Profesor Maciej Kurpisz – kierownik Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1980), tytuł doktora n. med. uzyskał w 1982 roku na tej samej Uczelni, dra hab. n. med. w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (1989), profesora n. med. w 1996 roku. Wielokrotnie przebywał na stażach w renomowanych instytutach zagranicznych (m.in. Wielka Brytania, USA, Niemcy, Japonia). W latach 1989-1993 organizował nowy zespół naukowy, w roku 2003 przemianowany w Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych.

Jest doktorem honoris causa najstarszej uczelni medycznej na Ukrainie, Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki.

W centrum zainteresowania profesora znajdują się zagadnienia niepłodności z uwzględnieniem andrologii oraz genetyki i immunologii a także medycyny przeciwstarzeniowej, w skład której wchodzi medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych.

Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 400 prac naukowych, z czego ponad połowa referowana jest w bazie PubMed, w tym 13 pozycji książkowych i/lub monografii. Publikował m.in. w Fertility and Sterility, Molecular Human Reproduction, Genes and Immunity, Circulation, European Heart Journal, American Heart Journal, Nature Clinical Practice, Cell Transplantation, International Journal of Cardiology, New England Journal of Medicine i in., i należy do grona uczonych polskich legitymujących się liczbą ponad 2000 cytowań w literaturze światowej, a index Hirscha – 27.

Światowa aktywność prof. Kurpisza przekłada się na ponad 500 doniesień zjazdowych (w tym samych wykładów na międzynarodowych sympozjach ok. 150), przewodniczenie ok. 90 sesjom naukowym, ponad 50 proszonych wykładów uniwersyteckich, m.in. w Bostonie (Harvard Medical School), Los Angeles (Cedars Sinai Medical Center), Cleveland oraz Japonii, Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii i in.

Był organizatorem bądź współorganizatorem ponad 50 międzynarodowych i krajowych imprez naukowych.

Na uwagę zasługuje ponad 10-letnia współpraca z Lwowskim Uniwersytetem Medycznym i towarzyszącymi mu ośrodkami niepłodności na terenie zachodniej Ukrainy (Lwów, Rowno, Iwano-Frankowsk, Czerniowce, Łuck).

Był opiekunem naukowym 2 habilitacji (w tym 1 zagranicznej), 13 doktoratów i 30 magistrantów.

Od roku 1989 zgromadził dla swojego Zespołu 66 projektów badawczych, w tym 57 krajowych (m.in. z KBN, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Polpharma, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki) oraz 9 grantów międzynarodowych, w tym 1 grant Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, Genewa), 2 granty z The Wellcome Trust (Wielka Brytania), 1 grant NATO/Collaborative Linkage Grant (Bruksela) oraz wieloośrodkowy grant SSA Komisji Europejskiej.

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. W roku 1996 utworzył ESTRADI (European Society for Reproductive and Development Immunology), którego był sekretarzem, a następnie prezydentem-elektem, a w latach 2000-2006 prezydentem. W roku 2007 doprowadził do powołania jednego, zunifikowanego ruchu immunologii rozrodu w Europie ESRI (European Society for Reproductive Immunology), którego był prezydentem-elektem (2007-2009), a od 2010-2013 pełnił funkcję prezydenta ESRI. Obecnie jest przewodniczącym Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Był dwukrotnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, od roku 1997 jest nieprzerwanym Przewodniczącym Komisji Biologii Rozrodu Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w wyniku działalności której jest rzeczoznawcą MEN w zakresie edukacji seksualnej i ekspertem Zespołu ds. Bioetyki przy Ministerstwie Zdrowia.

Prof. Kurpisz jest pionierem medycyny regeneracyjnej w Polsce, otrzymał liczne nagrody za próby kliniczne poświęcone leczeniu z zastosowaniem komórek macierzystych pochodzenia mięśniowego. W 2002 roku pierwsze w Polsce i 2-gie w świecie podanie mioblastów do pozawałowego mięśnia sercowego przy okazji operacji na otwartym sercu, w 2007 roku pionierska w świecie próba kliniczna z podaniem przezskórnym mioblastów do pozawałowego mięśnia sercowego przez żyłę wieńcową, w 2009 roku pionierska w świecie próba kliniczna z podaniem mioblastów w kardiomiopatii poza niedokrwiennej, w 2010 roku pionierska próba regeneracji zwieracza odbytu, a w 2010-2012 pionierska w świecie próba kliniczna z genetycznie modyfikowanymi komórkami mięśniowymi do pozawałowego mięśnia sercowego.

Publikacje

Standards in semen examination: publishing reproducible and reliable data based on high-quality methodology.

