Regulamin Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Genetyki Człowieka PAN, zostały utworzone i działają  na podstawie przepisów  zawartych w Statucie Instytutu, Ustawie o PAN, Ustawie o szkolnictwie wyższym, Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz odpowiednich Rozporządzeniach MNiSW. W momencie tworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu są to następujące akty prawne i uregulowania:

 1. ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zm.);
 2. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.);
 3. ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia l0 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256);
 5. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1302);
 6. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696);
 7. zarządzenie nr 8/2018   Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie powołania Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, zwany dalej IGC PAN, prowadzi Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, zwane dalej Międzynarodowymi Studiami Doktoranckimi.
 2. Międzynarodowe Studia Doktoranckie prowadzone są w trybie stacjonarnym; studia te są bezpłatne.
 3. Studia doktoranckie prowadzone są w obszarze wiedzy nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna.
 4. Uczestnikiem Studiów, zwanym dalej doktorantem, może zostać osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 tej Ustawy, w zakresie biologii lub nauk pokrewnych, zwanego dalej programem „Diamentowy Grant” i została zakwalifikowana w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Zajęcia na studiach doktoranckich organizuje IGC PAN; za prawidłową organizację zajęć odpowiada Rada Programowa Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.
 6. Koszty stypendium, wynagrodzenia dla uczestnika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, koszty prac eksperymentalnych związanych z rozprawą doktorską oraz koszty ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na warunkach określonych w odrębnych przepisach, pokrywane są ze środków instytucji kierującej doktoranta na Międzynarodowe Studia Doktoranckie.
 7. Zajęcia na studiach doktoranckich prowadzone są w języku angielskim. Informacje kierowane są do doktorantów w formie pisemnej.
 8. Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje Rada Naukowa IGC PAN. Sprawy organizacyjne prowadzi kierownik studiów doktoranckich, sprawy administracyjne prowadzi sekretarz studiów doktoranckich; kierownika studiów doktoranckich powołuje: dyrektor instytutu, po uzyskaniu pozytywnych opinii samorządu doktorantów oraz Rady Naukowej Instytutu.
 9. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września i jest podzielony na dwa semestry, trwające odpowiednio od 1 października do 28/29 lutego oraz od 1 marca do 30 września.
 10. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Ukończenie studiów doktoranckich możliwe jest w terminie wcześniejszym aniżeli 4 lata, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, pozwalających na uzyskanie 36 punktów ECTS zgodnie z formą zajęć, trybem ich zaliczenia i punktacją opisaną w niniejszym Regulaminie. Nabór słuchaczy prowadzony jest przez cały rok.
 11. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o dwa lata. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich nie dłużej niż o rok, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku: 1/czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 2/ konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 3/ konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 4/ posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 12. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
 13. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:
  1. dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
  2. uzasadnienie – do wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia MNiSzW z dnia 9 sierpnia 2017 r., doktorant dołącza opinię opiekuna naukowego albo opiekuna naukowego i opiekuna pomocniczego – w przypadku doktoranta biorącego udział w programie, o którym mowa w art. 26 ust. 3f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, albo promotora.
 14. Środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich zapewnia Instytut Genetyki Człowieka PAN.
 15. Absolwentowi studiów doktoranckich, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresu tego zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 16. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść stanowi załącznik do Statutu IGC PAN.

