Regulamin Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

§1

Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwaną dalej „szkołą doktorską” lub „PSD IPAN”, prowadzą wspólnie, na podstawie umowy o utworzeniu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, następujące jednostki Polskiej Akademii Nauk: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki
Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, zwane dalej „instytutami”, a każdy z osobna „instytutem”. Regulamin niniejszy, zwany dalej „regulaminem” określa organizację i tok kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawa i obowiązki doktorantów, promotorów i koordynatorów dyscyplin kierujących szkołą doktorską na poziomie dyscyplin i instytutów, zwanych dalej „koordynatorami”, a także zastępców koordynatorów, zwanych dalej „zastępcami”.

§ 2

Szkoła doktorska działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 619 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą;
 3. umowy o utworzeniu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zawartej pomiędzy instytutami;
 4. statutów instytutów;
 5. niniejszego regulaminu;
 6. innych mających zastosowanie aktów prawnych, w tym Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

§ 3

 1. Działalność administracyjną PSD IPAN koordynuje kierownik, zwany dalej Kierownikiem PSD IPAN, oraz jego dwóch zastępców, zwanych dalej Zastępcami Kierownika PSD IPAN .
 2.  Kierownik i jego zastępcy wyznaczani są przez Kolegium Dyrektorów PSD IPAN w drodze głosowania, a powoływani są przez Dyrektorów swoich macierzystych instytutów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Kierownik PSD IPAN wybierany jest z grona samodzielnych pracowników naukowych instytutu, który zgodnie z umową o wspólnym prowadzeniu Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, zawartą przez instytuty w dniu 15 kwietnia 2019 r., jest podmiotem uprawnionym do otrzymywania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.
 4. Kierownik PSD IPAN powoływany jest na 4-letnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która będzie 2-letnia.
 5. Zastępcy Kierownika PSD IPAN wybierani są z grona wszystkich samodzielnych pracowników naukowych instytutów współtworzących PSD IPAN.
 6.  Kierownik PSD IPAN, a w razie jego nieobecności, Zastępca Kierownika PSD IPAN, w szczególności:
  1. koordynuje działania wszystkich podmiotów wchodzących w skład PSD IPAN;
  2. reprezentuje strony przed organami administracji publicznej w sprawach związanych ze wspólnym prowadzeniem Szkoły, na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektora instytutu, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu;
  3. w porozumieniu z koordynatorami opracowuje szczegółowy program kształcenia w PSD IPAN, o którym mowa w § 2 ust. 2 Programu kształcenia w PSD IPAN i podaje go do publicznej wiadomości;
  4. sporządza raport samooceny, o którym mowa w art. 262 ust. 1 Ustawy oraz przygotowuje inne wymagane sprawozdania i raporty z działalności PSD IPAN;
  5. informuje kandydatów o wpisaniu na listę doktorantów PSD;
  6. prowadzi zbiorczą ewidencję doktorantów PSD IPAN;
  7.  wydaje dyplomy ukończenia PSD IPAN;
  8. z inicjatywy własnej lub na wniosek koordynatora lub zastępcy zwołuje posiedzenia Rady Programowej i uczestniczy w nich bez głosu stanowiącego;
  9. na wniosek przynajmniej jednego Dyrektora instytutu tworzącego PSD IPAN zwołuje zebrania Kolegium Dyrektorów i uczestniczy w nich bez głosu stanowiącego;
  10. zapewnia centralną obsługę administracyjną, informatyczną i prawną PSD IPAN;
  11. informuje wszystkie jednostki współtworzące PSD IPAN o otrzymanych subwencjach na prowadzenie działalności szkoły;
  12. wykonuje inne czynności organizacyjno-administracyjne związane z działalnością PSD IPAN.

§ 4

 1. Szkoła doktorska kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne, rolnictwo i ogrodnictwo.
 2. Kształcenie doktorantów trwa od sześciu do ośmiu semestrów.
 3. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października każdego roku kalendarzowego i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 4.  W zależności od terminu przeprowadzonej rekrutacji, przyjęcie do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki może nastąpić najwcześniej w dniu jego rozpoczęcia lub później, w jego trakcie. Rok rozliczany jest w trybie semestralnym.

§ 5

Warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej określa Regulamin Rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Decyzję o przyjęciu doktoranta do szkoły doktorskiej podejmuje Dyrektor Instytutu finansującego danego doktoranta.

