Ogłoszenie o naborze  na Międzynarodowe Studia Doktoranckie
w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu ogłasza nabór na Międzynarodowe Studia Doktoranckie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://igcz.poznan.pl/doktoranci/miedzynarodowe-studia-doktoranckie/

Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie kandydat powinien złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich (Strzeszyńska 32 (pokój B1) lub elektronicznie na adres:  phdstudies@igcz.poznan.pl następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o przyjęcie skierowany do Dyrektora IGC PAN wraz z podaniem motywacji zamiaru uczestnictwa w studiach doktoranckich (pobierz),
 2. Życiorys,
 3. Ankietę dla kandydatów na studia doktoranckie (pobierz) (pobierz)
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia odpowiadające tytułowi zawodowemu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnemu uprawniającemu do podejmowania studiów trzeciego stopnia lub statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 5. Kwestionariusz osobowy wraz z dwoma zdjęciami legitymacyjnymi (pobierz),
 6. Pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na sprawowanie opieki nad doktorantem,
 7. Pisemne zapewnienie na temat źródła finansowania stypendium oraz badań, podpisane przez przyszłego opiekuna naukowego oraz dyrektora/kierownika jednostki,
 8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (pobierz).

Zgodność danych z ankiety z dokumentem tożsamości zostanie zweryfikowana – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.

Termin rozpoczęcia naboru: 19.07.2019

Termin ostateczny składania wniosków: 21.08.2019

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: w ciągu 14 dni od terminu składania wniosków. Kandydaci zostaną poinformowani korespondencją elektroniczną  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje zagadnienia z dziedziny nauk medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna, zagadnienia związane z pracą magisterską oraz założeniami do planowanego projektu doktorskiego

Dyplomy wydane za granicą

Każdy dyplom ukończenia studiów uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille lub zalegalizowany w kraju jego wydania.

Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dyplomy wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa.  Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument. Lista instytucji wydających apostille: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (dyplomu) wydanego w innym państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów.  Legalizacji dokumentu dokonuje polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument.

Tłumaczenie. Dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać przetłumaczone na język polski lub angielski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat).

Uznanie dyplomu. Zagraniczny  dyplom uprawnia w Polsce do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie/trzeciego stopnia lub do otwarcia przewodu doktorskiego, jeśli:

 • uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich lub otwarcia przewodu doktorskiego w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie,
 • jest objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej uznawalności wykształcenia

Jeżeli przedstawiony dyplom nie daje bezpośredniego dostępu do studiów trzeciego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to jego posiadacz chce kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów dyplom należy poddać procedurze nostryfikacji https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow.

UWAGA: na etapie procesu rekrutacji nie ma wymogu przedstawiania dokumentów poświadczonych klauzulą apostille/legalizacji ani też wymogu nostryfikacji dyplomów. Wymogi te należy spełnić w przypadku akceptacji kandydata.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – rekrutacja na studia doktoranckie

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) sprawuje: Rafał Andrzejewski.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:
1) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową, pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. Forma ta umożliwi nam w sposób konkretny i przejrzysty odniesienie się do przesłanej przez Państwa korespondencji.
2) z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się również telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.