II. Rekrutacja na studia doktoranckie

 1. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji opisane są w niniejszym regulaminie. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok.
 2. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji, z podanym terminem składania wniosków i terminem oraz zakresem rozmowy kwalifikacyjnej, podawane są do informacji publicznej poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Instytucie, zamieszczenie na stronie internetowej Instytutu, umieszczenie na co najmniej jednej platformie międzynarodowej oraz wysłanie do uczelni i instytutów naukowych na co najmniej 2 tygodnie przed terminem rekrutacji.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna składająca się z co najmniej 4 osób, wybranych spośród:
  a) kierownika studiów doktoranckich;
  b) zastępcy Dyrektora ds. naukowych Instytutu lub osobę przez niego wyznaczoną;
  c) kierownika zakładu, do którego ma być przyjęty doktorant lub osobę przez niego wyznaczoną;
  d) opiekuna pracy doktorskiej;
  e) innego samodzielnego pracownika naukowego IGC PAN lub członka Rady Naukowej IGC PAN spoza Instytutu;
  f)  przedstawiciela samorządu doktorantów.
 4. Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się w ramach postępowania rekrutacyjnego, którego podstawą  jest rozmowa kwalifikacyjna obejmująca zagadnienia z dziedziny nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna, zagadnienia związane z pracą magisterską oraz założeniami do planowanego projektu doktorskiego. Beneficjenci programu „Diamentowy Grant” także zobowiązani są do uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz do złożenia stosownego wniosku i dokumentacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie.
 5. Kandydat na uczestnika studiów doktoranckich oceniany jest w skali 0-5, w trzech kategoriach:
  a) wiedza merytoryczna,
  b) przygotowanie metodyczne,
  c) znajomość języka angielskiego.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 7. Do studiów doktoranckich IGC PAN może przystąpić uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych przez inną placówkę naukową w kraju i za granicą. W celu zaliczenia uzyskanych tam punktów ECTS winien przedstawić zaświadczenie wydane przez osobę kierującą tymi studiami. Punkty te są weryfikowane przez kierownika studiów doktoranckich IGC PAN.
 8. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Dyrektora IGC PAN. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 9. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie kandydat winien złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich następujące dokumenty:
  1. pisemny wniosek o przyjęcie skierowany do Dyrektora IGC PAN wraz z podaniem motywacji zamiaru uczestnictwa w studiach doktoranckich,
  2. życiorys,
  3. ankietę dla kandydatów na studia doktoranckie,
  4. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  5. kwestionariusz osobowy wraz z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi,
  6. pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad doktorantem,
  7. pisemne zapewnienie na temat źródła finansowania stypendium oraz badań, podpisane przez przyszłego opiekuna naukowego oraz dyrektora/kierownika jednostki,
  8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
  9. zgodność danych z ankiety z dokumentem tożsamości zostanie zweryfikowana – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi

