Prowadzone przez nas badania koncentrują się wokół genetyki nowotworów oraz genetyki zmysłów. Wykorzystujemy szereg technik biologii molekularnej i cytogenetyki (mikromacierze, NGS, pirosekwencjonowanie, FISH, FICTION) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Celem dociekań jest identyfikacja uszkodzeń w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych lub chorób narządów zmysłów. Badania prowadzimy w ścisłej współpracy z renomowanymi zespołami w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

2. Projekt badawczy PRELUDIUM

ncn

„Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

3. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Analiza ekspresji genów i białek potencjalnie zaangażowanych w tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych w nowotworach krtani”

Czas trwania: 2016-2019

4. Projekt badawczy HARMONIA

ncn

Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych”

Czas trwania: 2015-2018

5. Projekt badawczy HARMONIA

ncn

„Sekwencjonowanie egzomów polskich pacjentów ze sporadyczną postacią stożka rogówki oraz pilotażowe badanie profilu proteomicznego i metabolomicznego płynu łzowego pacjentów”

Czas trwania: 2014-2017

6. Projekt badawczy PRELUDIUM

ncn

„Wyciszanie i analiza funkcjonalna genu CDK1 w płaskonabłonkowym raku krtani”

Czas trwania: 2014-2017

7. Projekt badawczy PRELUDIUM

ncn

„Wyciszanie i analiza funkcjonalna wybranych genów potencjalnie zaangażowanych w patogenezę płaskonabłonkowych nowotworów krtani”

Czas trwania: 2014-2017

8. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1.4.

„Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania „odcisków raka” we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Centrum Badań DNA Sp. z o.o

9. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

„Test do oceny potencjału proliferacyjnego gruczolaków ślinianek w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą:
Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu,
Szpital Kliniczny  im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk,
Genomed Spółka Akcyjna

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Wyróżnienie prezentacji
Przyznał: Komitet Organizacyjny 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 14-16.06.2018 r. jako drugiej najlepszej w sesji Basic Life Sciences.

Ustaszewski A, Bednarek K, Wierzbicka M, Wojciechowicz J, Humińska K, Giefing M
Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumor development.

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
mgr Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.

Kto: dr n. med. Katarzyna Kiwerska
Nominacja do Nagrody International Poster Prize
Przyznał: Komitet Organizacyjny 2nd International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer and 3rd International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer, 25-27.01.2018 r.

Plakat pt.: "FAM107A gene is silenced in laryngeal tumors by combined DNA methylation and deletion", autorzy: K. Kiwerska, M. Szaumkessel, J. Paczkowska, M. Bodnar, E. Byzia, E. Kowal, M. Kostrzewska-Poczekaj, J. Janiszewska, K. Bednarek, M. Jarmuz-Szymczak, E. Kalinowicz, M. Wierzbicka, R. Grenman, K. Szyfter, A. Marszalek, M. Giefing.

Kto: mgr Julia Paczkowska
Stypendium
Przyznał: Instytut Chemii Bioorganicznej Środowiskowe Studium Doktoranckie

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Nagroda Naukowa Specjalna
Przyznał: Rektor Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

za osiągnięcia uzyskane w roku 2016 (30.11.2017 r.)

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Nagroda Naukowa Specjalna
Przyznał: Rektor Uniwesytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

za osiągnięcia uzyskane w roku 2016, (30.11.2017 r.)

Kto: dr hab. n. med. Maciej Giefing
Ekspert Komisji Europejskiej powołany do oceny wniosków w ramach programu H2020-MSCA-IF-2016, Poznań 2016, 2017
Przyznał: Komisja Europejska

Kto: dr hab. n. med. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od roku 2016.
Przyznał: Rada Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kto:
mgr Kinga Bednarek
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr hab. n. med. Maciej Giefing
Wyróżnienie.
Przyznał: Komitet Organizacyjny 31st Int. Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology.

Wyróżnienie za plakat w sekcji Patologia Głowy i Szyi pt: The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). 31st International Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology w Kolonii (Niemcy), 25-29.09.2016 r.

Kto: dr n. farm. Justyna Karolak
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Przyznał: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Za najlepszą pracę doktorską z okresu 1.01.2014 do 30.06.2016 r.