Nowy projekt badawczo – rozwojowy w Instytucie

W wyniku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie  4.1.4 „Projekty aplikacyjne” dofinansowanie uzyskał projekt pt.  „Test do oceny potencjału proliferacyjnego gruczolaków ślinianek w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”.