§ 6

 1. Charakter i wymiar zajęć niezbędnych do ukończenia szkoły doktorskiej określa Program kształcenia w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej „Programem kształcenia”.
 2. Program kształcenia podawany jest do wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych instytutów oraz strony internetowej szkoły doktorskiej co najmniej pięć miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, koordynator może wyrazić zgodę na indywidualny tok kształcenia. W takim przypadku koordynator lub zastępca, w porozumieniu z promotorem/promotorami i doktorantem, ustala indywidualny program i harmonogram realizacji przez doktoranta zadań niezbędnych do ukończenia szkoły doktorskiej.
 4. Efekty kształcenia weryfikowane są na podstawie zaliczeń przedmiotów w formie egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych, referatów lub opracowań pisemnych. Forma zaliczeń określona jest w sylabusie przedmiotu.
 5. Zaliczenia dokonywane są według następującej skali ocen:
  2 – ocena niedostateczna (brak zaliczenia)
  3 – ocena dostateczna
  3,5 – ocena dostateczna plus
  4 – ocena dobra
  4,5 – ocena dobra plus
  5 – ocena bardzo dobra
 6. Za realizację zadań objętych programem doktorantowi przyznawane są punkty zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 7. Liczbę punktów ECTS proponują koordynatorzy lub zastępcy, a zatwierdza Rada Programowa.
 8. Doktoranci PSD IPAN mogą również zdobywać punkty ECTS w ramach zajęć organizowanych przez uczelnie lub placówki naukowe PAN spoza PSD IPAN, w tym w jednostkach zagranicznych kształcących doktorantów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, 10 i 11.
 9. Zasady zaliczania zajęć i punktów ECTS, o których mowa w ust. 8:
  1.  Na podstawie dostarczonego przez doktoranta wykazu zaliczeń zawierającego przypisaną punktację ECTS, uznaje się punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym przedmiotom zgodnie z obowiązującym systemem transferu i akumulacji punktów ECTS oraz dostosowuje się uzyskane oceny do skali ocen obowiązującej w PSD IPAN. Osiągnięcia wykazane w wykazie zaliczeń wraz z punktami ECTS wlicza się do przebiegu kształcenia oraz ocen doktoranta.
  2. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce, w tym w jednostkach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
 10. Liczba punktów ECTS otrzymanych w ramach zajęć wskazanych w ust. 9 nie może być większa niż 1/3 punktów możliwych do uzyskania w ramach zajęć przewidzianych w programie PSD IPAN.
 11. Do zaliczenia punktów ECTS wskazanych w ust. 9 konieczna jest zgoda koordynatora lub zastępcy z instytutu macierzystego doktoranta, wyrażona na pisemny wniosek doktoranta, z poparciem jego promotora.
 12. W przypadku doktoranta przenoszącego się do PSD IPAN z innej szkoły doktorskiej lub z jednostki zagranicznej kształcącej doktorantów, koordynator lub zastępca może zaliczyć punkty ECTS uzyskane podczas poprzedniego kształcenia. Doktorant zachowuje status (zaliczenia semestrów) uzyskany w poprzedniej szkole doktorskiej. Przenoszący się doktorant zobowiązany jest przedstawić dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów doktoranckich oraz przedłożyć opinię poprzedniego promotora lub opiekuna naukowego.
 13. Warunkiem zaliczenia doktorantowi roku kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć obowiązkowych przewidzianych w ustalonym na dany rok akademicki szczegółowym programie kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Programu kształcenia, zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny sprawozdania z działalności naukowej.
 14. Doktorant może zostać, na swój wniosek, warunkowo dopuszczony przez koordynatora lub zastępcę do podjęcia kształcenia w następnym roku akademickim w przypadku braku zaliczenia jednego z przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w bieżącym roku akademickim, albo seminarium doktoranckiego.
 15. W przypadku warunkowego dopuszczenia do kształcenia w danym roku akademickim, doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia warunku niespełnionego w poprzednim roku. Jeśli z ważnych przyczyn, niezależnych od doktoranta, uzyskanie zaliczenia zaległego przedmiotu obowiązkowego albo seminarium nie jest możliwe, uzupełnienie tego warunku nastąpi w sposób wskazany przez koordynatora lub zastępcę.
 16. Doktorant nie może powtarzać kształcenia w kolejnym roku akademickim z zastrzeżeniem ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu.
 17. W połowie okresu kształcenia, a w przypadku gdy kształcenie trwa 6 semestrów w trakcie czwartego semestru, doktorant podlega ocenie śródokresowej zgodnie z art. 202 Ustawy. Podstawą tej oceny, dokonywanej przez trzyosobową komisję powołaną przez koordynatora lub zastępcę, jest pisemne sprawozdanie z postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego zaopiniowane przez promotora/promotorów. Elementem oceny śródokresowej może być dodatkowo rozmowa komisji z doktorantem i promotorem/promotorami.
 18. Ocena śródokresowa, o której mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 19. W uzasadnionych przypadkach na wniosek promotora koordynator lub zastępca może zarządzić dodatkową ocenę doktoranta inną niż śródokresowa.
 20. Warunkiem ukończenia szkoły doktorskiej jest realizacja zadań objętych programem kształcenia, w tym uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zaliczeń zajęć obowiązkowych, zaliczenie seminarium doktoranckiego na każdym roku kształcenia w szkole doktorskiej, uzyskanie pozytywnej oceny corocznych sprawozdań okresowych oraz złożenie rozprawy doktorskiej w celu wszczęcia
  postępowania doktorskiego przez radę wskazanej przez promotora/promotorów jednostki.
 21. Osoba, która nie ukończyła szkoły doktorskiej może, na pisemny wniosek, otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 7