III. Kształcenie w ramach studiów doktoranckich

 1. Kształcenie w ramach studiów doktoranckich odbywa się z zachowaniem indywidualnego podejścia do doktorantów, zgodnie z ramowym programem kształcenia zaakceptowanym przez Radę Naukową IGC PAN (ramowy program kształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Program studiów doktoranckich określa efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (efekty kształcenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz poszczególne formy zajęć z przypisanymi im punktami ECTS.
 3. Ramowy program studiów doktoranckich stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowy rozkład zajęć w danym semestrze ustalany jest z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem i podawany do wiadomości na stronie internetowej IGC PAN w zakładce Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.
 4. Program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN obejmuje następujące formy zajęć:
  a) seminaria doktoranckie, zaliczane na podstawie listy obecności na co najmniej 80% zajęć;
  b) wykłady podstawowe odbywające się od I do IV roku studiów, zaliczane są na podstawie egzaminu końcowego przeprowadzanego w formie pisemnej;
  c) wykłady specjalistyczne odbywające się od I do IV roku studiów, zaliczane na podstawie egzaminu końcowego przeprowadzanego w formie ustnej;
  d) wykłady fakultatywne w ramach programu mobilności doktorantów „Poznański MOST” lub innych zajęć w Polsce lub za granicą, zaliczane zgodnie z wymogami prowadzącego zajęcia i poświadczone pisemnie;
  e) pracownia doktorancka – praca teoretyczna i doświadczalna wykonywana przez doktoranta, w celu realizacji badań stanowiących przedmiot pracy doktorskiej;
  f) popularyzacja nauki w formie pokazu lub szkolenia, zaliczana na podstawie zaświadczenia o aktywnym udziale w tym działaniu;
  g) opieka nad stażystą lub udział w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów, polegający na nadzorze nad pracą teoretyczną, oraz opiece lub ćwiczeniach w laboratorium;
  h) współautorstwo publikacji, zaliczane na podstawie listu od redakcji czasopisma informującego o przyjęciu publikacji do druku;
  i) lektorat lub samokształcenie w języku angielskim, zaliczone z ocena co najmniej dobrą na podstawie egzaminu w formie pisemnej i ustnej;
  j) zajęcia lub samokształcenie z przedmiotu humanistycznego, zaliczone z oceną co najmniej dobrą na podstawie egzaminu w formie ustnej;
 5. Do ukończenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN wymagane jest zebranie 36 punktów ECTS w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 18d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Łączna liczba uzyskanych punktów ECTS to suma punktów za zaliczenie we wskazanej formie trzech wykładów podstawowych, trzech wykładów specjalistycznych, pięciu semestrów seminariów doktoranckich, wykładu fakultatywnego poza IGC PAN, zaliczenia wybranego przedmiotu opanowanego w ramach samokształcenia, we współpracy z mentorem, aktywnego udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę lub opiece nad stażystą (dwa działania z tego zakresu), trzyletniej pracy eksperymentalnej lub teoretycznej, zdobycia 4 punktów ECTS w ramach wybranej formy zajęć, w tym współautorstwa publikacji, zaliczenia egzaminu z języka nowożytnego oraz egzaminu z przedmiotu humanistycznego. Plan zajęć powinien umożliwić uzyskanie wymaganej liczby punktów w ciągu czterech lat trwania studiów doktoranckich.
 6. W przypadku dłuższego pobytu za granicą, trwającego co najmniej 6 miesięcy, zaliczenie poszczególnych zajęć możliwe jest także w innych instytucjach prowadzących studia doktoranckie w Polsce i za granicą lub – w przypadku stażu w instytucjach nie prowadzących studiów doktoranckich – odbycie zajęć o zbliżonej formie i liczbie godzin niezbędnych do opanowania danego zagadnienia. Zaliczenie to odbywa się na podstawie zaświadczenia o tematyce, formie, liczbie zajęć oraz przyznanej liczbie punktów ECTS, ewentualnie liczbie godzin niezbędnych do opanowania danego tematu. Dokument musi być poświadczony przez osobę prowadzącą te zajęcia, lub osobę przezeń upoważnioną. Dokumentacja musi być przedstawiona w j. angielskim i zaakceptowana przez kierownika studiów doktoranckich w IGC PAN.
 7. Do zaliczenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka PAN
  w Poznaniu niezbędne jest uzyskanie ponad 50% punktów ECTS (minimum 18 pkt) w ramach uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na  Międzynarodowych Studiach Doktoranckich w IGC PAN.
