrażliwości na anestetyki”,
  44. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 16.10.2019 r.
 4. Dr Magdalena Żurawek uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Genetyczne i epigenetyczne czynniki związane z nieswoistą odpowiedzią immunologiczną w cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznej chorobie Addisona (pierwotnej niedoczynności kory nadnereczy)”,
  42. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 05.03.2019 r.
 5. Dr Ewa Strauss uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Heterogenność genetycznych uwarunkowań chorób układu krążenia”,
  42. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 05.03.2019 r.
 6. Dr Monika Frączek uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Mechanizmy patogenetyczne infekcji bakteryjnych w nasieniu ludzkim. Potencjalne biomarkery zapalne w nasieniu”.
  36. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 21.02.2017 r.
 7. Dr Natalia Rozwadowska uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej”.
  36. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 21.02.2017 r.
 8. Dr Kamila Kusz-Zamelczyk uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Badanie roli białek NANOS i PUMILIO w rozwoju komórek rozrodczych mężczyzn”,
  34. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 20.06.2016 r.
 9. Dr Maciej Giefing uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Identyfikacja genów powiązanych z patogenezą klasycznego chłoniaki Hodgkina”,
  28. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 26.06.2014 r.
 10. Dr Małgorzata Jarmuż-Szymczak uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Analiza sekwencji krótkiego ramienia chromosomu 21 w okolicach punktów złamań w najczęstszych translokacjach robertsonowskich człowieka oraz w genomach innych naczelnych”,
  25. Posiedzenie Rady Naukowej IGC PAN, Poznań, 25.03.2013 r.

Stopnie naukowe doktora nadane w Instytucie Genetyki Człowieka PAN

 1. Mgr Ewelina Kałużna
  Rozprawa doktorska pt. Ekspresja i oddziaływanie wybranych mikroRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C.
  46. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 29.09.2020 r.
 2. Mgr Joanna Świerkowska
  Rozprawa doktorska pt. Charakterystyka wybranych aspektów (epi)-genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów.
  46. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 29.09.2020 r.
 3. Mgr Maciej Śmiałek
  Rozprawa doktorska pt. A global identification of mRNAs regulated by PUM1 and PUM2 and their protein cofactors, in the model of human seminoma (TCam-2).
  46. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 29.09.2020 r.
 4. Mgr Anna Rugowska
  Rozprawa doktorska pt. Wpływ ekspresji koneksyny 43 w ludzkich komórkach macierzystych pochodzenia miogennego na poziom zjawisk arytmogennych oraz na stopień przebudowy pozawałowego serca w modelu szczurzym.
  44. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 16.10.2019 r.
 5. Mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
  Rozprawa doktorska pt. Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T(TALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia w biologii choroby.
  44. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 16.10.2019 r.
 6. Mgr Karolina Nowicka-Bauer
  Rozprawa doktorska pt. Analiza proteomu plemnikowego – próba identyfikacji białek istotnych dla etiopatogenezy niepłodności męskiej.
  42. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 05.03.2019 r.
 7. Mgr Kinga Bednarek
  Rozprawa doktorska pt. Udział wybranych genów o potencjale onkogennym lub supresorowym w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.
  42. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 05.03.2019 r.
 8. Mgr Damian Janecki
  Rozprawa doktorska pt. Potranskypcyjna regulacja SPLINDIN, potencjalnych modulatorów cyklu komórkowego i apoptozy, w modelu nasieniaka człowieka.
  41. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 08.10.2018 r.
 9. Mgr Agnieszka Zimna
  Rozprawa doktorska pt. Wpływ hipoksji sercowej na ekspresję genów proangiogennych w pozawałowym sercu myszy oraz na właściwości biologiczne mioblastów ludzkich dla potencjalnych terapii proregeneracyjnych.
  40. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2018 r.
 10. Mgr Maciej Dąbrowski
  Rozprawa doktorska pt. Stymulowany aminoglikozydami translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP
  w wybranych genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD)
  .
  40. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2018 r.
 11. Mgr Jarosław Lewandowski
  Rozprawa doktorska pt. Wpływ czasu hodowli in vitro na stopień dojrzałości kardiomiocytów pozyskanych drogą różnicowania z indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych pochodzenia miogennego.
  38. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 24.10.2017 r
 12. Mgr Marcin Sajek
  Rozprawa doktorska pt. Mechanizm potranskrypcyjnej regulacji supresora nowotworowego SIAH1 przez białka PUMILIO i NANOS.
  32. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 20.06.2016 r.
 13. Mgr Paweł Boruń
  Rozprawa doktorska pt. Opracowanie i optymalizacja nowych metod wykrywania dziedzicznych predyspozycji do występowania chorób nowotworowych.
  32. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 20.06.2016 r.
 14. Mgr inż. Marta Kaczmarek-Ryś
  Rozprawa doktorska pt. Analiza mutacji i polimorfizmów w genie RET u chorych z dziedzicznym i sporadycznym rakiem rdzeniastym tarczycy.
  32. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 20.06.2016 r.
