Moja działalność naukowo-badawcza skupia się głównie wokół zagadnień związanych z badaniem dziedzicznych predyspozycji do występowania nowotworów układu pokarmowego. W ramach tych badań utworzono bank DNA polskich chorych z polipowatościami obejmujący kilkaset rodzin (Plawski, Podralska et al. 2011). Badania nad dziedzicznym podłożem polipowatości pozwoliły określić spektrum mutacji w genie APC i MUTYH w populacji polskiej (Pawlak, Plawski et al. 1997; Plawski, Lubinski et al. 2004; Plawski, Podralska et al. 2007; Plawski and Slomski 2008). Szczegółowo przeanalizowano zależności między genotypem i fenotypem choroby (Pawlak, Plawski et al. 1997; Plawski, Lubinski et al. 2004; Plawski, Slomski et al. 2005; Drews, Banasiewicz et al. 2006; Plawski, Nowakowska et al. 2007; Brozek, Plawski et al. 2008; Plawski, Podralska et al. 2008; Plawski and Slomski 2008; Krawczuk-Rybak, Jakubiuk-Tomaszuk et al. 2011; Plawski, Podralska et al. 2011; Plawski, Banasiewicz et al. 2013; Murgic, Kirac et al. 2014). W Badaniach polipowatości hamartomatycznych określono spektra mutacji w genach STK11, BMPR1A, SMAD4 i PTEN, oraz korelacje genotypu z fenotypem dla zespołu Peutz-Jeghersa, polipowatości młodzieńczej oraz zespołu Cowden (Podralska, Nowakowska et al. 2010; Kaluzny, Matuszewski et al. 2011; Plawski, Podralska et al. 2011; Borun, Bartkowiak et al. 2013; Stojcev, Borun et al. 2013; Cichy, Klincewicz et al. 2014). Prowadzę również badania nad mechanizmami powstawania mutacji w genach predyspozycji do chorób nowotworowych (Borun, De Rosa et al. 2015). Badania nad określeniem genetycznego podłoża występowania dziedzicznego raka jelita bez polipowatości pozwoliły na określenie spektrum mutacji dla Polski w genach predyspozycji do tej choroby z opisem genotypu oraz optymalnych metody ich identyfikacji (Kurzawski, Suchy et al. 2002; Kurzawski, Suchy et al. 2006; Dymerska, Serrano-Fernandez et al. 2010). Zajmuję się również optymalizowaniem i opracowywaniem metod wykrywania mutacji miedzy innymi w genach APC, TPMT, DON2, CHEK2, MUTYH STK11, BMPR1A, SMAD4 PTEN, MLH1, MSH2, MSH6 i RET z zastosowaniem metod PCR, PCR-SSCP, PCR-HD, iPLEX, sekwencjonowania DNA, ASO-PCR, HRM, C-HRM (Plawski and Slomski 1998; Lipinski, Plawski et al. 2001; Lipinski, Plawski et al. 2001; Lipinski, Plawski et al. 2001; Lipinski, Waliszewski et al. 2001; Plawski, Jura et al. 2001; Plawski, Juzwa et al. 2001; Plawski, Lipinski et al. 2001; Plawski and Slomski 2001; Plawski and Slomski 2001; Slomski, Nuc et al. 2001; Slomski, Plawski et al. 2001; Plawski, Slomski et al. 2005; Plawski, Kaczmarek et al. 2008; Plawski, Lipinski et al. 2008; Plawski, Podralska et al. 2008; Plawski, Podralska et al. 2008; Slomski, Nuc et al. 2008; Slomski and Plawski 2008; Slomski, Plawski et al. 2008; Dymerska, Serrano-Fernandez et al. 2010; Borun, Bartkowiak et al. 2013; Skrzypczak-Zielinska, Borun et al. 2013; Borun, Kubaszewski et al. 2014). Prowadzę również badania nad predyspozycjami do występowania raka tarczycy (Borun, Jerzy et al. 2012; Hryhorowicz, Ziemnicka et al. 2015; Kaczmarek-Rys, Ziemnicka et al. 2015).

