1. Plan wykładu – Epigenetyka – semestr letni 2020/2021 (wykład obowiązkowy)
  2. SYLLABUS – Epigenetyka – semestr letni 2020/2021
  3. Plan wykładu – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021 (wykład fakultatywny)
  4. SYLLABUS – Bioinformatyka – semestr zimowy 2020/2021
  5. Plan Seminarium doktoranckie – Semestry zimowy i letni 2020/2021 (seminarium obowiązkowe)
  6. SYLLABUS – Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych – semestr zimowy i letni 2020/2021
  7. Plan lektoratu z języka angielskiego  – semestr zimowy 2020/2021
  8. SYLLABUS -język angielski – semestr zimowy 2020/2021

PLAN wykładu

Epigenetyka

Semestr letni 2020/2021

(wykład obowiązkowy)

Wykład będzie odbywał się online zgodnie z poniższym  planem

Osoba odpowiedzialna: prof. Jadwiga Jaruzelska

 

Data Godzina Temat Prowadzący
31.03.2021

 

9:00 -10:00

 

 

 

 

Wprowadzenie do epigenetyki

 

 

Prof. Jadwiga Jaruzelska

 

 

 

10:00-12:00 Biochemia procesów modyfikacji nukleotydowych w DNA, w tym enzymy odpowiedzialne za wprowadzanie, odczytywanie oraz usuwanie modyfikacji

 

Prof. Jan Barciszewski
7.04.2021

 

9:00-12:00 Chromatynowe nośniki modyfikacji epigenetycznych oraz metodologie stosowane w badaniu tych zjawisk

 

Dr. Weronika Sura
14.04.2021

 

9:00 -11:00 Rola mikroRNA miogenezie

 

 

Prof.Krzysztof Sobczak
21.04.2021

 

 

9:00-11:00

 

 

Długie niekodujące RNA (lncRNAs) oraz metodologie stosowane w analizie ich funkcji

 

Dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk
28.04.2021

 

9:00-11:00 Cyrkularne RNA (cricRNAs) oraz metodologie stosowane w ich analizie

 

Dr Monika Piwecka
5.05.2021

 

9:00 -10:00 RNA oddziałujące z białkami PIWI (piRNA) – funkcje odpowiedzialne za stabilność genomu oraz epigenetyczne przekazywanie informacji

 

Dr Monika Piwecka
12.05.2021

 

9:00-11:00 Poza kodem genetycznym: Kody histonowe oraz polimerazy RNA II w cyklu transkrypcyjnym

 

Dr hab.Kinga Kamieniarz-Gdula
19.05.2021

 

9:00 -11:00 Epigenetyczne dziedziczenie cech poprzez RNA dostarczane w plemniku

Interakcja pomiędzy znakami epigenetycznymi a środowiskiem

 

Prof. Jadwiga Jaruzelska
26.05.2021 9:00-12:00 Epigenetyka a choroby człowieka Prof. Jadwiga Jaruzelska

SYLLABUS

Semestr letni 2020/2021

(Wykład będzie odbywał się w trybie online w środy, począwszy od 31marca 2021)

Nazwa przedmiotu Epigenetyka
Miejsce online
Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedze na temat szeregu aspektów dotyczących epigenetycznych zjawisk w rozwoju człowieka, oraz ich znaczenia dla zdrowia człowieka oraz w kontekście chorób:

Wykłady będą poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

– omówienie znaczenia pojęcia „epigenetyka”

– typy epigenetycznych modyfikacji nukleotydowych w ludzkim

– enzymy oraz inne białka zaangażowane w nakładaniu epigenetycznych znaków, ich utrzymywaniu oraz zmazywaniu

– nośniki epigenetycznych znaków w chromatynie

– funkcjonalne znaczenie mikroRNA oraz innych małych niekodujących RNA w epigenetycznej regulacji ekspresji genów

– koliste RNA: pochodzenie oraz znaczenie funkcjonalne oraz metodologie w ich identyfikacji i funkcji

– funkcje piRNA w stabilizowaniu genomu oraz epigenetycznym przekazywaniu informacji

– rola plemnikowego RNA w dziedziczeniu epigenetycznym

– dynamika epigenetycznego programu w cyklu życiowym człowieka

– wpływ czynników środowiska na wzór epigenetyczny genomu ludzkiego

– epigenetyka a choroby człowieka

2. Doktorant zdobywa wiedzę na temat nowych kierunków badań w dziedzinie epigenetyki w kontekście zdrowia człowieka oraz chorób