Björndahl L, Barratt ChLR, Mortimer D, Agarwal A, Aitken RJ, Alvarez JG, Aneck-Hahn N, Arver S,  Baldi E, Bassas L, Boitrelle F, Bornman R, Carrell DT, Castilla JA, Cerezo Parra G, Check JH, Cuasnicu PS, Darney SP, de Jager C, De Jonge CJ, Drevet JR, Drobnis EZ, Du Plessis SS, Eisenberg ML, Esteves SC, Evgeni EA, Ferlin A, Garrido N, Giwercman A, Goovaerts IGF, Haugen TB, Henkel R, Henningsohn L, Hofmann MC, Hotaling JM, Jedrzejczak P, Jouannet P, Jørgensen N, Kirkman Brown JC, Krausz C, Kurpisz M, Kvist U, Lamb DJ, Levine H, Loveland KL, McLachlan RI, Mahran A, Maree L, Martins da Silva S, Mbizvo MT, Meinhardt A, Menkveld R, Mortimer ST, Moskovtsev S, Muller CH, Munuce MJ, Muratori M, Niederberger C, O’Flaherty C, Oliva R, Ombelet W, Pacey AA, Palladino MA, Ramasamy R, Ramos L, Rives N, Roldan ER, Rothmann S, Sakkas D, Salonia A, Sánchez-Pozo MC, Sapiro R, Schlatt S, Schlegel PN, Schuppe HC, Shah R, Skakkebæk NE, Teerds K, Toskin I, Tournaye H, Turek PJ, van der Horst G, Vazquez-Levin M, Wang C, Wetzels A, Zeginiadou T, Zini A

Hum Reprod, 2022 Oct, 37 (11): 2497-2502, doi: 10.1093/humrep/deac189. Epub Sep 16,

IF-6,353 MNiSW-140

Konferencje

Data:
22-24.01.2014
Gdzie:
Nowy Jork, USA

Conference on Cell Therapy for Cardiovascular Disease

Data:
21.02.2014
Gdzie:
Poznań

Poznański Oddział Towarzystwa Biologii Rozrodu

Data:
28.03.-02.04.2014
Gdzie:
Budapeszt, Węgry

11th Congress of the European Society for Immunology of Reproduction

Data:
8.04.2014
Gdzie:
Poznań

XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Data:
25.06.2014
Gdzie:
Poznań

Sesja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Data:
28-29.03.2013
Gdzie:
Odessa, Ukraina

Molecular Allergology and Immunology

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Monika Frączek
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za publikację
Przyznał: Redakcja Asian Journal of Andrology

Nagroda za pracę: Olszewska M, Barciszewska MZ, Fraczek M, Huleyuk N, Chernykh VB, Zastavna D, Barciszewski J, Kurpisz M: Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations. Asian J Androl, 2017, 19: 117-124. Link do pracy: https://dx.doi.org/10.4103/1008-682X.168684

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Medal im. Ludwika Hirszfelda
Przyznał: Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Za wybitny wkład w rozwój Immunologii w Polsce (Warszawa, 8 czerwca 2017 r.)

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology.
Przyznał: Redaktor Naczelny Asian Journal of Andrology.

Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology dla prof. Macieja Kurpisza za wyróżniające się recenzje wykonane w 2016 roku.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
dr n. med. Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher
dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto:
Tomasz Szymański
mgr Kamil Wierzbiński
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne.
Przyznał: Forum of Understanding on Nanomaterials and their Interdisciplinary Applications.

Poster: Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts and mesenchymal stem cells for potential use in post-infarction heart stem cells therapy". Serock, 3-5.06.2016 r.

Kto:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Ewa Wiland
Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Za cykl publikacji nt: "Genetycznego podłoża niepłodności męskiej - kompleksowe badania materiału genetycznego plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli aberracji chromosomowych". V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016 r.

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Przyznał: Prezydent RP

Za wybitne zasługi dla rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014

Kto:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
dr hab. n. med. Monika Frączek
Nagroda im. Wacława Mayzla
Przyznał: Polskie Towarzystwo Biologii Komórki oraz firma Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

za najlepsze artykuły opublikowane w roku 2012 w Postępach Biologii Komórki:
- Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika – część I
- Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translacji protamin chromatyny plemnika – część II
Kraków, 14 grudnia 2013

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology
Przyznał: Redaktor Naczelny czasopisma Asian Journal of Andrology

Za najlepsze recenzje wykonane w roku 2013

Kto:
dr n. med. Agnieszka Malcher
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
"Złota Helisa"
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Za plakat pt. Potencjalne biomarkery diagnostyczno-prognostyczne dla pacjentów z azoospermią nieobstrukcyjną zidentyfikowane za pomocą profilu ekspresji genów, autorzy: A. Malcher, N. Rozwadowska, T. Stokowy, P. Jędrzejczak, W. Zietkowiak, M. Kurpisz, przedstawiony podczas IV Polskiego Kongresu Genetyki w sesji Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna, Poznań, 10-13.09.2013