bibliotekaBiblioteka naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu powstała ponad 40 lat temu. W ostatnich latach po kapitalnej modernizacji i unowocześnieniu Instytutu, zostały stworzone warunki zgodne ze standardami światowymi nie tylko do pracy badawczej, ale i dla biblioteki.

Charakter zbiorów biblioteki jest unikalny w skali kraju. Biblioteka posiada specjalistyczny zbiór czasopism i książek obejmujący swym całokształtem współczesne zagadnienia z dziedziny genetyki, zwłaszcza genetyki człowieka, genetyki medycznej,  biomedycyny, terapii genowej, biologii molekularnej, diagnostyki molekularnej, biotechnologii, komórek macierzystych, medycyny regeneracyjnej i in.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów również w wersji elektronicznej, ich przechowywanie oraz organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł naukowej informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

W ramach licencji akademickich, poprzez Witrualną Bibliotekę Nauki mamy dostęp do naukowych baz danych, w tym kolekcji czasopism, m.in. Elsevier, Springer, Ebsco, Web of Science, Wiley, a w ramach licencji konsorcyjnych m.in. dostęp do kolekcji specjalistycznych czasopism elektronicznych Oxford University Press.