1. Plan wykładu „Filozofia z elementami etyki” – semestr letni 2021/2022 (wykład fakultatywny, online)
  2. SYLLABUS „Filozofia z elementami etyki” – semestr letni 2021/2022 (wykład fakultatywny, online)

PLAN WYKŁADU

Filozofia z elementami etyki
Semestr letni 2021/2022
(wykład fakultatywny, online)

Wykład będzie odbywał się środy online zgodnie z poniższym planem
Osoba odpowiedzialna: : dr Joanna K. Malinowska (malinowska@amu.edu.pl)

 

Data Temat
2 marzec

8:30 –10:45

Kwestie organizacyjne – przegląd materiału i wymagania końcowe.

Wprowadzenie do podstawowego słownictwa filozoficznego i historii rozwoju myśli filozoficznej 3 godz. 

9 marzec

9:0010:30

Filozofia w praktyce – czym zajmuje się dziś filozofia? 2 godz.
16 marzec

9:0010:30

Czy nauka może być neutralna politycznie? Spór o empiryzm i racjonalizm. 2 godz.

 

23 marzec

9:0010:30

Filozofia medycyny: redukcjonizm i antyredukcjonizm w medycynie. 2 godz.

 

30 marzec

9:0010:30

Problem z klasami odniesienia: na przykładzie wykorzystania kategorii rasy w badaniach biomedycznych. 2 godz.
6 kwiecień

9:0010:30

Wprowadzenie do bioetyki 1 – kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych. 2 godz.
13 kwiecień

9:0010:30

Wprowadzenie do bioetyki 2 – dyskusje. 2godz.

SYLLABUS

Filozofia z elementami etyki

Semestr letni 2021/2022

(Wykład będzie odbywał się w trybie online we środy, począwszy od 02 marca 2022)

Nazwa przedmiotu Filozofia z elementami etyki
Miejsce online
Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant:

  1. Zaznajomi się z problemami dyskutowanymi w filozofii, w szczególności w bioetyce i filozofii nauki.

W szczególności omówione zostaną następujące tematy:

– podstawowe słownictwo filozoficzne

– historia rozwoju myśli filozoficznej

– filozofia praktyczna

– spór o empiryzm i racjonalizm

– definicje pojęcia „prawda”.

– filozofia fizyki i filozofia biologii jako dwa różne paradygmaty

– redukcjonizm i antyredukcjonizm w filozofii medycyny

– formułowanie klas odniesienia, które odnoszą się do kategorii społecznych (na przykładzie wykorzystania kategorii rasowych w badaniach biomedycznych).

– kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych.

2. Zapoznana się ze współczesnymi dyskusjami filozoficznymi.

3. Nauczy się formułować argumenty i pytania filozoficzne.

Typ przedmiotu fakultatywny
Semestr/rok Semestr letni 2021/2022
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Dr Joanna K. Malinowska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Dr Joanna K. Malinowska
Sposób realizacji Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z użyciem środków audiowizualnych, po którym nastąpi dyskusja
Wymagania wstępne oraz dodatkowe Znajomość języka angielskiego
Liczba punktów ECTSs 2 ECTS
Bilans punktów ECTSs Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Wykład na podstawie prezentacji przygotowanej w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena egzaminu
Treść przedmiotu

 

– podstawowe słownictwo i problemy filozoficzne

– filozofia w praktyce – czym zajmuje się dziś filozofia

– spór o empiryzm i racjonalizm

– filozofia fizyki a filozofia biologii – dwa różne paradygmaty i ich naukowe konsekwencje

– filozofia medycyny: redukcjonizm i antyredukcjonizm

– problem z klasami odniesienia: na przykładzie wykorzystania kategorii rasy w badaniach biomedycznych.

– wprowadzenie do bioetyki

– kategoria sprawiedliwości w badaniach biomedycznych

Materiały dodatkowe Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF oraz bibliografia do wykładów
Bibliografia Będzie podana w późniejszym terminie