Problematyka badawcza obejmuje molekularno-genetyczne aspekty wybranych chorób nowotworowych, autoimmunizacyjnych i zakaźnych. Analizowane są mutacje i polimorfizmy w genach ryzyka nowotworzenia oraz rearanżacje genomowe i aberracje chromosomowe w białaczkach, raku piersi, krtani, płuc oraz jelita grubego. Badana jest rola polimorfizmów wybranych genów dla oceny ryzyka rozwoju cukrzycy, SM i choroby Addisona. Poszukiwane są genetyczne markery eliminacji HCV oraz skuteczności leczenia chorych z WZWC.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Diminished PLK2 Induces Cardiac Fibrosis and Promotes Atrial Fibrillation.

Künzel SR, Hoffmann M, Weber S, Künzel K, Kämmerer S, Günscht M, Klapproth E, Rausch JSE, Sadek M, Kolanowski T, Meyer-Roxlau S, Piorkowski C, Tugtekin SM, Rose-John S, Yin X, Mayr M,

Kuhlmann JD, Wimberger P, Grützmann K, Herzog N, Küpper JH, O’Reilly M, Kabir SN, Sommerfeld LC, Guan K, Wielockx B, Fabritz L, Nattel S, Ravens U, Dobrev D, Wagner M, El-Armouche A

Cirulation Res, 2021 Oct, 12 (8): 804-820, Epub 2021 Aug 26, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319425.

IF-17,367 MNiSW-200

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy

ncn

„Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rozwój Zespołu Sezary’ego metodą sekwencjonowania całego genomu i transkryptomu.”

Czas trwania: 29.08.2013 – 28.08.2016

2. Projekt badawczy

logo_ptd

„Znaczenie genów kontrolujących tkankową dostępność i działanie glikokortykosteroidów dla rozwoju insulinooporności i zagrożenia cukrzycą typu 2 u dzieci i młodzieży z otyłością.”

Czas trwania: 05.2013 – 05.2016

3. Projekt badawczy

ncn

„Gen BCL11B – potencjalny cel terapeutyczny w nowotworach z komórek T.”

Czas trwania: 20.02.2014 – 19.02.2017

4. Projekt badawczy

logo_ptd

„Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1.”

Czas trwania: 05.2015 – 05.2018

5. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”

Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych elementów w regionie regulatorowym IGH oraz enhancerowych RNA (eRNA) niezbędnych do wzrostu komórek chłoniaków B-komórkowych. W tym celu zastosowane są nowoczesne metody, takie jak badanie przesiewowe CRISPR/Cas9, GRO-seq, immunoprecypitacja chromatyny. Projekt jest realizowany we współpracy z naukowcami z Holandii i USA.

Dofinansowanie z UE: 1 952 960,00 PLN

Czas trwania: 01.01.2019 – 31.12.2021

Współpraca krajowa i zagraniczna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Chorób Zakaźnych, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Oddział Torakochirurgii, Poznań

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w  Poznaniu.

Clinic for Internal Medicine C, University Greifswald, Greifswald, Germany.

Department of Clinical Science, University of Bergen, Norwegia.

Department of Dermatology, Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia.

Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania.

Laboratory of Genome Maintenance Rockefeller University, Stany Zjednoczone.

Veterinary Genetics Group, Vetsuisse-Faculty Zurich, University of Zurich, Szwajcaria.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Iwona Ziółkowska-Suchanek
"Aegean Conference Travel Award"
Przyznał: 7th International Conference on tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets.

wykład pt. “Hypoxia-induced FAM13A modulates lung cancer cells growth, metastatic potential and actin cytoskeleton organization”. Konferencja: 7th International Conference on Tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets. Kos, Grecja, 18-25.09.2021 r.

Kto: mgr inż. Marta Kazimierska
Stypendium
Przyznał: Dyrektor IChB PAN

Stypendium na rok akademicki 2020/21

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów komórek T”, „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych” oraz „Gen BCL11B – Potencjalny Cel Terapeutyczny w Nowotworach z Komórek T”.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T” finansowanego przez NCBiR.

Kto: dr n. med. Tomasz Kolanowski
Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną na XXIII Sesji Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej, 15-17 listopada 2018, Łódź.
Przyznał: Komitet Organizacyjny XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk

Za najlepszą prezentację ustną

Kto: dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
Nagroda Prezesa RM, 17.07.2018 r.
Przyznał: Prezes Rady Ministrów

Wśród laureatów tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace habilitacyjną znalazła się prof. Natalia Rozwadowska ze swoją pracą pt: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej. Z dziesięciu nagrodzonych prac, osiągnięcie prof. Natalii Rozwadowskiej jest jedynym wychodzącym z Polskiej Akademii Nauk.

Kto: dr hab. n. med. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
FIRST TIME
Przyznał: Fundacja Nauki Polskiej

Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. "Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B".

Kto: dr n. med. Ewelina Kałużna
Stypendium ETIUDA, 18.07.2018 r.
Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (University of North Carolina at Chapel Hill).
Przyznał: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: "Ekspresja i oddziaływanie wybranych miRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C".

Kto: mgr inż. Bogna Świątek-Kościelna
II miejsce w konkursie na najlepsze krótkie doniesienie - VII Wykłady Otwarte z cyklu Spotkania Młodych z Nauką
Przyznał: SKN "Biosfera", Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP

Za doniesienie pt.: Ekspresja genu TP53 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną". Poznań, 9.04.2016 r.

Kto: Jolanta Rembowska
Medal Złoty
Przyznał: Prezydent RP

Medal za Długoletnią Służbę. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014 r.