 1. Nadzór nad przebiegiem kształcenia w szkole doktorskiej sprawuje Rada Programowa Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zwana dalej „Radą Programową”.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą koordynatorzy dyscyplin oraz ich zastępcy.
 3. Członkiem Rady Programowej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.
 4. Członków Rady Programowej i ich funkcje wskazują Dyrektorzy instytutów tworzących PSD IPAN. Każdy instytut wskazuje jednego lub dwóch członków Rady Programowej w każdej reprezentowanej przez siebie dyscyplinie.
 5. Skład Rady Programowej zatwierdza Kolegium Dyrektorów instytutów tworzących PSD IPAN, zwane dalej „Kolegium Dyrektorów”.
 6. Członka Rady Programowej odwołuje Dyrektor danego instytutu z inicjatywy własnej albo na wniosek Rady Programowej.
 7. Rady naukowe instytutów, na wniosek dyrektora instytutu i po zasięgnięciu opinii samorządu/reprezentantów doktorantów, zatwierdzają i uchwalają wymienione poniżej dokumenty:
  a) regulamin szkoły doktorskiej,
  b) regulamin rekrutacji do szkoły doktorskiej,
  c) program kształcenia w szkole doktorskiej.
 8. Rady naukowe instytutów właściwe dla doktorantów danego instytutu:
  1) wyznaczają promotorów w ciągu trzech miesięcy od podjęcia kształcenia przez danego doktoranta;
  2) wyznaczają promotorów pomocniczych;
  3) odwołują promotorów/promotorów pomocniczych i wyznaczają nowych promotorów/promotorów pomocniczych, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia odwołania.

§8

Koordynator lub zastępca w szczególności:

1) ogłasza nabór do szkoły doktorskiej, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu oraz przedkłada dyrektorowi instytutu finansującego doktoranta wyniki postępowania rekrutacyjnego, ze wskazaniem potencjalnych promotorów i problematyki pracy doktorskiej;

2) zatwierdza indywidualny plan badawczy doktoranta;

3) dokonuje corocznej oceny realizacji programu kształcenia, stanu zaawansowania badań naukowych i postępu prac w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

4) zalicza doktorantom kolejne lata kształcenia w szkole doktorskiej;

5) informuje doktorantów i promotorów o wynikach corocznej oceny postępów ich prac i zaliczeniu lub braku zaliczenia roku kształcenia w szkole doktorskiej;

6) przedkłada Dyrektorowi danego instytutu wnioski w sprawach przedłużania okresu kształcenia w szkole doktorskiej;

7) przedkłada Dyrektorowi danego instytutu wnioski w sprawach skreśleń z listy doktorantów szkoły doktorskiej;

8) informuje Kierownika PSD IPAN o zmianach w przebiegu kształcenia doktoranta;

9) w porozumieniu z Dyrektorem danego instytutu rekomenduje radzie naukowej tegoż instytutu promotora/promotorów/promotora pomocniczego doktoranta po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata/kandydatów na promotora/promotorów/promotora pomocniczego;

10) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu szkoły doktorskiej oraz nad organizacją i realizacją programu kształcenia;

11) organizuje seminaria doktoranckie, na których doktoranci przedstawiają postępy w realizacji badań;

12) raz w roku przedstawia Radzie Programowej i Kolegium Dyrektorów sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej w danym instytucie.