 8. Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru i roku akademickiego jest uczestnictwo w przewidzianych programem kształcenia zajęciach dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, zdanie egzaminów określonych w programie kształcenia oraz złożenie sprawozdania z postępu prac naukowo-badawczych doktoranta, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora.
 9. Egzaminy przewidziane programem kształcenia oceniane są według następującej skali ocen:
  – bardzo dobry
  – dobry plus
  – dobry
  – dostateczny plus
  – dostateczny
  – niedostateczny
  Wyniki egzaminów przesyłane są mailem.
 10. Dla każdego doktoranta wykonującego rozprawę doktorską w IGC PAN w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich powoływana jest Doradcza Komisja Doktorancka (DKD). Nadrzędnym celem powoływania i funkcjonowania Doradczej Komisji Doktoranckiej (Thesis Advisory Commettee) jest zapewnienie wysokiego poziomu programu doktoranckiego. DKD monitoruje i okresowo ocenia postępy badań prowadzonych przez doktoranta oraz wydaje opinię dotyczącą dalszych kierunków badań. DKD powoływana jest przez opiekuna naukowego doktoranta i składa się z trzech członków: opiekuna naukowego, oraz dwóch doświadczonych pracowników naukowych, np. szefów grup badawczych (principal investigators) z IGC PAN lub z innych instytucji. Członkiem DKD może być również inna doświadczona osoba ze stopniem doktora. Może to być również zagraniczny pracownik naukowy, np. współpracujący z IGC PAN. Skład DKD ustalany jest  przez opiekuna naukowego, po zasięgnięciu opinii doktoranta. Powoływana jest w ciągu pierwszych 6 miesięcy uczestniczenia w studiach doktoranckich, przy czym  pierwsze posiedzenie z udziałem doktoranta powinno odbyć się pomiędzy 10 a 13 miesiącem od rozpoczęcia studiów doktoranckich. Posiedzenia DKD zwoływane są raz do roku. Stroną inicjującą posiedzenie jest doktorant. Podczas pierwszego spotkania doktorant powinien przedstawić swoją hipotezę badawczą oraz postępy w pracy nad projektem. Winien to przygotować w formie prezentacji oraz streszczenia, przesłanego wcześniej pozostałym członkom DKD. Streszczenie powinno zawierać następujące części:
  a) tło literaturowe uzasadniające ważność podejmowanych badań  oraz na ile są nowe w stosunku do obecnego stanu wiedzy,
  b) hipotezę lub pytanie badawcze,
  c) szczegółowe cele badań,
  d) metodologię w powiązaniu z każdym celem,
  e) znaczenie uzyskanych wyników dla nauki.
  Posiedzenie powinno odbywać się w obecności wszystkich członków DKD. W czasie posiedzenia przedstawione zostaną doktorantowi  opinie oraz rekomendacje. Jeśli to konieczne, mogą mieć miejsce również dodatkowe spotkania doktoranta z poszczególnymi członkami DKD. Po odbyciu spotkania członek DKD powinien wyrazić swoją opinię na piśmie i dostarczyć ją doktorantowi, opiekunowi naukowemu oraz pozostałym członkom DKD. Spotkania mogą odbywać się za pomocą internetowych środków komunikacji. Wszystkie inne szczegóły dotyczące formy posiedzeń DKD, które nie są regulowane w niniejszym dokumencie powinny być pozostawione decyzji opiekuna naukowego. Kolejne posiedzenia DKD powinny odbywać się w przedziałach czasowych nie dłuższych niż 1 rok i być zwoływane według takich samych zasad jak pierwsze posiedzenie.
 11. Doktorantowi który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie realizuje  programu kształcenia i tym samym nie uzyska zaliczenia roku studiów, kierownik studiów doktoranckich wystawia ocenę negatywną. Ocena negatywna przekazywana jest doktorantowi w formie pisemnej przez sekretariat studiów doktoranckich. Od tej decyzji doktorant może odwołać się do dyrektora instytutu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Konsekwencją negatywnego rozpatrzenia odwołania przez dyrektora instytutu jest skreślenie z listy doktorantów studium doktoranckiego przez kierownika studiów doktoranckich.
 12. Na pisemny wniosek doktoranta, zawierający uzasadnienie, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna lub promotora możliwe jest udzielenie przez kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze, pod warunkiem wyjaśnienia kwestii finansowych związanych z tym zezwoleniem i uzyskania zgody Dyrektora IGC PAN. W takim samym trybie studia doktoranckie doktorant może wznowić.
 13. Rezygnacja doktoranta z udziału w zajęciach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN składana jest na piśmie w sekretariacie studiów. Sekretariat wystawia, a kierownik podpisuje zaświadczenie o zajęciach zaliczonych przez doktoranta oraz o uzyskanej liczbie punktów ECTS.

