Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Ta edycja programu została zakończona w 2022 r.

Program PROM

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem programu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Program umożliwia wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt realizowany w ramach Programu PROM przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt realizowany przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w ramach Programu PROM adresowany jest do doktorantów oraz pracowników IGC PAN oraz  zagranicznych ośrodków partnerskich. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 – 31 października 2022

Działania przewidziane w projekcie obejmują następujące krótkie formy kształcenia:

 • aktywne uczestnictwo w konferencji zagranicznej
 • udział w kursie/szkoleniu specjalistycznym
 • wizyty studyjne, miesięczny pobyt stażowy w zagranicznej instytucji w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/zdobycie doświadczenia międzynarodowego
 • udział w szkole letniej/zimowej za granicą
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej)
 • krótkie wizyty studyjne
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zasady finansowania

Mobilność uczestników projektu finansowana będzie w ramach stypendiów (umowa stypendialna) obejmujących dofinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu i koszty utrzymania wg. stawek określonych przez NAWA.

Stawki ryczałtowe obowiązujące w programie (plik).

Wyniki rekrutacji: Lista rankingowa I (pobierz), Lista rankingowa II (pobierz), Lista rankingowa III, Lista rankingowa IV.

Dokumenty dotyczące Programu PROM (po zakwalifikowaniu)

 1. Regulamin Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
 2. Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika_projektu_PROM nabór 2019
 3. Umowa pomiędzy IGC PAN a Uczestnikiem projektu – wzór
 4. Oświadczenie POWER – wzór
 5. Oświadczenie NAWA – wzór
 6. Potwierdzenie pobytu w zagranicznym ośrodku(PLN), (EN)
 7. Rozliczenie finansowe wyjazdu – wzór
 8. Ankieta ewaluacyjna- wzór

Uczestnicy niepełnosprawni
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne wymagające dodatkowego wsparcia w procesie rekrutacji czy organizacji mobilności proszone są o kontakt z personelem projektu (dane kontaktowe poniżej).

Kontakt:

Biuro Koordynacji Badań, +48 61 65 79 156, grantoffice@igcz.poznan.pl