§9

 1. W przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej, koordynator lub zastępca, w porozumieniu z promotorem i na wniosek doktoranta, składa do dyrektora danego instytutu wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Przedłużenie możliwe jest pod warunkiem, że doktorant jest autorem co najmniej jednego recenzowanego artykułu zaakceptowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports. Koordynator lub zastępca może poprosić o udokumentowanie wkładu doktoranta oświadczeniami współautorów.
 2. Koordynator lub zastępca, na wniosek doktoranta, przedstawia dyrektorowi danego instytutu wniosek o zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku czasowej niezdolności do realizacji programu spowodowanej:
  1) chorobą doktoranta;
  2) koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  3) koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;
  4) innymi odpowiednio uzasadnionymi okolicznościami;

łącznie nie dłużej niż na rok.

 1. Koordynator lub zastępca, na wniosek doktoranta, przedstawia dyrektorowi danego instytutu wniosek o zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
  1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku kształcenia w szkole doktorskiej;
  2) uzasadnienie;
  3) opinię promotora/promotorów;
  4) zaktualizowany indywidualny plan badawczy, zawierający ewentualną propozycję nowego terminu złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłuższego łącznie niż o dwa lata w stosunku do pierwotnego.
 3. Do wniosku o zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej doktorant dołącza dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanek opisanych w ust. 2 lub ust. 3.
 4. Decyzje dotyczące wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje dyrektor danego instytutu.

§10

 1. Doktorant kształci się w szkole doktorskiej pod opieką naukową promotora/promotorów/promotora pomocniczego.
 2. Promotor we współpracy z promotorem pomocniczym (w przypadku jego wyznaczenia), działając zgodnie z programem kształcenia:
  1) ustala, wspólnie z doktorantem, indywidualny plan badawczy w ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia. W uzasadnionych przypadkach plan może być modyfikowany za zgodą koordynatora lub zastępcy;
  2) wprowadza doktoranta w tematykę rozprawy doktorskiej oraz w odpowiednie metody i techniki badawcze;
  3) ustala szczegółowy program kształcenia doktoranta w zakresie merytorycznym na każdy kolejny rok kształcenia w szkole doktorskiej i kontroluje jego przebieg;
  4) pomaga doktorantowi w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej (granty NCN, finansowanie statutowe, inne źródła);
  5) czuwa nad postępem prac doktoranta i upowszechnianiem wyników;
  6) przedkłada koordynatorowi lub zastępcy ocenę postępów badań naukowych i realizacji programu kształcenia doktoranta przed końcem każdego roku akademickiego;
  7) opiniuje wniosek doktoranta o przedłużenie albo zawieszenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku określonym w § 9 regulaminu.
 3. W ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia doktorant przedstawia koordynatorowi lub zastępcy, uzgodniony z promotorem/promotorami indywidualny plan badawczy, zawierający w szczególności harmonogram przygotowania i planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.
 4. W uzasadnionych przypadkach doktorant, w porozumieniu z promotorem/promotorami, może wystąpić do koordynatora lub zastępcy z wnioskiem o zmianę tematyki badań i indywidualnego planu badawczego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i musi zostać złożony najpóźniej przed terminem oceny śródokresowej.
 5. Koordynator lub zastępca, z inicjatywy własnej lub na wniosek doktoranta, może przedstawić radzie naukowej odpowiedniego instytutu uzasadniony wniosek o odwołanie promotora/promotora pomocniczego. W przypadku zmiany promotora/promotora pomocniczego, nowy promotor/promotor pomocniczy powoływany jest w trybie opisanym w § 7, pkt. 8 i § 8, pkt. 9).

§11

Ogólne uprawnienia doktorantów określają przepisy wymienione w § 2 regulaminu oraz w niniejszym paragrafie.

W szczególności doktorant jest uprawniony do:

1) uczestnictwa w życiu naukowym instytutów tworzących szkołę doktorską;

2) korzystania z bibliotek i czytelni instytutów tworzących szkołę doktorską;

3) otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach regulowanych Ustawą;

4) przedłużania i zawieszania kształcenia w szkole doktorskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

5) korzystania z przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni rocznie w terminie uzgodnionym z promotorem;

6) odbywania staży naukowych i prowadzenia badań w innych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, za zgodą dyrektora odpowiedniego instytutu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora/promotorów oraz koordynatora lub zastępcy. Okres stażu za zgodą koordynatora lub zastępcy może zostać wliczony do okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Zaliczone podczas stażu zajęcia uwzględniane są przy ocenie realizacji programu kształcenia, zgodnie z § 6 ust. 8. Pobyt na stażach i innych wyjazdach poza instytut macierzysty wlicza się do czasu kształcenia w PSD IPAN, a w trakcie ich trwania stypendia i inne świadczenia ustawowe są wypłacane;

7) korzystania przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej z opieki naukowej i wsparcia w pracy badawczej, ze strony promotora/promotorów/promotora pomocniczego;

8) odwoływania się od decyzji koordynatora lub zastępcy do dyrektora danego instytutu, którego decyzje są ostateczne.

