Oferta pracy w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej IGC PAN – Biolog

Nazwa stanowiska: Biolog

Wymagania:

Kandydat powinien:

 1. mieć ukończone studia II stopnia w dziedzinie nauk: biologicznych, biotechnologicznych lub medycznych;
 2. posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej lub nauk pokrewnych;
 3. posiadać znajomość podstaw technik laboratoryjnych, w tym z zakresu biologii molekularnej, takich jak:
 • izolacja kwasów nukleinowych, PCR i sekwencjonowanie, techniki elektroforetyczne,
 • mile widziana znajomość podstaw mikroskopii oraz prowadzenia hodowli komórek;
 • umiejętności w zakresie pracy z komputerem; zaawansowany poziom obsługi Microsoft Office oraz znajomość programów do analizy danych biologicznych i umiejętność korzystania z internetowych baz danych (NCBI, Ensemble, UniProt, etc.) będzie dodatkowym atutem.
 1. wykazywać chęć stałego doskonalenia i doszkalania się w zakresie wymaganych technik oraz zainteresowanie i entuzjazm do pracy badawczej;
 2. posiadać umiejętność planowania i wykonywania pracy laboratoryjnej oraz wykazywać chęć samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych;
 3. wykazywać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie prac naukowych;
 4. mieć umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji zadań badawczych dotyczących genetycznych podstaw chorób rzadkich, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego, a także związanych z analizą różnorodności genetycznej w populacjach ludzkich. Planowane zadania obejmują prowadzenie badań z materiałem pochodzenia ludzkiego, a także zwierzęcego. Pracownik zobowiązany będzie do realizacji zadań badawczych wynikających z realizowanych w zespole projektów, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu, oraz do przedkładania kierownikowi projektu bieżących sprawozdań z wykonywanych prac.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zatrudnienie adresowany do Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z fotografią (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. – Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 • Życiorys naukowy obejmujący informacje dotyczące dotychczasowego dorobku naukowego, osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (m.in. udział w kursach specjalistycznych, działalność w kołach naukowych, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych itp.);
 • List

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę od 1 września 2018r, na okres 2 lat (w tym 3-miesięczny okres próbny), z możliwością dalszego przedłużenia.

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru na ww. stanowisko: do dnia 31.08.2018 r.

Forma składania ofert:
osobiście (w kadrach Instytutu Genetyki Człowieka PAN) lub elektronicznie na adres: zietkiewicz.ewa@igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje:
Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz.

Powrót