1. Plan wykładu – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021 (wykład fakultatywny)
  2. SYLLABUS – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021
  3. Plan Seminarium doktoranckie – Semestry zimowy i letni 2020/2021 (seminarium obowiązkowe)
  4. SYLLABUS – Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych – semestr zimowy i letni 2020/2021

Bioinformatyka

Semestr zimowy 2020/2021

(wykład fakultatywny)

Informacje na temat miejsca i formy przeprowadzenia wykładów zostaną podane później.

 

05.10.2020 9:30 – 11:00 Wprowadzenie do bioinformatyki

Biologiczne bazy danych część 1

Dr Marcin Sajek
07.10.2020 9:00 – 10:30 Biologiczne bazy danych część 2 Dr Marcin Sajek
12.10.2020 9:30 – 11:00 Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce Prof. dr hab. Izabela Makałowska
19.10.2020 9:30 – 11:00 Integracja danych z metod wysokoprzepustowych Prof. dr hab. Izabela Makałowska
26.10.2020 9:30 – 11:00 Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych dr hab. Tomasz Górecki UAM
9.11.2020 9:30 – 11:00 Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie Prof. dr hab. Wojciech Makałowski
16.11.2020 9:30 – 11:00 Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne Dr Tomasz Woźniak
23.11.2020 9:30-12:40 Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA

Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA

Prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

SYLLABUS

Semestr zimowy 2020/2021

Nazwa przedmiotu Bioinformatyka
Miejsce Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu Angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedzę na temat różnych działów bioinformatyki, m.in. posługiwania się biologicznymi bazami danych, języków programowania, narzędzi bioinformatycznych on-line, technik wysokoprzepustowych i integracji danych z tych technik, a także podstaw bioinformatyki strukturalnej
Typ przedmiotu Fakultatywny
Semestr/rok Semestr zimowy 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

dr Marcin Sajek
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot dr Marcin Sajek
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego
Liczba punktów ECTS 2
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii.
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji (PDF) oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu 1. Wprowadzenie do bioinformatyki (Marcin Sajek)

2. Biologiczne bazy danych (Marcin Sajek)

3. Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne on-line (Tomasz Woźniak)

4. Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce (Izabela Makałowska)

5. Integracja danych z metod wysokoprzepustowych (Izabela Makałowska)

6. Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych (Tomasz Górecki)

7. Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie (Wojciech Makałowski)

8. Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA (Marta Szachniuk)

9. Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA (Marta Szachniuk)

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF.
Bibliografia Podana zostanie przez poszczególnych prowadzących.

Seminarium doktoranckie

Semestry zimowy i letni 2020/2021

(seminarium obowiązkowe)

Seminaria będą odbywały się w czwartki w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32, Poznań

 

Przedmiotem seminarium będą następujące zagadnienia
1 Prezentacja projektów doktorskich
2 Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi
3 Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej
4 Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe
5 Szkolenie w zakresie profesjonalnego budowania kariery naukowej

SYLLABUS

Semestr zimowy i letni 2020/2021

(Seminaria będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32)

Nazwa przedmiotu Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych
Miejsce

 

Instytutu Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 32

Język angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant nabędzie następujące umiejętności:

1. prezentowania wyników własnych badań

2. zdobywania i prezentowania wiedzy w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie której dotyczy rozprawa doktorska.

3. w przygotowywaniu projektów badań w tym aplikowaniu o finanse Unii Europejskiej

4. w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. w zakresie budowania własnej kariery naukowej

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Zimowy i letni 2020/2021

 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Seminaria będą odbywały się w języku angielskim w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu audio-wizualnego. Po prezentacji następuje dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 2 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Seminaria odbywają się w oparciu o prezentację w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień wymienionych poniżej
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Pozytywna ocena przygotowania prezentacji multimedialnej
Treść przedmiotu Prezentacja projektów doktorskich

Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

Materiały dodatkowe PDF prezentacji
Bibliografia Będzie dostarczona uczestnikom na dwa tygodnie przed seminarium