IV. Stypendium doktoranckie

 1. Wynagrodzenie dla doktoranta może w całości lub części pochodzić z różnych źródeł, takich jak zatrudnienie na umowę o pracę, stypendium doktoranckie finansowane z funduszy Instytutu lub projektów naukowo-badawczych, umów cywilno-prawnych i innych. Doktorant może być wolontariuszem.
 2. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: dane doktoranta: imię nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie roku studiów doktoranckich, opinię opiekuna naukowego  albo promotora – w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach międzynarodowych studiów doktoranckich.
 3. Warunki, jakie musi spełniać doktorant, aby uzyskać stypendium doktoranckie z funduszy IGC PAN, określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich lub każdy odpowiedni nowy akt prawny. Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy, przy czym doktorant ubiegający się o stypendium musi corocznie złożyć do kierownika studiów wniosek o przyznanie tego stypendium. Wniosek taki doktorant składa wraz ze sprawozdaniem wymaganym na zakończenie roku akademickiego.
 4. Stypendium ze środków IGC PAN przyznaje Dyrektor Instytutu IGC PAN, po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium przez doktorancką komisję stypendialną Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zwaną dalej „komisją”.  Komisję powołuje dyrektor IGC PAN. W skład komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich co najmniej dwóch pracowników naukowych  posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
 5. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Dyrektor Instytutu może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.
 6. Doktorantowi, otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranckie
  w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.
 7. Doktorantowi, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie realizuje programu kształcenia i tym samym nie uzyska zaliczenia semestru bądź roku studiów, może zostać wstrzymana wypłata stypendium. Zawieszenie wypłaty stypendium następuje zawsze na okres pełnych miesięcy. Od tej decyzji istnieje możliwość odwołania do Dyrektora Instytutu. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Wznowienie stypendium wraz ze spłatą zaległego świadczenia może nastąpić dopiero po odrobieniu zaległości i uzyskaniu zaliczenia semestru lub roku akademickiego. Wniosek o wstrzymanie stypendium przedstawia Dyrektorowi IGC PAN kierownik studiów doktoranckich, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie opiekuna naukowego i promotora.
 8. Doktorantowi, który został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
 9. W przypadku gdy doktorant, za zgodą kierownika studiów doktoranckich i Dyrekcji Instytutu, przebywa na stażu naukowym za granicą w ramach urlopu bezpłatnego, stypendium nie otrzymuje.

V. Obowiązki kierownika studiów doktoranckich, opiekuna naukowego, rady programowej

 1. Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studiów Doktoranckich powołany przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Naukowej Instytutu oraz właściwego organu Samorządu Doktorantów.
 2. Dyrektor zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do Rady Naukowej z wnioskiem o wyrażenie opinii o kandydacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
 3. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 2 uważa się za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.
 4. Kierownikiem Studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), zatrudniona w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii właściwego organu samorządu doktorantów oraz Rady Naukowej nie zostanie spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika studiów doktoranckich, Dyrektor powołuje na kierownika studiów doktoranckich pracownika naukowego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 4, który nie był uprzednio wskazany jako kandydat. Kierownika Studiów Doktoranckich odwołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i właściwego organu Samorządu Doktorantów.
 6. Kierownik studiów doktoranckich:
  a) organizuje realizację programu studiów doktoranckich
  b) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów
  c) zalicza doktorantom kolejne lata studiów doktoranckich
  d) pełni funkcje przewodniczącego doktoranckiej komisji stypendialnej IGC PAN.
 7. Opiekunem naukowym może być pracownik naukowy jednostki naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.
 8. Opiekun naukowy doktoranta jest zobowiązany do:
  a) ustalenia na początku studiów doktoranckich problematyki pracy doktorskiej,
  b) wspierania doktoranta w samodzielnej pracy badawczej,
  c) przedstawienia po każdym semestrze kierownikowi Studiów doktoranckich merytorycznej oceny pracy doktoranta, w formie pisemnej.
 9. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności opiekuna naukowego jest on obowiązany wskazać osobę, która w czasie jego nieobecności będzie opiekować się doktorantem. O tym fakcie należy poinformować pisemnie kierownika Studiów doktoranckich.
 10. Rada Programowa powoływana jest przez Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Rada Programowa zatwierdza ramowy program studiów doktoranckich, opiniuje celowość wykładów proponowanych przez kierownika Studiów doktoranckich oraz przedstawia własne propozycje w tym zakresie i wspiera ich realizację.