3. Uczy się formułować pytania badawcze związane z zagadnieniami dotyczącymi epigenetyki w kontekście zdrowia człowieka

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr letni 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych, po którym nastąpi dyskusja
Wymagania wstępne oraz dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTSs 3 ECTS
Bilans punktów ECTSs Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji przygotowanej w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin pisemny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu

 

– Epigenetyczne modyfikacje nukleotydowe w DNA

– enzymy zaangażowane w powstawaniu, utrzymywaniu oraz zmazywaniu epigenetycznych modyfikacji nukleotydowych w DNA

– chromatynowe nośniki modyfikacji epigenetycznych

– długie niekodujące RNA

– mikroRNA oraz inne krótkie niekodujące RNA

– koliste RNA

– piRNA

– dziedziczenie epigenetyczne poprzez RNA plemnikowy

– dynamika wzoru epigenetycznego w cyklu życiowym człowieka

– epigenetyka a choroby genetyczne

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF oraz bibliografia do wykładów
Bibliografia Będzie podana w późniejszym terminie

 

Bioinformatyka

Semestr zimowy 2020/2021

(wykład fakultatywny)

Wykłady z Bioinformatyki będą odbywały się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

 

07.10.2020 9:00 – 12:30 Wprowadzenie do bioinformatyki.

Biologiczne bazy danych.

Dr Marcin Sajek
12.10.2020 9:30 – 11:00 Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce Prof. dr hab. Izabela Makałowska
19.10.2020 9:30 – 11:00 Integracja danych z metod wysokoprzepustowych Prof. dr hab. Izabela Makałowska
26.10.2020 9:30 – 11:00 Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych dr hab. Tomasz Górecki UAM
9.11.2020 9:30 – 11:00 Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie Prof. dr hab. Wojciech Makałowski
16.11.2020 9:30 – 11:00 Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne Dr Tomasz Woźniak
23.11.2020 9:30-12:40 Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA

Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA

Prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk

SYLLABUS

Semestr zimowy 2020/2021

Nazwa przedmiotu Bioinformatyka
Miejsce Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu Angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant zdobywa wiedzę na temat różnych działów bioinformatyki, m.in. posługiwania się biologicznymi bazami danych, języków programowania, narzędzi bioinformatycznych on-line, technik wysokoprzepustowych i integracji danych z tych technik, a także podstaw bioinformatyki strukturalnej
Typ przedmiotu Fakultatywny
Semestr/rok Semestr zimowy 2020/2021
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

dr Marcin Sajek
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot dr Marcin Sajek
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego
Liczba punktów ECTS 2
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii.
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji (PDF) oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu 1. Wprowadzenie do bioinformatyki (Marcin Sajek)

2. Biologiczne bazy danych (Marcin Sajek)

3. Języki programowania i narzędzia bioinformatyczne on-line (Tomasz Woźniak)

4. Wysokoprzepustowe metody ‘omiczne’ w bioinformatyce (Izabela Makałowska)

5. Integracja danych z metod wysokoprzepustowych (Izabela Makałowska)

6. Metody statystyczne w analizie danych wysokoprzepustowych (Tomasz Górecki)

7. Metody pozwalające na sekwencjonowanie całej cząsteczki i ich zastosowanie (Wojciech Makałowski)

8. Przewidywanie struktury drugorzędowej RNA (Marta Szachniuk)

9. Modelowanie struktury trzeciorzędowej białek i RNA (Marta Szachniuk)

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF.
Bibliografia Podana zostanie przez poszczególnych prowadzących.

Seminarium doktoranckie

Semestry zimowy i letni 2020/2021

(seminarium obowiązkowe)

Seminaria będą odbywały się w czwartki w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32, Poznań

 

Przedmiotem seminarium będą następujące zagadnienia
1 Prezentacja projektów doktorskich
2 Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi
3 Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej
4 Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe
5 Szkolenie w zakresie profesjonalnego budowania kariery naukowej

SYLLABUS

Semestr zimowy i letni 2020/2021

(Seminaria będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie w godzinach 9:00-10:00 w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Strzeszyńska 32)

Nazwa przedmiotu Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych
Miejsce

 

Instytutu Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 32

Język angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant nabędzie następujące umiejętności:

1. prezentowania wyników własnych badań

2. zdobywania i prezentowania wiedzy w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie której dotyczy rozprawa doktorska.

