Ramowy program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN

 Zagadnienia dydaktyczne Liczba ECTS Liczba godzin Typ zajęć Sposób sprawdzenia wiedzy
I rok
obowiązkowe: Zmienność genomu w kontekście chorób człowieka 3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka 2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab    
II rok
obowiązkowe: Genetyka rozwoju człowieka 3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Biologia systemowa 2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab    
III rok
obowiązkowe:  Epigenetyka 3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Bioinformatyka i statystyka 2 60
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 25 godz.)
 
konwersacja zaliczenie
TOTAL 9 300+lab    
IV rok
obowiązkowe: Molekularne podstawy nowotworów 3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
wykład egzamin ustny
Filozofia z elementami etyki oraz kwestie prawne związane z testami genetycznymi 2 60
(1ECTS 30 godz.)
seminarium egzamin ustny
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 30 godz.)
  Końcowy egzamin ustny
SUMA ECTS 9 300+ lab    

36 ECTS (przepisy przewidują 30-45 ECTS)
Zgodnie z art. 165 ust. 2b PSW, jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.