V. Obowiązki i prawa doktoranta

 1. Doktorant wykonuje pracę naukową pod bezpośrednią opieką opiekuna naukowego, opiekuna pomocniczego w przypadku uczestniczenia w programie „Doktorat wdrożeniowy”, promotora i ew. promotora pomocniczego. Doktorant jest zobowiązany do realizacji programu kształcenia, zatwierdzonego przez Radę Naukową IGC PAN. Ponadto, w porozumieniu z kierownikiem zakładu, uczestniczy on w pracach organizacyjnych i technicznych zakładu naukowego, w którym wykonuje pracę doktorską.
 2. Instytut Genetyki Człowieka PAN zobowiązany jest do umożliwienia uczestniczenia w Międzynarodowych Studiach Doktoranckich studentom będącym osobami niepełnosprawnymi i otoczenia ich opieką stosowną do charakteru niepełnosprawności, pod warunkiem,iż niepełnosprawność ta nie stoi na przeszkodzie realizacji teoretycznych i praktycznych prac badawczych stanowiących temat pracy doktorskiej. Zajęcia i konsultacje mogą być w tym przypadku prowadzone indywidualnie w trybie innym aniżeli tryb stosowany dla studentów bez niepełnosprawności, np. z większym udziałem samokształcenia lub za pośrednictwem komunikacji internetowej. Decyzje o charakterze i nasileniu zajęć uwzględniają zalecenia zawarte we wskazaniach medycznych. W tym względzie kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich zobowiązany jest do konsultacji z Dyrektorem Instytutu oraz opiekunem pracy doktorskiej.
 3. Doktorant ma prawo do 8 tygodni (tj. 40 dni roboczych) przerwy wypoczynkowej, która powinna być wykorzystana w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Z uwagi na potrzebę wykonania ważnej części badań naukowych w tym okresie, przerwa wypoczynkowa może zostać podzielona na części. Przerwę tę należy wykorzystać w każdym roku studiów doktoranckich.
 4. Praca naukowa doktoranta wykonywana jest w czasie uzgodnionym z opiekunem naukowym według norm obowiązujących pracowników IGC PAN.
 5. W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku doktoranta przez Doradczą Komisję Doktorancką, o której mowa w rozdziale III niniejszego Regulaminu Doktorant ma prawo do zmiany opiekuna pracy doktorskiej. Decyzję o zmianie opiekuna podejmuje Dyrektor IGC PAN po zasięgnięciu opinii Doradczej Komisji Doktoranckiej.
 6. Doktorant ma prawo do uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, szkołach i innych formach prezentacji badań i kształcenia, jak również korzystania ze staży zagranicznych na zasadach przewidzianych dla pracowników Instytutu, jeżeli opiekun naukowy uzna to uczestnictwo za niezbędne dla pracy naukowej doktoranta. Niezgłoszenie się do IGC PAN po ustalonym okresie pobytu zagranicą, bez wystąpienia o przedłużenie tego pobytu, zaakceptowanego przez Dyrektora Instytutu i kierownika studiów doktoranckich, powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich.
 7. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Instytut odprowadza składki ubezpieczenia zdrowotnego na pisemny wniosek doktoranta złożony w sekretariacie studiów doktoranckich.
 8. Doktorant ma prawo ubiegać się o dodatkowe stypendia przewidziane odrębnymi przepisami. Uzyskanie dodatkowych środków finansowych nie umniejsza stypendium doktoranckiego.
 9. Doktoranci jako grupa tworzą samorząd doktorancki. Doktorantów reprezentuje wybrany przez nich przedstawiciel, bądź przedstawiciele. Samorząd ustala sposób działania oraz,  w tajnych wyborach, wybiera swoich przedstawicieli oraz Sąd Koleżeński.
 10. Doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta, za wydanie której IGC PAN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pobiera opłaty.
 11. Doktorant rozpoczynający studia doktoranckie składa na piśmie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i programem kształcenia oraz oświadczenie o złożeniu ślubowania. Treść ślubowania stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 12. Doktorant zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Instytucie.
 13. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących w Instytucie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta. Sprawę naruszeń regulaminów lub dyscypliny doktoranta rozstrzyga komisja dyscyplinarna. Procedury dotyczące postępowania przez komisją dyscyplinarną regulują oddzielne przepisy. Od decyzji komisji dyscyplinarnej doktorantowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Instytutu.
 14. Na wniosek osoby, która uczestniczyła w studiach doktoranckich, sekretariat Międzynarodowych Studiów Doktoranckich wydaje zaświadczenie podpisane przez kierownika studiów o ich przebiegu i uzyskanej liczbie punktów ECTS.

