Nowy projekt badawczo – rozwojowy w Instytucie

W wyniku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dofinansowanie uzyskał projekt pt.  „Test do oceny potencjału proliferacyjnego gruczolaków ślinianek w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”.

Projekt jest realizowany w konsorcjum  w składzie: Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny  im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Genomed Spółka Akcyjna

Pracą zespołu projektowego w IGC PAN koordynuje dr hab. n. med. Maciej Giefing, prof PAN.

Powrót