Otwarty nabór na członka Konsorcjum w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze (ABM)

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w projektach na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze, numer konkursu: ABM/2024/1.

Ogłoszenie o otwartym naborze na członka konsorcjum

Otwarty Nabór Partnerów Konsorcjum prowadzony jest na podstawie zapisów pkt. 2.5.2 Regulaminu otwartego konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze (konkurs numer: ABM/2024/1).

Nabór prowadzi Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Cel naboru: wyłonienie podmiotów które wystąpią w roli członka Konsorcjum w planowanych do złożenia wnioskach w Konkursie na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze – ABM/2024/1 organizowanym przez Agencję Badań Medycznych (wspólne przygotowanie i realizacja projektów dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych oraz eksperymentów badawczych).

Informacje o konkursie ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych dostępne są pod adresem internetowym: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2315,Otwarty-konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-ABM20.html

1. Cele Partnerstwa:
Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu dotyczącego opracowania i realizacji niekomercyjnego badania klinicznego lub eksperymentu badawczego w ramach konkursu ABM/2024/1.

Populacja planowana do objęcia eksperymentem badawczym: Pacjenci z nawracającymi zakażeniami Clostridioides difficile.

Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie opracują Projekt pod względem merytorycznym oraz wspólnie uczestniczyć będą w tworzeniu projektu badania klinicznego, w tym w szczególności uczestniczyć będą:
• w opracowaniu koncepcji Projektu, zaplanowaniu działań,
• w przygotowaniu założeń Wniosku o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową,
• w projektowaniu protokołu badania klinicznego/eksperymentu badawczego,
• w procesie rejestracji badania,
• w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego/eksperymentu badawczego,
• w prowadzeniu wspólnej polityki finansowej (uczestniczyć będą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu zgodnie z Umową Konsorcjum),
• wzajemnie będą zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia nadrzędnego celu Projektu,
• wzajemnie będą zobligowani do skoordynowanego działania i realizacji zadań zaplanowanych w Projekcie.

Niedopuszczalna jest sytuacja zachodzenia konfliktu interesów pomiędzy Liderem Konsorcjum: Instytutem Genetyki Człowieka PAN, a Konsorcjantem (Partnerem).

Uwaga: ostateczny zakres działań Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania Projektu.

2. Forma prawna Partnera:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. 2023 poz. 2064) w Konkursie mogą brać udział:
1) Podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
a) uczelnie,
b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
c) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwana dalej „PAN”,
d) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy o PAN,
e) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
f) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
2) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77);
3) Podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
4) Przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474);
5) Prowadzące Badania naukowe i Prace rozwojowe:
a) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż jako podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i w innej formie organizacyjnej niż jako przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474).

*W zakresie podmiotów leczniczych oczekiwane jest, iż wnioskujący o udział w konsorcjum dysponował będzie:
– oddziałem odpowiadającym danemu obszarowi terapeutycznemu,
– personelem posiadającym doświadczenie w realizacji komercyjnych randomizowanych badań klinicznych i niekomercyjnych projektów naukowych, eksperymentów badawczych potwierdzone autorstwem lub współautorstwem publikacji.

Uwaga!
Dodatkowo wymagamy by potencjalny parter był:
– Ośrodkiem klinicznym prowadzącym leczenie z zakresu zakażeń Clostridioides difficile (ang. Clostridioides difficile infection, CDI)  z zastosowaniem przeszczepu mikrobioty jelitowej.
i/lub
– Państwową uczelnią o profilu medycznym posiadającą kadrę badawczą z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i eksperymentów badawczych w zakresie gastroenterologii człowieka potwierdzone autorstwem lub współautorstwem publikacji naukowych.
i/lub
– Przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją suplementów z własnych ekologicznych upraw, ekstrakcją ziół, konstrukcją sprzętu przemysłowego i laboratoryjnego oraz prowadzeniem badań i analizą produktów rolniczych.

Każdy z wymienionych podmiotów, który zamierza złożyć ofertę w naborze Partnerów do Konsorcjum, obligatoryjnie musi posiadać zespół, infrastrukturę oraz doświadczenie w działalności na rzecz leczenia lub poprawy stanu zdrowia osób zdiagnozowanych z chorobami w obszarze terapeutycznym którego konkurs dotyczy.

3. Sposób i termin składania zgłoszeń:
a) Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
b) Zgłoszenie (dopuszcza się przekazanie skanu podpisanego dokumentu „oferta zgłoszenia partnera”) musi zostać nadesłane nie później niż do dnia 14 maja 2024 r. do godziny 16:00 – decyduje data wpływu oferty zgłoszenia do Instytutu Genetyki Człowieka PAN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: alicja.radajewska@igcz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Z dopiskiem: Otwarty Nabór Partnerów Konsorcjum – konkurs numer: ABM/2024/1.
c) W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
d) Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
e) Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
f) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.
g) W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający konkurs nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponoszenia odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
h) Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji członków Konsorcjum zostanie podana w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru na stronie internetowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN,
i) Maksymalna liczba instytucji wyłonionych w naborze do pełnienia roli członka Konsorcjum wynosi 3 podmioty, w ramach jednego obszaru terapeutycznego.
j) Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej niż maksymalna liczby Konsorcjantów lub niewyłonienia żadnego, w sytuacji, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wymogów.
k) Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

4. Sposób analizy i oceny zgłoszenia
a) Wybór instytucji zaproszonych do tworzenia Konsorcjum zostanie dokonany na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Analizy zgłoszeń dokona Komisja składająca się z:
• Głównego Badacza lub wskazanego przez niego członka zespołu badawczego,
• Pracownika Działu Pozyskiwania Grantów Instytutu Genetyki Człowieka PAN,
• Pracownika specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych.
b) Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru instytucji na podstawie rekomendacji Komisji zatwierdza Dyrektor Instytut Genetyki Człowieka PAN.
c) Ocena zgłoszeń uwzględniać będzie:
• zgodność działania potencjalnego Konsorcjanta z celami Konsorcjum (max.10 pkt.),
• deklarowanego wkładu potencjalnego Konsorcjanta w realizację celu Konsorcjum (max.10 pkt.),
• doświadczenia w realizacji badań klinicznych (nie dotyczy organizacji pacjenckich) (max.10 pkt.),
• potencjału naukowego, technicznego oraz administracyjnego umożliwiającego realizację badania (max. 15 pkt).
d) Instytucje wyłonione w drodze naboru zostaną zaproszone do podpisania Umowy Konsorcjum z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w nieprzekraczalnym terminie 1 dzień przed upływem terminu złożenia Wniosku w konkursie ABM numer: ABM/2024/1. Umowa Konsorcjum musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i stanowi obligatoryjny załącznik do Wniosku w ww. konkursie ABM.
e) Informacji dotyczących planowanego wniosku udziela Grant Office, Dział Administracji Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu tel.: +48 61 65 79 156, mail: marta.anders@igcz.poznan.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2 – KLAUZULA RODO
Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY KONSORCJUM

15.05.2024r.: Wyniki otwartego naboru: Wyniki otwartego naboru

 

Powrót