Badania molekularnych podstaw niepłodności oraz właściwości komórek macierzystych i możliwości ich zastosowania w regeneracji narządowej. Stosowane są głównie narzędzia biologii systemowej, tj. mikromacierze ekspresyjne w gonadzie męskiej, proteom plemnikowy oraz macierze porównawczej hybrydyzacji genomowej u męskich osobników niepłodnych. W module drugim prowadzone są badania nad cechami pro-regeneracyjnymi: a) miogennych macierzystych komórek natywnych, b) genetycznie modyfikowanych i c) całkowicie przeprogramowanych.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy NCN nr 2014/13/B/NZ3/04646

ncn

„Badania nad cytoprotekcyjną rolą antyoksydantów wobec ludzkiej komórki mięśniowej rezerwuaru tkankowego (mioblast) w warunkach in vitro i in situ, realizowany w ramach konkursu OPUS 7″

Okres realizacji: 18.02.2015 – 17.02.2018

2. Projekt Badań Stosowanych nr PBS3 247019

administracja

„Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych – STEMNanoT”

Projekt realizowany w ramach konsorcjum w składzie:
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu – lider konsorcjum
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych w Warszawie

oraz we współpracy z zagranicą:
Freie University Berlin, Department of Physics – Prof. Dr. Michael Giersig
Medical University of Vienna, Division of Cardiology, 2nd Dept. Internal Medicine – Prof. Mariann Pavone-Gyöngyösi

Okres realizacji: 1.06.2015 – 31.05.2018

3. Projekt badawczy STRATEGMED nr STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015

strategmed

„Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego – GRP&ALS”

Projekt realizowany w ramach konsorcjum w składzie:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – lider konsorcjum
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
VERTEGEN Joanna Sanford w Warszawie
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Johns Hopkins University w Baltimore, USA – Prof. Dr. Piotr Walczak

Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2017

4. Projekt badawczy STRATEGMED nr STRATEGMED1/233624/5/NCBR/2014

strategmed

„Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej – EPI CELL”

Projekt realizowany w ramach konsorcjum w składzie:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu – lider konsorcjum
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Med-Polonia Sp. z o.o. w Poznaniu
Szpital Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu

Okres realizacji: 1.01.2015 – 31.12.2017

Współpraca krajowa i zagraniczna

Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Department of OBGYN and Reproductive Science, School of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Freie University Berlin, Department of Physics

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Instytut Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławie

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

Jagiellońskie Centrum Terapii Eksperymentalnej, UJ w Krakowie

Johns Hopkins University School of Medicine, Institute of Cell Engineering, Baltimore, USA

Med.-Polonia Spółka z o.o. w Poznaniu

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Histologii i Biologii Rozwoju w Szczecinie

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński, II Klinika Chirurgii Ogólnej

Uniwersytet Medyczny we Lwowie

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych w Warszawie

University of Vienna, Cardiac Department, Austria

Nagrody i wyróżnienia

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Medal im. Ludwika Hirszfelda
Przyznał: Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Za wybitny wkład w rozwój Immunologii w Polsce (Warszawa, 8 czerwca 2017 r.)

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology.
Przyznał: Redaktor Naczelny Asian Journal of Andrology.

Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology dla prof. Macieja Kurpisza za wyróżniające się recenzje wykonane w 2016 roku.

Kto:
mgr Kamil Wierzbiński
Tomasz Szymański
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
dr n. med. Agnieszka Zimna
mgr Karolina Nowicka-Bauer
dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
mgr inż. Magdalena Nowaczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wykład: "Potencjalne wykorzystanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi podczas XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK, Rynia, 13-15 października 2016 r.

Kto: dr n. med. Marta Olszewska
Naukowa Nagroda Młodych
Przyznał: Polskie Towarzystwo Andrologiczne

Za pracę naukową z dziedziny andrologii: "Genetic dosage and position effect of small supernumerary marker chromosome (sSMC) in human sperm nuclei in infertile male patient", Scientific Reports, 2015, 5: 17408.

Kto:
Tomasz Szymański
mgr Kamil Wierzbiński
dr hab. n. med. Natalia Rozwadowska
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne.
Przyznał: Forum of Understanding on Nanomaterials and their Interdisciplinary Applications.

Poster: Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts and mesenchymal stem cells for potential use in post-infarction heart stem cells therapy". Serock, 3-5.06.2016 r.

Kto:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
dr n. med. Marta Olszewska
dr hab. n. med. Ewa Wiland
Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Za cykl publikacji nt: "Genetycznego podłoża niepłodności męskiej - kompleksowe badania materiału genetycznego plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli aberracji chromosomowych". V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016 r.

Kto: dr n. med. Tomasz Kolanowski
Nagroda
Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2014 (pt. "In vitro and in vivo characteristics of connexin 43-modified human skeletal myoblasts as candidates for prospective stem cell therapy for the failing heart"), 12.06. 2015

Kto: dr n. med. Tomasz Kolanowski
Stypendium programu „START"
Przyznał: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej. Warszawa, 23.05.2015

Kto: prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Przyznał: Prezydent RP

Za wybitne zasługi dla rozwoju nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 25.06.2014

Kto: dr n. med. Agnieszka Malcher (Wacławska)
Najlepszą oryginalna praca twórcza doktoranta opublikowana w roku 2013
Przyznał: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013 (pt. "Potencjalne biomarkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów" Fertil Steril. 2013; 100(6): 1686–1694.e7), Poznań, 5 czerwca 2014