Załączniki do Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.
1.    Ramowy program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN
2.    Efekty kształcenia na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich w IGC PAN
3.    Ślubowanie związane z przystąpieniem do Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w IGC PAN

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 Zagadnienia dydaktyczne Liczba ECTS Liczba godzin Typ zajęć Sposób sprawdzenia wiedzy
I rok
obowiązkowe: Zmienność genomu w kontekście chorób człowieka 3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka 2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab    
II rok
obowiązkowe: Genetyka rozwoju człowieka 3 90

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Biologia systemowa 2 60

(1ECTS 30 godz.)

wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75

(1ECTS 25 godz.)

seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25

(1ECTS 25 godz.)

konwersacja zaliczenie
SUMA ECTS 9 300+lab    
III rok
obowiązkowe:  Epigenetyka 3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
fakultatywne: Bioinformatyka i statystyka 2 60
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin ustny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
seminarium zaliczenie
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 25 godz.)
 
konwersacja zaliczenie
TOTAL 9 300+lab    
IV rok
obowiązkowe: Molekularne podstawy nowotworów 3 90
(1ECTS 30 godz.)
wykład egzamin pisemny
Seminarium: omawianie bieżącej literatury naukowej lub projektów badań oraz udział w seminariach instytutowych 3 75
(1ECTS 25 godz.)
wykład egzamin ustny
Filozofia z elementami etyki oraz kwestie prawne związane z testami genetycznymi 2 60
(1ECTS 30 godz.)
seminarium egzamin ustny
Język nowożytny 1 25
(1ECTS 30 godz.)
  Końcowy egzamin ustny
SUMA ECTS 9 300+ lab    

36 ECTS (przepisy przewidują 30-45 ECTS)
Zgodnie z art. 165 ust. 2b PSW, jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Efekty kształcenia na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich
Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 1. Wiedzy
  • posiadają szeroką wiedzę z zakresu biologii medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki człowieka
  • posiadają zaawansowaną wiedzę, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach, bezpośrednio związane z tematyką prowadzonych badań;
  • znają techniki badawcze stosowane w biologii, genetyce i genomice człowieka i potrafią je wykorzystywać w pracy badawczej;
  • potrafią ocenić wartość publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiadają wiedzę dotyczącą zasad i możliwościach finansowania projektów,
  • posiadają wiedzę w zakresie etyki obowiązującej w działalności naukowej.
 2. Umiejętności
  • posiadają umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i oceny informacji z różnych źródeł wiedzy,
  • potrafią dokonać krytycznej analizy wyników prac naukowych związanych z prowadzonymi badaniami,
  • posiadają umiejętności badawcze pozwalające na publikowanie wyników badań własnych w renomowanych czasopismach naukowych,
  • posiadają umiejętności pozwalające na przekazywanie posiadanej wiedzy na seminariach, konferencjach i wykładach dla uczniów oraz studentów,
  • potrafią samodzielnie przygotować projekt badawczy.
 3. Kompetencji społecznych
  • są osobami zaangażowanymi w życie naukowe i społeczne,
  • potrafią służyć swoją wiedzą społeczeństwu w zakresie uprawianej dziedziny wiedzy,
  • mają świadomość własnych kompetencji badawczych i potrafią krytycznie ocenić ich poziom w stosunku do standardów panujących w uprawianej dziedzinie wiedzy i własnej specjalności,
  • mają świadomość przynależności do środowiska naukowego i rozumieją potrzebę reprezentowania jego interesów w społeczeństwie.

 

Załącznik nr3 do Regulaminu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich, Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Ślubowanie

Ja, słuchacz(ka) Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ślubuję uroczyście, że będę dążyć do prawdy w pracy naukowej, zdobywać i doskonalić swoją wiedzę, a także umiejętności zawodowe dla dobra i pożytku społecznego. Przyrzekam z całą mocą, że będę wykonywać pracę naukową z najwyższą starannością, wypełniać obowiązki dydaktyczne oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.