Dr inż. n. roln. Hanna Przystałowska-Macioła jest pracownikiem Instytutu od 2019 roku, natomiast okresowo związana z Instytutem była już od 2008 roku, kiedy realizowała pracę magisterską dotyczącą diagnostyki genetycznej chorych na PCD, a następnie podczas studiów doktoranckich będąc zaangażowaną w kilka projektów konsorcyjnych. Pracę doktorską dotyczącą uzyskania modyfikowanych bakterii E. coli na potrzeby biokonwersji odnawialnego źródła energii obroniła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z wyróżnieniem w 2014 roku. Jako pracownik Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP realizowała badania z zakresu inżynierii genetycznej, biologii molekularnej w projektach Ksenotransplantacji, Zielona Chemia oraz Onkokan. Doświadczenie zdobywała także podczas staży naukowych w Pracowni Cytogenetyki, Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego UM w Poznaniu, w Zakładzie Diagnostyki i Immunologii Nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w Zakładach Genetyki Molekularnej i Klinicznej oraz Funkcji Kwasów Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Dr inż. n. roln. Hanna Przystałowska-Macioła była stypendystką w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie w Instytucie Genetyki Człowieka PAN realizuje zadania badawcze dotyczące ciliopatii wykorzystując takie metody badawcze jak hodowle komórek pierwotnych nabłonka w kierunku ciliogenezy, wideomikroskopia w przyspieszonym tempie (program SAVA), barwienia immunofluorescencyjne białek rzęskowych oraz standardowe metody analizy molekularnej na poziomie DNA, RNA i białka.

Publikacje