Konkurs na na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych

Dyrektor
Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
  1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych lub medycznych.
  2. Posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie biologii molekularnej, zwłaszcza farmakogenetyki.
  3. Biegła znajomość języka angielskiego.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej.
  6. Podjęcie pracy w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu jako podstawowym miejscu zatrudnienia.
  7. Wskazany staż zagraniczny.
  8. Kandydat może być poproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz o przedstawienie wyników swoich prac naukowych na seminarium.
 2. Zwięzły opis badań, w których będzie uczestniczył kandydat:
   Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących analizy czynników zaangażowanych w reakcję na leczenie medyczną marihuaną, lekami glikokortykosteroidowymi, lekami biologicznymi i winien cechować się znajomością szeroko rozumianych technik molekularnych, w tym oceny struktury i ekspresji genu, zarówno technikami NGS jak i mikromacierzy.
 3. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.
  2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. Kopia dyplomu tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.
  5. Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji i osiągnięć naukowych, wygłoszone wykłady, udział w projektach badawczych.
  6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i planach badawczych.
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 19.05.2016 roku.
 5. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1.06.2016 r.
 6. Dokumenty należy składać w terminie do 5.05.2016 r. w sekretariacie Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań.

Konkurs – 2016.04.11

Powrót