Konkurs na uzyskanie stypendium naukowego w projekcie badawczym pt. „Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka – mysi model doświadczalny typu „knockout” finansowanym ze środków NGN w ramach konkursu OPUS 9″

 Dyrektor

Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 ogłasza konkurs na uzyskanie stypendium naukowego w projekcie badawczym pt. „Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka – mysi model doświadczalny typu „knockout” finansowanym ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 9.

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
  1. Kandydat musi spełniać wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
  2. Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań:
   • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub
   • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub
   • jest doktorantem

   w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych lub medycznych.

  3. Posiada:
   • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
   • udokumentowane zainteresowania naukowe,
   • znajomość języka angielskiego,
   • znajomość technik molekularnych, hodowli in vitro i podstawowych umiejętności laboratoryjnych,
   • predyspozycje do pracy ze zwierzętami,
   • umiejętność pracy w zespole.
  4. W okresie pobierania stypendium naukowego Kandydat nie będzie pobierał wynagrodzenia ze środków NCN.
  5. W okresie pobierania stypendium naukowego łączna kwota pobieranych przez Kandydata stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie będzie przekraczała 3 tys. zł miesięcznie.
 2. Opis badań, w których będzie uczestniczył Kandydat:
  Kandydat będzie uczestniczył w badaniach dotyczących niepłodności, w tym zwłaszcza niepłodności męskiej.
  W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec zobowiązany będzie do realizacji zadań badawczych wynikających z finansowanego projektu oraz zawartej umowy o stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu sprawozdań rocznych z wykonywanych prac.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyznanie stypendium naukowego.
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. – U. 2009 nr 115 poz. 971).
  3. Curriculum vitae.
  4. Kopia dyplomu licencjackiego/zaświadczenie o studiach.
  5. Życiorys zawierający informacje dotycząca dotychczasowego dorobku naukowego, osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (m.in. udział w wykładach, kursach specjalistycznych, działalność w kołach naukowych, publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych itp.)
 4. Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe na okres realizacji projektu badawczego tj. do 17.02.2019r.
 5. Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2016r.
 6. Forma składania ofert: osobiście (w kadrach Instytutu Genetyki Człowieka PAN) lub elektronicznie na adres mkryk@man.poznan.pl.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:
  Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa, przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Stypendium naukowe w projekcie przyznawane jest osobom, które uzyskały największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 8. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań/przyznania stypendium naukowego: 1 maja 2016r.
 9. Dodatkowe informacje:
  Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz poproszony o przedstawienie wyników swoich prac naukowych na seminarium.
  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu – prof. dr hab. Maciej Kurpisz, kurpimac@man.poznan.pl.

Konkurs – 2016.04.05

Powrót