Skład Rady

Przewodnicząca Rady

dr Małgorzata Dawidowska                 Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej

Wiceprzewodnicząca Rady

dr Agnieszka Malcher                          Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych

Członkowie Rady

dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk    Zakład Patologii Molekularnej
dr Marzena Skrzypczak-Zielińska      Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
mgr Joanna Janiszewska                    Zakład Genetyki Nowotworów
mgr Damian Janecki                            Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
mgr Michał Walczak                             Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych

Działalność Rady

Podstawę regulaminową działania Rady stanowią rozporządzenia zawarte w § 1-3 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania Rady Młodych Pracowników Naukowych. Rada stanowi organ  pomocniczy i pośredniczący między Młodymi Pracownikami Naukowymi Instytutu a Koordynatorką do spraw Młodych Naukowców Instytutu, Panią prof. dr hab. Jadwigą Jaruzelską.

Definicja Młodego Pracownika Nauki, przyjęta przez Radę, inspirowana Europejską Kartą Naukowca:
Młodym pracownikiem naukowym w IGC PAN jest osoba wykonująca pracę naukową,  której celem jest uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, niezależnie od sposobu zatrudnienia i kryterium wieku. Definicja obejmuje zatem doktorantów i osoby ze stopniem doktora przed habilitacją, które wybrały ścieżkę rozwoju zawodowego zakładającą uzyskanie habilitacji, ale nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności naukowej.

Rada przyjmuje politykę otwartości na propozycje i wnioski płynące ze środowiska Młodych Pracowników Naukowych Instytutu i zachęca do bezpośredniego kontaktu z członkami Rady celem przedstawienia spraw wymagających interwencji lub opinii Rady.