1. O programie
 2. Partnerzy
 3. Wyjazdy doktorantów
 4. Wyjazdy pracowników
 5. Rekrutacja na wyjazdy doktorantów i pracowników
 6. Osoby niepełnosprawne
 7. Kontakt

O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego celem jest między innymi wspieranie międzynarodowej współpracy uczelni, Instytutów naukowych poprzez realizację części studiów i praktyki za granicą, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Więcej  o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

Instytut Genetyki Człowieka PAN otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). W oparciu o tzw. Politykę Erasmus (Erasmus Policy Statement) Instytut może realizować działania i projekty w ramach tego programu.

Erasmus Policy Statement 2014 – 2021 (pobierz)

Erasmus Policy Statement 2021 – 2027  (pobierz)

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2021) (pobierz)

Program umożliwia realizację mobilności z następującymi krajami:

 • Kraje uczestniczące w programie (programme countries): 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Serbia, Macedonia Północna
 • Kraje partnerskie (partner countries): Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony): Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja, pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Partnerzy

Kraj Uczelnia Wyjazdy

D-doktorant, P-pracownik

Rumunia Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 2D, 2P
Turcja Gebze Teknik Üniversitesi 2D, 2P
Turcja Odokuz Mayis University 2D, 2P

 Wyjazdy doktorantów

Doktoranci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • na studia(SMS) – są to wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy realizowane w instytucjach partnerskich (z którymi podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna)
 • na praktykę (SMP)– są to wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy realizowane w zagranicznej organizacji, przedsiębiorstwie, instytucie, centrum badawczym.

Stypendium – kraje programu (wsparcie indywidualne)

Osobom wyjeżdżającym w ramach programu przyznawane jest stypendium Programu Erasmus+. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

 

Grupa krajów Stawka stypendium/miesiąc – studia Stawka stypendium /miesiąc – praktyki
Grupa 1: Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 € 620 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy 500 € 600 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry 450 € 550 €

Uczestnicy wymiany otrzymują wparcie językowe w formie kursów online oferowanych przez europejski system Online Linguistic Support.


Wyjazdy pracowników

Wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej mogą ubiegać się o wyjazd. Instytut może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazdy:

 • w celu prowadzenia zajęć w Instytucji partnerskiej (STA), (z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna). W czasie wyjazdu (trwającego od 2 do 60 dni) należy przeprowadzić min 8 godzin zajęć dydaktycznych/tydzień.
 • na szkolenia (trwające od 2 do 60 dni) służące doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy (STT). Oferta ta adresowana jest do wszystkich pracowników Instytutu, także dla pracowników administracji.

Stypendium – kraje programu (wsparcie indywidualne + ryczałt na podróż)

Każda osoba nominowana do wyjazdu otrzymuje stypendium z programu Erasmus+. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz odległości pomiędzy instytucją wysyłającą a instytucją przyjmująca.

Grupa krajów Stawka stypendium/dzień
Grupa 1:, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 €

Stawki ryczałtu na koszty podróży – naliczane wg. kalkulatora odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm

Odległość Kwota (EUR)
10 – 99 km 20
100 – 499 km 180
500 – 1999 km 275
2000 – 2999 km 360
3000 – 3999 km 530
4000 – 7999 km 820
> 8000 km 1500

Rekrutacja na wyjazdy doktorantów i pracowników

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania środków finansowych. Rekrutacja rozpoczyna się 8 marca 2021r.

Przed złożeniem zgłoszenia na wyjazd zapoznaj się z Zasadami realizacji i finansowania mobilności.

Rekrutacja doktorantów (dokumenty):

Wskazówki przygotowania LA (studia, praktyki)

UWAGA: rekrutacja na wyjazdy pracowników w ramach Umowy 2020-1-PL01-KA103-078705 została zakończona. 

Rekrutacja pracowników (dokumenty):

Instrukcje wypełnienia: STA, STT

Osoby niepełnosprawne

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Kontakt:

Agnieszka Możejko

Koordynator Programu Erasmus+

erasmus@igcz.poznan.pl