Kolejnym ważnym kierunkiem moich prac są badania uwarunkowań do występowania nieswoistych zapaleń jelit i indywidualizacji leczenia tych chorób. Za najważniejsze osiągnięcia z tego zakresu uważam zgromadzenie materiału do badań od 400 chorych z IBD, określenie genetycznych uwarunkowań ciężkiego przebiegu chorób zapalnych u dorosłych i dzieci dla grup chorych z ośrodków współpracujących, opracowanie metodyki badania genu TPMT dla populacji polskiej i identyfikacja nowych alleli tego genu (Kubinska, Czkwanianc et al. 2006; Skrzypczak-Zielinska, Borun et al. 2013). Ważnym aspektem tych badań są badania prowadzone we współpracy z Kliniką Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UMP w Poznaniu nad występowaniem IBD u dzieci (Czub, Nowak et al. 2014; Nowak, Grzybowska-Chlebowczyk et al. 2014). Duże doświadczenie nabyłem w prowadzonych we wcześniejszych okresach mojej pracy badań nad transgenezą zwierząt dla celów biomedycznych i transplantologii (działania moje dotyczyły konstrukcji genetycznych i prac koncepcyjnych, jako członka dużego interdyscyplinarnego zespołu kierowanego przez prof. Ryszarda Słomskiego i prof. Zdzisława Smorąga). Najważniejsze osiągnięcia z tego zakresu to: uzyskanie transgenicznego królika z genem hormonu wzrostu człowieka ulegającym ekspresji w gruczole mlekowym, uzyskanie ekspresji in vivo głównych alergenów kota domowego (FELD1 i FELD2) oraz uzyskanie transgenicznych świń z ekspresją ludzkiej ?1,2-fukozylotranferazy(Lipinski, Jura et al. 2003; Duszewska, Lipinski et al. 2004; Lipinski, Plawski et al. 2004; Skrzyszowska, Smorag et al. 2006; Lipinski, Zeyland et al. 2012). W badaniach nad zwierzętami zajmowałem się również badaniem chimeryzmu u kur(Bednarczyk, Lakota et al. 2002; Siwek, Slawinska et al. 2010).

Publikacje

New EPCAM founder deletion in Polish population.

4. Dymerska D, Gołębiewska K, Kuświk M, Rudnicka H, Scott RJ, Billings R, Pławski A, Boruń P, Siołek M, Kozak-Klonowska B, Szwiec M, Kilar E, Huzarski T, Byrski T, Lubinski J, Kurzawski;

Clin Genet, 2017, 92 (6): 649-653.

Familial adenomatous polyposis of the colon.

Pławski A, Boruń P, Skrzypczak-Zielińska M, Krokowicz P, Drews M, Paszkowski J, Lubiński J, Banasiewicz T;

Post Nauk Med, 2015, 28 (1): 25-33.

Hamartomatous polyposis syndromes.

Boruń P, Salanowski K, Walkowiak K, Kaczmarek-Ryś M, Cichy W, Pławski A;

Post Nauk Med, 2015, 28 (1): 11-18.

Konferencje

Data:
24.02.2015
Gdzie:
IGCz Poznań

Wpływ nietolerancji laktozy na częstość raka jelita grubego w populacji polskiej

Data:
25-26.09.2014
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów” Summarization of results of molecular diagnostics of colorectal polyposis in Poland (Wykład zaproszony)

Data:
25.06.2014
Gdzie:
Poznań

Molekularne podłoże występowania polipowatości jelit

Data:
25-26 Wrzesień 2014
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów” Comparative‑high resolution melting: a novel method of simultaneous screening for small mutations and copy number variations.

Data:
25-26 Wrzesień 2014
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów” RET gene mutations spectrum in patients with medullary thyroid carcinoma (MTC) from Great Poland region.

Data:
26-27 Wrzesień 2013
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów, P. Influence of lactose intolerance on colorectal cancer incidence in the Polish population.

Data:
26-27 Wrzesień 2013
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów Cyclin D1 and CHEK2 gene polymorphic variants as low risk susceptibility alleles in DTC patients.

Data:
26-27 Wrzesień 2013
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów The spectrum of mutations in a group of 325 patients from families with breast and ovarian cancer in the region of Saxony, Germany.

Data:
10-13 .09 2013
Gdzie:
Poznań

„Spektrum mutacji w genach predyspozycji do występowania polipowatości jelit w populacji polskiej”

Data:
30-31.08 2012
Gdzie:
Szczecin

„Genetyka kliniczna nowotworów. A method of rapid and cost-effective screening for small mutations in patients with Peutz-Jeghers Syndrome.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę akademicką w 2014 roku
Przyznał:

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę akademicką w 2014 roku, za publikację „Analiza DNA. Praktyka”, pod redakcją Ryszarda Słomskiego, Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej, Poznań, 5-7 Listopada 2014

Kto: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski
“Złota Helisa”
Przyznał:

Nagroda “Złota Helisa” za plakat pt. „Analiza topnienia w wysokiej rozdzielczości jako szybka i skuteczna metoda przesiewowa w diagnostyce molekularnej pacjentów z Zespołem Peutza-Jeghersa”, Kongres Genetyki, Poznań 10-13 Wrzesień 2013

Kto: prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski
Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka

Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka 17.05.2011 za najwyższą ocenę w grupie profesorów nadzwyczajnych w wykonywanej co 4 lata ocenie pracowników