Konkurs na na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych

Dyrektor
Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych

I. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych lub medycznych.
 2. Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego w zakresie biologii nowotworów, zwłaszcza w zakresie biologii molekularnej.
 3. Biegła znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Osiągnięcia organizacyjne.
 6. Predyspozycja do pracy naukowo-badawczej.
 7. Podjęcie pracy w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu jako podstawowym miejscu zatrudnienia.
 8. Kandydat może być poproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz o przedstawienie wyników swoich prac naukowych.

II. Zwięzły opis badań, w których będzie uczestniczył kandydat:

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących molekularnego podłoża nowotworów oraz nieswoistych zapaleń jelit i winien cechować się umiejętnością posługiwania się szeroko rozumianymi technikami molekularnymi, w tym oceną struktury i ekspresji genu.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kopia dyplomu tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.
 5. Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji i osiągnięć naukowych, wygłoszone wykłady i udział w projektach badawczych.
 6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i planach badawczych.

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 23.09.2016 roku.

V. Zatrudnienie nastąpi z dniem 01.10.2016 roku.

VI. Dokumenty należy składać w terminie do 16.09.2016r. w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE, ADIUNKT ZFKN 16.08.2016

Powrót