Ogłoszenie o naborze  na Międzynarodowe Studia Doktoranckie 2018/2019
w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ogłasza nabór na Międzynarodowe Studia Doktoranckie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://igcz.poznan.pl/dzialalnosc-naukowa/miedzynarodowe-studia-doktoranckie/

Wnioski należy składać do dnia 10 lipca 2018 roku w Instytucie Genetyki Człowieka  PAN Poznań, ul. Strzeszyńska 32 ( w sekretariacie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich pok. 37) lub na adres mailowy kinga.popielewska@igcz.poznan.pl

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie kandydat powinien złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich następujące dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyjęcie skierowany do Dyrektora IGC PAN wraz z podaniem motywacji zamiaru uczestnictwa w studiach doktoranckich,
  2. Życiorys,
  3. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  4. Kwestionariusz osobowy wraz z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi (pobierz),
  5. Pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad doktorantem,
  6. Pisemne zapewnienie na temat źródła finansowania stypendium oraz badań, podpisane przez przyszłego opiekuna naukowego oraz dyrektora/kierownika jednostki,
  7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (pobierz).

Zgodność danych z ankiety z dokumentem tożsamości zostanie zweryfikowana – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 11 lipca 2018r.