Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Program PROM

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Celem programu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Program umożliwia wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt realizowany w ramach Programu PROM przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt realizowany przez Instytut Genetyki Człowieka PAN w ramach Programu PROM adresowany jest do doktorantów oraz pracowników IGC PAN oraz  zagranicznych ośrodków partnerskich. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 – 31 października 2022

Działania przewidziane w projekcie obejmują następujące krótkie formy kształcenia:

 • aktywne uczestnictwo w konferencji zagranicznej
 • udział w kursie/szkoleniu specjalistycznym
 • miesięczny pobyt stażowy w zagranicznej instytucji w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/zdobycie doświadczenia międzynarodowego
 • krótkie wizyty studyjne
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zasady finansowania

Mobilność uczestników projektu finansowana będzie w ramach stypendiów (umowa stypendialna) obejmujących dofinansowanie kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu i koszty utrzymania wg. stawek określonych przez NAWA.

Stawki ryczałtowe obowiązujące w programie (plik)

Rekrutacja III do udziału w projekcie

1. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest na podstawie REGULAMINU rekrutacji i uczestnictwa ( pobierz)

2. Rekrutacja obejmuje nastepujące krótkie formy kształcenia:

 • wizyty studyjne w IGC PAN dla zagranicznych doktorantów (5 miejsc) Genetic Training Week – Programme
 • miesięczne pobyty szkoleniowe dla doktorantów IGC PAN i zagranicznych (2 miejsca)

3. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

4. Miejsce i forma składania zgłoszeń:

papierowo w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, pok. C37  lub pocztą elektroniczną na adres:  agnieszka.mozejko@igcz.poznan.pl.

5. Termin składania zgłoszeń: 18.07.2021

6. Wyniki rekrutacji I – Lista rankingowa   (pobierz), Wyniki rekrutacji II – Lista rankingowa (pobierz), Wyniki rekrutacji III – Lista rankingowa

 Dokumenty dotyczące Programu PROM (po zakwalifikowaniu)

  1. Regulamin Programu PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
  2. Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika_projektu_PROM nabór 2019
  3. Umowa pomiędzy IGC PAN a Uczestnikiem projektu – wzór
  4. Oświadczenie POWER – wzór
  5. Oświadczenie NAWA – wzór
  6. Potwierdzenie pobytu w zagranicznym ośrodku(PLN), (EN)
  7. Rozliczenie finansowe wyjazdu – wzór
  8. Ankieta ewaluacyjna- wzór

Uczestnicy niepełnosprawni
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne wymagające dodatkowego wsparcia w procesie rekrutacji czy organizacji mobilności proszone są o kontakt z personelem projektu (dane kontaktowe poniżej).

Kontakt:

Agnieszka Możejko, Biuro Koordynacji Badań, agnieszka.mozejko@igcz.poznan.pl