 15. Mgr Małgorzata Kurkowiak
  Rozprawa doktorska pt. Analysis of new genes involved in Primary Cliary Dyskinesia (PCD).
  29. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 24.11.2014 r.
 16. Mgr Marcin Szaumkessel 
  Rozprawa doktorska pt. The analysis of Fanconi anemia/BRCA pathway genes in laryngeal carcinoma.
  28. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2014 r.
 17. Mgr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
  Rozprawa doktorska pt. Analiza amplifikowanych regionów chromosomów zawierających potencjalne onkogeny w płaskonabłonkowym nowotworze krtani.
  28. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2014 r.
 18. Mgr inż. Tomasz Kolanowski
  Rozprawa doktorska pt. Zmiany architektury jądrowej i transkryptomu w procesie różnicowania ludzkich komórek macierzystych pochodzenia biogennego.
  28. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2014 r.
 19. Mgr Agnieszka Malcher
  Rozprawa doktorska pt. Identyfikacja genów krytycznych dla procesu spermatogenezy; próba określenia molekularnych markerów azoospermii.
  28. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 26.06.2014 r.
 20. Mgr inż. Marta Olszewska
  Rozprawa doktorska pt. Analiza cytogenetyczna plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli translokacji chromosomowych wzajemnych (TCW) z niepowodzeniami rozrodu.
  27. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 3.04.2014 r.
 21. Mgr Katarzyna Iżykowska
  Rozprawa doktorska pt. Charakterystyka molekularna delecji w regionie 6q23-27 w zespole Sezary’ego i białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T.
  25. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 25.03.2013 r.
 22. Mgr Dorota M. Nowak
  Rozprawa doktorska pt. Genetyczne uwarunkowania stożka rogówki.
  24. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 3.12.2012 r.
 23. Mgr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
  Rozprawa doktorska pt. Badania funkcjonalne heterozygotycznych mutacji genu NBN.
  24. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 3.12.2012 r.
 24. Mgr Marta Podralska
  Rozprawa doktorska pt. Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych.
  24. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 3.12.2012 r.
 25. Mgr Joanna Mikołajczyk-Stecyna
  Rozprawa doktorska pt. Analiza polimorfizmów wybranych genów metaloproteaz i ich inhibitorów w tętniaku aorty brzusznej oraz niedrożności aortalno-biodrowej.
  24. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 3.12.2012 r.
 26. Lek. med. Kinga Tomczak
  Rozprawa doktorska pt. Analiza ekspresji genów w różnicowaniu mięśni szkieletowych in vitro z wykorzystaniem mikromacierzy.
  22. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 7.12.2011 r.
 27. Mgr Monika Kraszewska
  Rozprawa doktorska pt. Metylacja, mutacje i rearanżacje genów związanych z patogenezą ostrej białaczki limfoblastycznej typu T (T-ALL).
  22. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 7.12.2011 r.
 28. Mgr Małgorzata Rydzanicz
  Rozprawa doktorska pt. Identyfikacja mutacji w mitochondrialnym genie 12S rRNA u osób z niedosłuchem po leczeniu antybiotykami amino glikozydowymi.
  21. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 17.06.2011 r.
 29. Mgr Urszula Skrzypczak
  Rozprawa doktorska pt. Analiza zmienności sekwencji nukleotydowej genu DNAH5 u chorych na pierwotną dyskinezę rzęsek.
  19. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 29.11.2010 r.
 30. Mgr Ewa Strauss
  Rozprawa doktorska pt. Wybrane polimorfizmy genów MTHFR i PON1 a występowanie miażdżycy tętnic wieńcowych i aortalno-biodrowej oraz tętniaków aorty brzusznej.
  19. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 29.11.2010 r.
 31. Mgr Katarzyna Kiwerska
  Rozprawa doktorska pt. Analiza heterozygotyczności w regionach występowania przeciwnowotworowych genów supresorowych w raku krtani.
  18. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 8.03.2010 r.
 32. Mgr Iwona Ziółkowska-Suchanek
  Rozprawa doktorska pt. Mutacje i polimorfizmy w genie NBS1 u chorych z mnogimi nowotworami pierwotnymi.
  15. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 4.12.2008 r
 33. Mgr Maciej Giefing
  Rozprawa doktorska pt. Molekularna charakterystyka uszkodzeń chromosomów w liniach komórkowych chłoniaka Hodgkina oraz płaskonabłonkowego raka krtani.
  15. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 4.12.2008 r.
 34. Mgr Magdalena Żurawek
  Rozprawa doktorska pt. Mutacje i polimorfizmy w genie GCK i HNF1α u kobiet z cukrzycą ciężarnych.
  12. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 28.09.2007 r.
 35. Mgr Maria Mosor
  Rozprawa doktorska pt. Mutacje i polimorfizmy w genie NBS1 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
  12. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 28.09.2007 r.
 36. Mgr Monika Frączek
  Rozprawa doktorska pt. Stan zapalny w męskim układzie rozrodczym a metabolizm tlenowy plemników.
  8. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Poznań, 7.02.2006 r.