Zakład prowadzi diagnostykę molekularną rodzinnej polipowatości jelita grubego (FAP) i raka rdzeniastego tarczycy. Poszukujemy i charakteryzujemy geny warunkujące choroby człowieka i podatność na działanie leków. Badamy geny warunkujące osteoporozę, chorobę Leśniowskiego-Crohna, chorobę Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, tętniaka aorty oraz geny uczestniczące w spermatogenezie. Zakład prowadzi prace z zakresu biotechnologii dotyczące zwierząt transgenicznych dla potrzeb biomedycznych.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Modern therapies of nonsmall cell lung cancer.

Jachowski A, Marcinkowski M, Szydłowski, Grabrczyk O, Nogaj Z, Łaz M, Pławski A, Jagodziński PP, Słowikowski BK

J Appl Genet, 2023 Dec, 64 (4): 695-712,doi: 10.1007/s13353-023-00786-4 Epub Sept 12

IF-2.4 MNiSW-140

Genome-wide association meta-analysis identifies risk loci for abdominal aortic aneurysm and highlights PCSK9 as a therapeutic target.

Roychowdhury T, Klarin D, Levin MG, Spin JM, Rhee YH, Deng A, Headley CA, Tsao NL, Gellatly C, Zuber V, Shen F, Hornsby WE, Laursen IH, Verma SS, Locke AE, Einarsson G, Thorleifsson G, Graham SE, Dikilitas O, Pattee JW, Judy RL, Pauls-Verges F, Nielsen JB, Wolford BN, Brumpton BM, Dilmé J, Peypoch O, Juscafresa LC, Edwards TL, Li D, Banasik K, Brunak S, Jacobsen RL, Garcia-Barrio MT, Zhang J, Rasmussen LM, Lee R, Handa A, Wanhainen A, Mani K, Lindholt JS, Obel LM, Strauss E, Oszkinis G, Nelson CP, Saxby KL, van Herwaarden JA, van der Laan SW, van Setten J, Camacho M, Davis FM, Wasikowski R, Tsoi LC, Gudjonsson JE, Eliason JL, Coleman DM, Henke PK, Ganesh SK, Chen YE, Guan W, Pankow JS, Pankratz N, Pedersen OB, Erikstrup C, Tang W, Hveem K, Gudbjartsson D, Gretarsdottir S, Thorsteinsdottir U, Holm H, Stefansson K, Ferreira MA, Baras A, Kullo IJ, Ritchie MD, Christensen AH, Iversen KK, Eldrup N, Sillesen H, Ostrowski SR, Bundgaard H, Ullum H, Burgess S, Gill D, Gallagher K, Sabater-Lleal M; DiscovEHR; Regeneron Genetics Center; UK Aneurysm Growth Study; DBDS Genomic Consortium; VA Million Veteran Program; Surakka I, Jones GT, Bown MJ, Tsao PS, Willer CJ, Damrauer SM

Nat Genet. 2023 Oct 16. doi: 10.1038/s41588-023-01510-y. Online ahead of print.

IF-30.8 MNiSW-200

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt infrastrukturalno-badawczy ABM nr 2023/ABM/02/00004-00

Tytuł projektu: „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych”

Kierownik: dr hab. Ewa Strauss

Czas trwania: 2023-2027

W konsorcjum z: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu (lider), Siecią Badawczą Łukasiewicza – PORT, Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii we Wrocławiu, Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe w Poznaniu oraz Uniwersytetem Opolskim

2. Projekt badawczy ABM nr 2022/ABM/03/00046-00

Tytuł projektu: „Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej – COLSTENT Study”

Kierownik: dr hab. Ewa Strauss

Czas trwania: 2023-2028

W konsorcjum z: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu (lider) oraz Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3. Zadanie badawcze Miniatura NCN nr 2021/05/X/NZ5/01680

Tytuł projektu: „Badanie mechanizmu braku odpowiedzi na przeciwciała anty-TNF – farmakogenetyka w rozwoju terapii personalizowanej choroby Leśniowskiego-Crohna”

Kierownik: dr Michał Walczak

Czas trwania: 2021-2022

4. Zadanie badawcze Miniatura NCN nr 2020/04/X/NZ2/02172

Tytuł projektu: „Analiza składu mirkobioty jelitowej i metabolomu w podłożu i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit”

Kierownik: dr Oliwia Zakerska-Banaszak

Czas trwania: 2021-2022

5. Zadanie badawcze Miniatura NCN nr 2020/04/X/NZ5/801543

Tytuł projektu: „Identyfikacja zmian w genie PCSK9 wpływających na kliniczne i subkliniczne wykładniki miażdżycy w chorobie tętnic obwodowych z użyciem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”

Kierownik: dr hab. Ewa Strauss

Czas trwania: 2020-2021

6. Zadanie Badawcze Miniatura NCN nr 2020/04/X/NZ5/00976

Tytuł projektu: „Określenie roli receptorów kannabinoidowych: CNR1 i CNR2 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”

Kierownik: dr Szymon Hryhorowicz

Czas trwania: 2021-2022

7. Projekt badawczy Sonata NCN nr 2016/23/D/NZ2/01620

Tytuł projektu: „Farmakogenetyka leków tiopurynowych u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – zastosowanie najnowszych metod sekwencjonowania DNA do pogłębionej analizy czynników genetycznych zaangażowanych w reakcję na leczenie.”

