Zasady przyjmowania doktorantów na środowiskowe studium doktoranckie przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, których finansowanie zapewnia Instytut Genetyki Człowieka PAN.

 

 1. Studium Doktoranckie przy ICHB PAN prowadzi kształcenie o profilu biologicznym i chemicznym.
 2. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada stopień magistra, lekarza lub inny równorzędny.
 3. Kierownicy poszczególnych zakładów naukowo-badawczych Instytutu Genetyki Człowieka PAN zgłaszają pisemnie Dyrektorowi Instytutu wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie w danym zakładzie doktoranta (w miarę posiadanego wakatu lub możliwości finansowych). Wniosek zawiera wymagania stawiane kandydatowi na doktoranta.
 4. Do wniosku załączają:
  • List motywacyjny kandydata,
  • CV kandydata,
  • Dyplom ukończenia studiów ( może być kserokopia) lub zaświadczenie ze stosownego dziekanatu o ukończeniu studiów,
  • Inne dokumenty opisujące sylwetkę kandydata ( lista nagród, kopie dyplomów z konkursów, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Dyrektor Instytutu, po rozpatrzeniu wniosku, jeśli decyzja jest pozytywna, kieruje pismo do Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z prośbą o dopuszczenie kandydata do konkursu na doktoranta.
 6. Po pozytywnej opinii Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN kandydat na doktoranta podlega zasadom rekrutacji obowiązującym przy przyjęciu na Środowiskowe Studium Doktoranckie przy ICHB PAN.