Tytuł projektu: Zakup aparatury naukowo – badawczej pn. „PANAKEIA – Platforma analizy konfokalnej oraz elektrofizjologii tkankowej sił atomowych”

Okres realizacji: 2021

Dofinansowanie: 4 897 380,81 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 997 367,00 zł

Celem projektu jest zakup aparatury badawczej.Platforma wyróżnia się unikalnością rozwiązań oraz szerokim spektrum zintegrowanych specjalistycznych technik służących kompleksowemu obrazowaniu przyżyciowemu tkanek i komórek. Umożliwia ona m.in. super-rozdzielcze obrazowanie konfokalne, pomiary sił atomowych, czy obrazowanie komórek w systemach mikroprzepływowych. Dodatkowo, przy użyciu PANAKEI, można wykonywać pomiary elektrofizjologii komórek ulegających wzbudzeniu, a dzięki pomiarom szybko-klatkowym (do 1600 kl/sek) możliwe jest dokładne śledzenia skurczów komórek czy ruchu rzesek oddechowych w wysokiej rozdzielczości.


Tytuł projektu: Premia na Horyzoncie 2,  „Na drodze do doskonałości w odkrywaniu (epi)genetycznego krajobrazu nowotworów hematologicznych”

Okres realizacji: 2021 – 2023

Dofinansowanie: 595 513,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 595 513,00 zł

Środki finansowe przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn.: „Na drodze do doskonałości w odkrywaniu (epi)genetycznego krajobrazu nowotworów hematologicznych” w ramach programu Horyzont 2020, na podstawie umowy nr 952304.


Tytuł projektu: Roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury technicznej instytutu dla działalności naukowej

Okres realizacji: 2020 – 2021

Dofinansowanie: 1 470 080,72 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 480 080,72 zł

Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków pracy naukowej poprzez zwiększenie istniejącej bazy laboratoryjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracowników i gości.


Tytuł projektu: Utworzenie core facility IGC PAN poprzez zakup mikroskopu konfokalnego i nowoczesnego sekwenatora

Okres realizacji: 2020

Dofinansowanie: 2 037 163,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 047 162,80 zł

Celem projektu jest zakup sekwenatora następnej generacji wraz z wyposażeniem.

Zakup nowej aparatury przyczyni się do podwyższenia jakości prowadzonych badań, a przez to wzmocni potencjał naukowy i instytucjonalny IGC PAN, wpłynie na rozwój współpracy międzynarodowej i wzrost udziału w projektach badawczych.


Tytuł projektu: „Poznaj fascynujący świat genetyki! – warsztaty dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji: 2020 – 2021

Dofinansowanie: 64 111 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 71 235 PLN

Celem projektu jest upowszechnianie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN (IGC PAN) poprzez organizację warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z regionu Wielkopolski, ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Priorytetowym zadaniem projektu jest zapoznanie uczestników z fascynującym światem komórek, genów i DNA, uwypuklenie roli jaką pełnią w codziennym życiu i podkreślenie jak ważnym zadaniem jest poznawanie przez naukowców-genetyków mechanizmów ich działania oraz jak ta wiedza przekłada się bezpośrednio na nowe sposoby leczenia chorób czy ich zapobiegania.

Projekt zakłada przeprowadzenie 25 warsztatów tematycznych w ciekawej formule zawierającej 3 różne moduły:

  1. Multimedialny aktywizujący wykład (ok. 20 min)
  2. Praktyczne spotkanie z warsztatem badacza – Laboratoryjna Kuchnia (ok.25 min)
  3. Eksperymentarium (ok. 30 min)

W wyniku realizacji projektu 500 dzieci  podniesie poziom wiedzy na tematy związane z genetyką. Udział w projekcie ponadto zwiększy świadomość dotyczącą bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy laboratoryjnej oraz zwiększy umiejętności dotyczące drobnych prac laboratoryjnych –budowanie warsztatu młodego naukowca (ćwiczenie m.in. umiejętności manualnych, nauka współpracy w grupie). Realizacja projektu w szerszej skali przyczyni się do upowszechniania genetyki jako dziedziny nauki i kreowania postaw pro naukowych, budując zainteresowanie zawodem naukowca wśród najmłodszych.

Więcej na stronie projektu.


Tytuł projektu: Doktorat wdrożeniowy

Okres realizacji: 2019 – 2023

Dofinansowanie: 648 154,72 zł

Całkowita wartość inwestycji: 648 154,72 zł

Celem projektu jest opracowanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na WJ-MSC w leczeniu stwadnienia zanikowego bocznego (ALS) oraz opatrunku biologicznego do zastosowania w leczeniu zmian skórnych u pacjentów z Epidermolysis Bullosa (EB) wraz z  zebraniem i opracowaniem danych służących rejestracji w Europejskiej Agencji Leków innowacyjnego na rynku europejskim produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona.

Doktorat wdrożeniowy 1

Celem doktoratu wdrożeniowego jest opracowanie schematu walidacji, optymalizacji i personalizacji terapii komórkowej, preparatem komórek mezenchymanych z Galarety Whartona (WJ-MSC) w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego.

Doktorat wdrożeniowy 2

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą mezenchymalnych komórek stromy z galarety Whartona zasiedlonych na scaffoldzie pochodzącym ze skóry człowieka. Proponowany projekt zakłada nowatorskie połączenie allogenicznej matrycy wykonanej z decelularyzowanej skóry człowieka zasiedlonej allogenicznymi komórkami WJ-MSC w celu leczenia EB.

Wyniki realizacji projektu:

  • 2 doktoraty
  • Wdrożenie wyników prac przez przedsiębiorcy