Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych’
  rolniczych lub medycznych.
 2. Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego w zakresie cytogenetyki
  molekularnej.
 3. Biegła znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej.
 6. Podjęcie pracy w lnstytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu jako podstawowym
  miejscu zatrudnienia.
 7. Kandydat może być poproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz o przedstawienie
  wynik w swoich prac naukowych na seminarium.
 8. Znajomość technik hodowli tkankowej/komórkowej in vitro oraz technik
  molekularnych, w tym oceny ekspresji genu techniką RT PCR w czasie rzeczywistym jak i techniką mikromacierzy.

Zwięzły opis badań, w których będzie uczestniczył kandydat:

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących niepłodności (głównie niepłodności męskiej) oraz komórek macierzystych człowieka (w tym mioblastów).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora lnstytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Kopia dyplomu tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.
 5. Życiorys naukowy obejmujący wykaz publikacji i osiągnięć naukowych, wygłoszone wykłady, udział w projektach badawczych.
 6. Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w większych projektach badawczych i planach badawczych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 3 marca 2015 roku.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Dokumenty należy składać w terminie do 27 lutego 2015 r. w sekretariacie lnstytutu Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań.
Poznań, dnia 12 lutego 2015 roku

Konkurs-2015.02.12

Powrót