1. W ramach programu Erasmus + studenci i doktoranci mogą realizować następujące działania:O programie
 2. Partnerzy
 3. Wyjazdy doktorantów
 4. Wyjazdy pracowników
 5. Rekrutacja na wyjazdy doktorantów i pracowników
 6. Osoby niepełnosprawne
 7. Kontakt

O programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Jego celem jest między innymi wspieranie międzynarodowej współpracy uczelni, Instytutów naukowych poprzez realizację części studiów i praktyki za granicą, promowanie mobilności pracowników oraz stwarzanie im możliwości udziału w projektach we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Więcej  o Programie można się dowiedzieć wchodząc na stronę: http://erasmusplus.org.pl/

Instytut Genetyki Człowieka PAN otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). W oparciu o tzw. Politykę Erasmus (Erasmus Policy Statement) Instytut może realizować działania i projekty w ramach tego programu.

Erasmus Policy Statement 2014 – 2021 (pobierz)

Erasmus Policy Statement 2021 – 2027  (pobierz)

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020) (pobierz)

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027) ( Erasmus Charter for Higher Education)

Program umożliwia realizację mobilności z następującymi krajami:

 • Kraje uczestniczące w programie (programme countries): 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Serbia, Macedonia Północna
 • Kraje partnerskie (partner countries): Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony): Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja, pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Erasmus+przewodnik po programie 2022 – zapoznaj się z priorytetami Erasmusa+, takimi jak:

Włączenie i różnorodność (np. niepełnosprawność, problemy zdrowotne, bariery związane z systemami kształcenia i szkolenia, różnice kulturowe, bariery ekonomiczne czy bariery związane z dyskryminacją), Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie w UE.


Wyjazdy doktorantów

W ramach programu Erasmus + doktoranci mogą realizować następujące działania:

 • długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania (SMS) lub w celu odbycia praktyk (SMT) – od 2 do 12 miesięcy; (z którymi podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna)
 • krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

Stypendium – kraje programu (wsparcie indywidualne)

Osobom wyjeżdżającym w ramach programu przyznawane jest stypendium Programu Erasmus+. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

Tabela przedstawia stawki stypendialne dla doktorantów na długoterminowe wyjazdy w celu studiowania jak i odbycia praktyk
Grupa krajów Stawka stypendium/miesiąc – studia Stawka stypendium /miesiąc – praktyki
Grupa 1: Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, oraz kraje regionu 14* 550 € 700 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13* 550 € 700 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry 450 € 600 €
*Region 14 – Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo (UK), *Region 13- Andora, Monako, Państwo
Watykan, San Marino

Wyjazdy długoterminowe doktorantów do krajów partnerskich za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14
kwota miesięcznego stypendium – wyjazdy na studia/wyjazdy na praktykę 700 €/miesiąc
dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” 250 €/miesiąc
Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze środowisk uboższych.

Krótkoterminowe wyjazdy doktorantów (pobyty od 5 do 30 dni)
kwota dziennego stypendium przy pobytach od 5 do 14 dni 70€/dzień
kwota dziennego stypendium przy pobytach od 15 do 30 dni 50€/dzień
dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami” 100€ na wyjazd przy pobytach od 5 do 14 dni
150€ na wyjazd przy pobytach od 15 do 30 dni

Uczestnicy wymiany mogą otrzymać wparcie językowe w formie kursów online oferowanych przez europejski system Online Linguistic Support.


Wyjazdy pracowników

Wszyscy pracownicy Instytutu, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej mogą ubiegać się o wyjazd. Instytut może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Pracownicy mogą ubiegać się o wyjazdy:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucji partnerskiej (STA), (z którą podpisana jest umowa międzyinstytucjonalna). W czasie wyjazdu (trwającego od 2 do 60 dni) należy przeprowadzić min 8 godzin zajęć dydaktycznych/tydzień.
 • w celu nauczania i szkolenia (trwające od 2 do 60 dni, w przypadku mobilności do krajów partnerskich czas trwania musi wynosić od 5 do 60 dni) służące doskonaleniu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy (STT). Oferta ta adresowana jest do wszystkich pracowników Instytutu, także dla pracowników administracji.

Stypendium – kraje programu (wsparcie indywidualne + ryczałt na podróż)

Każda osoba nominowana do wyjazdu otrzymuje stypendium z programu Erasmus+. Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Wysokość kwoty zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz odległości pomiędzy instytucją wysyłającą a instytucją przyjmująca.

Grupa krajów Stawka stypendium/dzień
Grupa 1:, Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 180 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 160 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 €
W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15 i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłacanej na pobyt do 14 dni.

Stawki ryczałtu na koszty podróży – naliczane wg. kalkulatora odległości:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/distance-calculator

Odległość

Ryczałt na koszty podróży

„Green travel”*

od 0 do 99 km

23 € na uczestnika

 

od 100 do 499 km

180 € na uczestnika

210 € na uczestnika

od 500 do 1999 km

275 € na uczestnika

320 € na uczestnika

od 2000 do 2999 km

360 € na uczestnika

410 € na uczestnika

od 3000 do 3999 km

530 € na uczestnika

610 € na uczestnika

od 4000 do 7999 km

820 € na uczestnika

 

8000 km lub więcej

1500 € na uczestnika

 
*Przez Green Travel rozumie się udokumentowaną podróż pociągiem, autobusem lub wspólne korzystanie z samochodu, tzw. „carpooling”. Niezbędne w tym wypadku jest:
– przedłożenie biletów lub rachunków za przejazd w przypadku przejazdu pociągiem lub autobusem.
– złożenie oświadczenia w przypadku przejazdu samochodem osobowym

UWAGA: uruchomiona zostaje rekrutacja na wyjazdy dla doktorantów i pracowników w ramach nowej Umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000065068.

Rekrutacja na wyjazdy doktorantów i pracowników

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania środków finansowych. Rekrutacja rozpoczyna się 1 listopada 2023.

Przed złożeniem zgłoszenia na wyjazd zapoznaj się z Zasady realizacji i finansowania mobilności w Erasmus Plus.

Rekrutacja doktorantów (dokumenty): Zasady-IGC-PL-EN-2022-2024.pdf

Wskazówki przygotowania LA (studia, praktyki)

Rekrutacja pracowników (dokumenty):

Instrukcje wypełnienia: STA, STT

Osoby z niepełnosprawnością

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Kontakt:

Koordynator Programu Erasmus+

Marta Anders
erasmus@igcz.poznan.pl