Efekty kształcenia na Międzynarodowych Studiach Doktoranckich
Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 1. Wiedzy
  • posiadają szeroką wiedzę z zakresu biologii medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki człowieka
  • posiadają zaawansowaną wiedzę, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach, bezpośrednio związane z tematyką prowadzonych badań;
  • znają techniki badawcze stosowane w biologii, genetyce i genomice człowieka i potrafią je wykorzystywać w pracy badawczej;
  • potrafią ocenić wartość publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiadają wiedzę dotyczącą zasad i możliwościach finansowania projektów,
  • posiadają wiedzę w zakresie etyki obowiązującej w działalności naukowej.
 2. Umiejętności
  • posiadają umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i oceny informacji z różnych źródeł wiedzy,
  • potrafią dokonać krytycznej analizy wyników prac naukowych związanych z prowadzonymi badaniami,
  • posiadają umiejętności badawcze pozwalające na publikowanie wyników badań własnych w renomowanych czasopismach naukowych,
  • posiadają umiejętności pozwalające na przekazywanie posiadanej wiedzy na seminariach, konferencjach i wykładach dla uczniów oraz studentów,
  • potrafią samodzielnie przygotować projekt badawczy.
 3. Kompetencji społecznych
  • są osobami zaangażowanymi w życie naukowe i społeczne,
  • potrafią służyć swoją wiedzą społeczeństwu w zakresie uprawianej dziedziny wiedzy,
  • mają świadomość własnych kompetencji badawczych i potrafią krytycznie ocenić ich poziom w stosunku do standardów panujących w uprawianej dziedzinie wiedzy i własnej specjalności,
  • mają świadomość przynależności do środowiska naukowego i rozumieją potrzebę reprezentowania jego interesów w społeczeństwie.