§12

 1. Ogólne obowiązki doktorantów określają przepisy wymienione w § 2 regulaminu oraz w niniejszym paragrafie. W szczególności doktoranci obowiązani są do:
  1) postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem;
  2) realizacji programu kształcenia PSD IPAN i indywidualnego planu badawczego;
  3) prowadzenia badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
  4) kształcenia się pod opieką i według wskazań promotora/promotorów/promotora pomocniczego i według ustalonego programu kształcenia;
  5) uczestniczenia w zajęciach wymienionych w programie kształcenia;
  6) zaliczenia każdego roku kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie i programie kształcenia;
  7) przestrzegania terminów przygotowania rozprawy doktorskiej ujętych w indywidualnym planie badawczym oraz określonych w niniejszym regulaminie i innych przepisach;
  8) składania koordynatorowi lub zastępcy przed końcem roku akademickiego, zaakceptowanych przez promotora, sprawozdań z wykonanych prac;
  9) wygłaszania referatów sprawozdawczych ze stanu zaawansowania i wyników badań na seminarium doktoranckim;
  10) publikowania wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports;
  11) niezwłocznego informowania koordynatora lub zastępcy i promotora/promotorów o zmianie danych osobowych, w tym adresu korespondencyjnego. Niepoinformowanie o zmianie adresu oznacza, że korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo;
  12) przestrzegania przepisów obowiązujących w instytucie macierzystym doktoranta, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, informacji niejawnych i know-how.
 1. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Wraz ze złożeniem ślubowania doktorant składa pisemne oświadczenie, że nie jest uczestnikiem innej szkoły doktorskiej.
 2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta za opłatą zgodną z obowiązującymi przepisami.
 3. Publikacje doktoranta związane z rozprawą doktorską, samodzielne lub współautorskie, muszą wskazywać instytut, w którym jest afiliowany, jako miejsce ich powstania.

§13

 1. Doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w przypadku:
  1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
  3) rezygnacji z kształcenia złożonej koordynatorowi lub zastępcy w formie pisemnej.
 1. Doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów w przypadku:
  1) negatywnego wyniku dodatkowej oceny zarządzonej przez koordynatora lub zastępcę na wniosek promotora;
  2) niewypełniania obowiązków wynikających ze ślubowania bądź niniejszego regulaminu;
  3) niewykonania obowiązków wynikających z programu kształcenia, w szczególności opisanych w § 6 ust. 8, 9 i 10;
  4) niezadowalających postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego;
  5) niezadowalających postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  6) złamania dobrych praktyk prowadzenia badań naukowych i zasad „Kodeksu etyki pracownika naukowego”.
 1. Wniosek o skreślenie z listy doktorantów składa koordynator lub zastępca do dyrektora danego instytutu równocześnie informując doktoranta.
 2. Doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora danego instytutu, w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o wniosku o skreślenie.
 3. Decyzję o skreśleniu doktoranta podejmuje dyrektor danego instytutu i jest ona ostateczna. Decyzja ta przekazywana jest doktorantowi za pośrednictwem Kierownika PSD IPAN.
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wystarcza nadanie odwołania w formie przesyłki poleconej za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

§14

Przebieg kształcenia doktoranta dokumentowany jest w karcie przebiegu kształcenia, której wzór stanowi załącznik do Programu kształcenia.

§15

 1. Doktoranci wchodzą w skład samorządu doktorantów w ramach szkoły doktorskiej.
 2. Organy samorządu doktorantów są reprezentantem ogółu doktorantów.

§16

 1. Schemat struktury Rady Programowej przedstawiony jest w Załączniku nr 1.
 2. W sprawach nieobjętych ustaleniami niniejszego regulaminu i nieujętych w podanych w § 2 aktach prawnych rozstrzyga Rada Programowa, dyrektor danego instytutu lub Kolegium Dyrektorów.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z początkiem roku akademickiego 2020/2021.

Regulamin PSD IPAN w wersji PDF