Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2016 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Rada Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych
  kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy
  kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie swojej kandydatury do konkursu;
 2. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (nieprzekraczającej 20 minut), złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków
  związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia,
  liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub
  stopniach naukowych (złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym);
 4. informację o dorobku naukowym z załączeniem:
  1. wyciągu bibliometrycznego,
  2. liczby grantów i wysokości środków uzyskanych przez kandydata;
 5. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej,
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytut Genetyki Człowieka PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388);
 10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Dokumenty (ujęte w punktach 1-11) w języku polskim należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział V Nauk Medycznych PAN, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, PKiN (tel. 22 182 60 54), z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu lub składać osobiście w Wydziale V Nauk Medycznych PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2518 (25 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej: www.igcz.poznan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 21 grudnia 2015 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 20 stycznia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału V Nauk Medycznych PAN, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs-2015.12.21

Powrót