Profesor Jadwiga Jaruzelska kieruje grupą badawczą w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych. Pracuje nad wybranymi zagadnieniami regulacji ekspresji genów w komórkach płciowych, na tle często występujących w wielu populacjach ludzkich niepowodzeń rozrodu. Badania koncentrują się szczególnie na potranskrypcyjnych mechanizmach regulacyjnych angażujących białka posiadające domeny wiązania z RNA, ich białkowe kofaktory, mikroRNA oraz nieulegające translacji regiony 3’ poszczególnych mRNA. Powstające w wyniku wzajemnych oddziaływań  tych elementów kompleksy rybonukleoproteinowe, w zależności od składu, kierują specyficzne mRNA ku translacji, przechowywaniu w różnego typu strukturach subkomórkowych, degradacji lub warunkują specyficzną lokalizację mRNA w komórce. Jako narzędzia molekularne w badaniach tych mechanizmów stosowane są między innymi białka syntetyzowane na matrycy zmutowanych genów, wykrytych u pacjentów cierpiących na dysfunkcję układu rozrodczego. Zastosowanie tych narzędzi pozwala lepiej poznać powyższe potranskrypcyjne mechanizmy regulacyjne oraz lepiej zrozumieć molekularne podłoże działania niektórych mutacji warunkujących niepłodność. Odrębny wątek stanowią badania polegające na identyfikacji nowych genów zaangażowanych w proces determinacji płci człowieka, na tle często występujących zaburzeń rozwoju płciowego (DSD). Profesor Jaruzelska jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu któremu patronuje Uniwersytet Genewski. W ramach tego projektu współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Instytutem Pomnik-Centrum-Zdrowia-Dziecka w Warszawie, Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Erywaniu oraz Narodową Akademią Nauk w Kijowie.

Badania profesor Jaruzelskiej finansowane są w ramach grantów przyznanych jej przez Narodowe Centrum Nauki oraz Szwajcarską Narodową Fundację Nauki (SNSF).

Słowa kluczowe: potranskrypcyjna regulacja ekspresji genu, białka posiadające domeny oddziaływania z RNA, mikroRNA, komórki płciowe, genetyczna determinacja płci człowieka, nieprawidłowości rozwoju płci (DSD)

Członkowie laboratorium:

Kamila Kusz-Zamelczyk, dr hab. nauk medycznych
Marcin Sajek dr nauk medycznych
Krystyna Kwiatkowska, mgr, biolog

Damian Janecki mgr inż. biotechnologii, doktorant
Maciej Śmiałek mgr inż. biotechnologii, doktorant
Erkut Ilaslan, mgr biotechnologii, doktorant

Realizowane projekty grantowe:

  • Narodowe Centrum Nauki OPUS 2019/35/B/NZ1/01665 (2020-2024); Interaktom RNP białka NANOS1: struktura i dynamika w powstawaniu/wczesnym różnicowaniu ludzkich komórek gametogeniczych – znaczenie dla rozrodu człowieka (kierownik projektu)
  • Narodowe Centrum Nauki OPUS 2013/09/B/NZ1/01878 (2013-2017), Globalna regulacja mRNA przez PUMILIO oraz rola MAELSTROM, składnika nuage oraz markera nowotworów jądra, w nasieniaku człowieka (kierownik projektu)
  • Narodowa Szwajcarska Fundacja Nauki, SCOPES numer  IZ73ZO_152347/1 (2013-2016); Genetyczne podłoże nieprawidłowości rozwoju płci człowieka (koordynator polskiej grupy)

CV Jadwiga Jaruzelska

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
Zespołowa Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Zespołowa Nagroda Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto:
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr Anna Spik
dr n. med. Marcin Sajek
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne

Za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki człowieka wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowaną w 2013 roku. Przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne autorom Kusz-Zamelczyk K, Sajek M, Spik A, Glazar R, Jedrzejczak P, Latos-Bielenska A, Kotecki M, Pawelczyk L, Jaruzelska J, nagrodzona praca: Mutations of NANOS1, a human homologue of the Drosophila morphogen, are associated with a lack of germ cells in testes or severe oligo-astheno-teratozoospermia. J Med Genet. (50, 187-93)

Kto: prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
Established Scientist Award (2002)
Przyznał: Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)