Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra biotechnologii uzyskała broniąc pracy dyplomowej pt. „Analiza ekspresji genów CXCL12 oraz PDGFRA w kontekście uszkodzeń regulatora transkrypcji BCOR w klasycznym chłoniaku Hodgkina”. Praca powstała w Zakładzie Genetyki Nowotworów IGCz PAN, pod promotorstwem dr hab. n. med. Macieja Giefinga, prof. IGC PAN.

Obecnie jest doktorantką w Poznańskiej Szkole Doktorskiej IPAN i kontynuuje badania nad genetyką klasycznego chłoniaka Hodgkina w projekcie OPUS 20 pt. „Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina”.