Absolwentka Wydziału Biologii (kierunek biotechnologia) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł magistra uzyskany w 2001 roku na Wydziale Biologii UAM. Praca magisterska: „Charakterystyka intronu genu podjednostki trzeciej oksydazy cytochromowej, występującego w genomie mitochondrialnym wątrobowców z rodzaju Pellia”, promotor: Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskany w 2007 roku w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Rozprawa doktorska: „Mutacje i polimorfizmy w genie GCK i HNF1α u kobiet z cukrzyca ciężarnych”, promotor: Prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska.

Od 2008r. adiunkt w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Głównym nurtem prowadzonych badań są genetyczne i epigenetyczne czynniki ryzyka chorób autoimmunizacyjnych.

Publikacje

STAT4 sequence variant and elevated gene expression are associated with type 1 diabetes in Polish children.

Fichna M, Żurawek M, Bogusz-Górna M, Małecki PP, Niechciał E, Sidprul A, Furman K, Fichna P.

Central Eur J Immunol, 2020, 45 (1): 22-28, doi:10.5114/ceji.2019.92492

IF-1,415 MNiSW-40

Konferencje

Data:
7-9.03.2012
Gdzie:
Bergen, Norwegia

Addison’s disease, polyendocrine syndromes and beyond. Joint Euradrenal and Norwegian Endocrine Society Symposium

Data:
28-31.05.2011
Gdzie:
Amsterdam, Holandia

European Human Genetics conference

A coding variant in NLRP1 is associated with autoimmune Addison`s disease.

Data:
23-26.10.2010
Gdzie:
Kopenhaga, Dania

The 3rd Congress of the European Academy of Pediatric Societies EAPS

CYP27B1 and PDCD1 polymorphisms in Polish children with type 1 diabetes.

Data:
6-9.09.2004
Gdzie:
Gdańsk, Polski Kongres Genetyki

Mutacje i polimorfizmy w genie GCK i HNF1 alfa u kobiet z cukrzycą ciężarnych

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Grant naukowy im. Prof. A. Czyżyka
Przyznał: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1 (maj 2015)

Kto: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Stypendium programu „Mobilność Plus” MNiSW
Przyznał: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Staż naukowy w La Jolla Institute for Allergy and Immunology, USA (luty 2013)

Kto: dr hab. n. med. Magdalena Żurawek
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację
Przyznał: Polski Kongres Genetyki

Najlepsza prezentacja Młodego Genetyka (wrzesień 2004)