3. w przygotowywaniu projektów badań w tym aplikowaniu o finanse Unii Europejskiej

4. w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. w zakresie budowania własnej kariery naukowej

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Zimowy i letni 2020/2021

 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Seminaria będą odbywały się w języku angielskim w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu audio-wizualnego. Po prezentacji następuje dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 2 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Seminaria odbywają się w oparciu o prezentację w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień wymienionych poniżej
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Pozytywna ocena przygotowania prezentacji multimedialnej
Treść przedmiotu Prezentacja projektów doktorskich

Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

Materiały dodatkowe PDF prezentacji
Bibliografia Będzie dostarczona uczestnikom na dwa tygodnie przed seminarium

Plan lektoratu z języka angielskiego

 semestr zimowy 2020/2021

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego będą odbywały się co tydzień w środę w salce konferencyjnej

Grupa A 10:00
Grupa B 11:30
Grupa C 13:00
Grupa D 14:30

SYLABUS

Semestr zimowy oraz letni 2020/2021

(ćwiczenia odbywają się w środy i rozpoczynają się dnia 7 października 2020)

 

Nazwa przedmiotu Język Angielski
Miejsce:

 

Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant powinien rozwinąć swoje umiejętności językowe tj. mówienie, pisanie, rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu zarówno w zakresie języka ogólnego jak i akademickiego od poziomu biegłości językowej B2 do poziomu C1. Celem kursu jest: polepszenie poprawności gramatycznej oraz zakresu stosowanych struktur; poszerzenie słownictwa aby umożliwić wypowiedź na różnorodne tematy; poprawienie spójności wypowiedzi dzięki różnorodnym łącznikom oraz znacznikom dyskursu; opanowanie werbalnych i niewerbalnych środków przekazu w celu przedstawiania prezentacji; nabranie pewności siebie w trakcie wystąpień publicznych.

 

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr zimowy 2020/2021

 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot

 

 

mgr Leszek Ratajczak
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Sposób realizacji ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2
Liczba punktów ECTS 1 ECTS
 

Bilans punktów ECTS

.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).

Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia z całą grupą lub w mniejszych grupach / parach; dyskusje, debaty, prezentacje studentów; prace domowe
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena z egzaminu
Treść przedmiotu

 

1.      Czasy gramatyczne: przegląd

2.      Słownictwo: czasowniki formalne i nieformalne

3.      Wspólne cechy języka akademickiego

4.      Spójniki i łączniki w tekstach naukowych.

5.      Prezentacje: komunikacja niewerbalna: kontakt wzrokowy oraz język ciała

6.      Unikanie powtórzeń: kolokacje czasownik – rzeczownik

7.      Podsumowania i parafrazy

8.      Słownictwo: podstawowe czasowniki frazowe

9.      Używanie odnośników.

10.  Prezentacje: wstęp oraz odnoszenie się do wcześniej wspomnianych treści.

11.  Rozumienie tekstu: rozumienie z kontekstu

12.  Słownictwo: opisywanie ciągu przyczynowo – skutkowego.

13.  Tryby warunkowe.

14.  Wyrażanie opinii, (nie) zgadzanie się.

15.  Prezentacje:  wprowadzanie pomocy wizualnych.

16.  Słownictwo: opisywanie procesu.

17.  Konwencje w języku akademickim: cytaty, tabele, wykresy, akronimy i skróty. Pisownia brytyjska i amerykańska.

18.  “Hedging” w języku akademickim.

19.  Struktury emfatyczne.

20.  Prezentacje: używanie intonacji oraz efektywne wykorzystanie pauz.

21.  Słownictwo: przymiotniki używane do wyrażania oceny

22.  Pisanie streszczeń.

23.  Strona bierna.

24.   Prezentacje: podsumowanie, radzenie sobie z pytaniami.

Materiały dodatkowe

 

artykuły, prezentacje TED, materiały własne przygotowane przez lektora
Bibliografia

 

M Hewings. Cambridge Academic English. Upper Intermediate. Cambridge University Press (2012).

M McCarthy, F Odell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press (2017).

K Paterson, R Wedge. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford University Press (2013)

J Bottomley. Academic Writing for International Students of Science. Routledge (2015).