Kierownik: dr Marzena Skrzypczak-Zielińska

Czas trwania: 2017-2022

8. Akronim MEDPIG, INNOMED/I/17/NCBR/2014

„Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych.”

Zadanie nr 5. Opracowanie i charakterystyka nowych konstrukcji genowych do transgenezy.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED

Decyzja nr INNOMED 1/20106/07/2013/6

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierownik zadania nr 5. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN

Czas trwania: 2014-2017

9. Akronim ONKOKAN, INNOMED/I/11/NCBR/2014

„Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych.”

Zadanie nr 7. Ocena polimorfizmu i ekspresji genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów i odpowiedzi na ich podanie w populacji polskiej.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia sektorowego INNOMED.

Decyzja nr INNOMED 1/20104/07/2013/7

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Słomski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Kierownik zadania nr 7. prof. dr hab. Ryszard Słomski, Instytut Genetyki Człowieka PAN,

Czas trwania: 2014-2017

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: 2
nagroda 1-stopnia
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

za najlepszą pracę oryginalną w kategorii „Genetyka człowieka” jako autor wiodący publikacji „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in A Human Primordial Germ Cell Model” International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 6592.

Kto: mgr Erkut Ilaslan
Główna nagroda w dziedzinie nauk medycznych w konkursie na najlepszą oryginalną pracę doktoranta w 2022 r. organizowanym przez Oddział PAN w Poznaniu.
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

Nagrodzona praca: Ilaslan E, Kwiatkowska K, Smialek MJ, Sajek MP, Lemanska Z, Alla M, Janecki DM, Jaruzelska J, Kusz-Zamelczyk K „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in a Human Primordial Germ Cell Model. IJMS, 2022, 13; 23 (12): 6592.

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Złota Statuetka Polskiego Rolnictwa. Gala "Wprost" 2022
Przyznał: Wyróżnienie dla branży rolno-spożywczej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wyróżnienie dla wyjątkowych firm i przedsiębiorców

Kto: dr n. chem. Aleksandra Zielińska
Pierwsza Nagroda w konkursie na najlepsze artykuły „Molecules 2020 Best Paper Award for Anniversary Special Issues” opublikowane w „Anniversary Special Issues”.
Przyznał: MDPI Molecules

Nagroda została przyznana za publikację:
„Polymeric Nanoparticles: Production, Characterization, Toxicology and Ecotoxicology”
Aleksandra Zielińska, Filipa Carreiró, Ana M. Oliveira, Andreia Neves, Bárbara Pires, D. Nagasamy Venkatesh, Alessandra Durazzo, Massimo Lucarini, Piotr Eder, Amélia M. Silva, Antonello Santini and Eliana B. Souto. Molecules 2020, 25(16), 3731; DOI: 10.3390/molecules25163731
Molecules (ISSN 1420-3049) IF 4.927; Min 140.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Nagroda im. Prof. W. Bielańskiego przyznana przez Towarzystwo Biologii Rozrodu za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.
Przyznał: Towarzystwo Biologii Rozrodu

za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.

Kto: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
Odznaka Honorowa
Przyznał: Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Kto:
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
Zespołowa Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Zespołowa Nagroda Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Dr Maciej Jerzy Śmiałek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za rozprawę doktorską pt. „Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez białka PUM1 i PUM2 oraz ich białkowe kofaktory, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)” obronioną w roku 2020.

Kto: dr n. chem. Aleksandra Zielińska
Dr Aleksandra Zielińska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych naszego instytutu została laureatką Programu START 2021.
Przyznał: FNP

Stypendium Programu START 2021

Kto: prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Przyznał: Prezydent RP

Order został przyznany za działalność naukowo-badawczą Profesora obejmującą pionierskie badania DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych, medyczno-sądowych oraz wdrożenie i upowszechnienie diagnostyki molekularnej (odcisk genetyczny 1987; łańcuchowa reakcja polimerazy PCR 1989). Prace z zakresu biotechnologii medycznej stanowią ważny nurt zainteresowań i obejmują uzyskiwanie transgenicznych zwierząt jako bioreaktorów do wytwarzania peptydów oraz tkanek dla potrzeb ksenotransplantacji. Opatrunki biologiczne ze skóry transgenicznych świń zostały wielokrotnie zastosowane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.